Raport roczny 2012

VII. Sytuacja finansowa grupy BRE Banku w 2012 roku

Zmiany w prezentacji wyników

W 2012 roku, w celu lepszej prezentacji charakteru biznesowego wyników Grupy BRE Banku, zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Wynik z tytułu punktów swap’owych został przeniesiony do wyniku z tytułu odsetek z wyniku na działalności handlowej;
 • Zmiana w raportowaniu leasingu operacyjnego, która ma wpływ na wynik z tytułu odsetek, amortyzację i saldo pozostałych przychodów operacyjnych. Wynik leasingu operacyjnego został przesunięty z wyniku odsetkowego netto i amortyzacji do pozostałych przychodów operacyjnych.

Zmiany te zostały szczegółowo omówione między innymi w punkcie 2.32. Dane porównawcze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy BRE Banku.

VII.1. Rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku

Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku osiągnął 1 203,2 mln zł wobec 1 135,0 mln zł przed rokiem (+68,2 mln zł, tj. 6,0%).

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy BRE Banku w 2012 roku były:

 • Wzrost dochodów, które łącznie wyniosły 3 578,1 mln zł, co było poziomem wyższym od wyniku osiągniętego w poprzednim roku. Poprawie uległ wynik z tytułu odsetek i wynik z działalności handlowej. Poziom wyniku z tytułu prowizji pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2011.
 • Spadek kosztów działalności w porównaniu do 2011 roku do poziomu 1 661,4 mln zł (łącznie z amortyzacją).
 • Wzrost efektywności mierzony relacją kosztów do dochodów, która wyniosła na koniec 2012 roku 46,4% w porównaniu z 47,7% na koniec 2011 roku.
 • Utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego wobec czego odpisy na utratę wartości kredytów i pożyczek wyniosły 444,6 mln zł w 2012 roku.
 • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
  • Zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 4 134 tys. (+209 tys. klientów od końca 2011 roku);
  • Wzroście liczby klientów korporacyjnych do najwyższego w historii poziomu 15 095 klientów (+1 118 od końca 2011 roku).

Wartość pożyczek i kredytów netto spadła o 1,2% w porównaniu do końca 2011 roku, zaś ogólny poziom depozytów klientów wzrósł o 6,9%. W wyniku tych zdarzeń poziom wskaźnika kredytów do depozytów uległ obniżeniu do 115,7% wobec 125,1% na koniec 2011 roku.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach efektywności:

 • ROE brutto na poziomie 17,9% (wobec 21,0% na koniec 2011 roku);
 • ROE netto na poziomie 14,6% (wobec 16,4% na koniec 2011 roku).

Wskaźniki kapitałowe Grupy BRE Banku pozostawały na odpowiednim poziomie. Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 18,73% wobec 14,96% w poprzednim roku. Współczynnik Core Tier 1 osiągnął wartość 13,00% wobec 9,59% na koniec 2011 roku. Począwszy od grudnia 2012 roku, Grupa BRE Banku raportuje wskaźniki adekwatności kapitałowej przy zastosowaniu zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (ang. Advanced Internal Ratings-Based Approach – AIRB). Szczegółowe informacje na temat kalkulacji współczynnika wypłacalności przedstawione są w Nocie 47 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy BRE Banku SA.

Dochody Grupy BRE Banku

Wypracowany przez Grupę BRE Banku poziom dochodów w 2012 roku wyniósł 3 578,1 mln zł wobec 3 520,9 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 57,2 mln zł, tj. 1,6%. Do tego wzrostu przyczyniły się głównie poprawa wyniku odsetkowego oraz wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych.

Wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy BRE Banku w 2012 roku. Wyniósł on 2 333,6 mln zł wobec 2 167,2 mln w 2011 roku (+7,7%). Wzrost przychodów odsetkowych o 15,1%, przy stabilnym wolumenie kredytów, związany był głównie z wyższą sprzedażą kredytów niehipotecznych oraz z wyższymi nominalnymi stopami procentowymi utrzymującymi się w pierwszej połowie 2012 roku. Koszty odsetkowe w 2012 roku były o 30,2% wyższe w porównaniu do 2011 roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z szybko rosnących depozytów klientów, wyższego oprocentowania oraz emisji euroobligacji w IV kwartale 2012 roku w ramach programu EMTN.

Wzrost przychodów odsetkowych połączony ze wzrostem kosztów odsetkowych spowodował utrzymanie się marży odsetkowej na stabilnym poziomie. Jej poziom, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł w 2012 roku 2,4% w porównaniu z 2,5% na koniec 2011 roku.

Przeciętna stopa procentowa BRE Banku dla depozytów oraz kredytów została przedstawiona w poniższej tabeli:


Przeciętna podstawowa stopa procentowa (BRE Bank)
  Detal Korporacje BRE Bank ogółem
Depozyty
złotowe 3,57% 4,13% 3,81%
walutowe 0,86% 0,32% 0,60%
Kredyty
złotowe 9,83% 6,13% 7,47%
walutowe 2,18% 2,32% 2,21%
W tym hipoteczne
złotowe 6,00%    
walutowe 2,08%    

Głównym źródłem przychodów odsetkowych (71,9%) pozostawały kredyty i pożyczki. Przychody z tego tytułu były o 377,9 mln, tj. 13,3% wyższe niż przed rokiem. Wzrost nominalnych stóp procentowych w I połowie 2012 roku przełożył się na wyższe o 71,6 mln zł, tj. 9,0% przychody odsetkowe od lokacyjnych papierów wartościowych. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu spadły o 14,1 mln zł, tj. 16,6%. Główną przyczyną był niższy wolumen papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Jednocześnie nastąpił spadek przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych (o 3,1 mln zł, tj. 2,4%).

Wzrost kosztów odsetkowych w porównaniu do ubiegłego roku związany był z wyższymi kosztami z tytułu depozytów klientów (wzrost o 517,4 mln zł, tj. 47,3%). Było to związane ze wzrostem wolumenu i oferowanego oprocentowania.

Wynik z tytułu prowizji, który stanowi 23,5% dochodów Grupy BRE Banku, ukształtował się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 839,9 mln zł, czyli spadł o 0,1 mln zł w porównaniu z 2011 rokiem.

Grupa odnotowała wzrost przychodów prowizyjnych za obsługę kart płatniczych, z działalności ubezpieczeniowej i prowizji za prowadzenie rachunków. Jest to związane zarówno z wyższym poziomem cross-sellingu, jak i efektywną akwizycją klientów oraz rosnącą liczbą prowadzonych rachunków. Przychody z tytułu działalności maklerskiej spadły o 33,0%, co związane było głównie z niższą aktywnością inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2012 roku. Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej spadły w wyniku zmniejszonego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyty inwestycyjne.

W 2012 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 13,9 mln zł i były niższe o 1,2 mln zł od przychodów z tytułu dywidend za rok 2011. Spadek ten związany jest z niższymi wpływami z dywidendy wypłaconej przez PZU w porównaniu do roku 2011.

Wynik na działalności handlowej w 2012 roku wyniósł 356,6 mln zł i był wyższy o 9,1 mln zł, tj. 2,6% od wyniku z poprzedniego roku. Zwiększenie dochodów dotyczyło wyniku na pozostałej działalności handlowej i rachunkowości zabezpieczeń, który był wyższy od osiągniętego w 2011 roku o 13,8 mln zł, tj. 73,3%. Z kolei wynik z pozycji wymiany spadł rok do roku o 4,6 mln zł, tj. 1,4%.

W pozycji wynik na lokacyjnych papierach wartościowych w 2012 roku odnotowano wynik na poziomie 45,0 mln zł w porównaniu do 12,0 mln zł w roku 2011. Główną przyczyną tego wzrostu było wykorzystanie sytuacji rynkowej związanej ze spadającymi rentownościami obligacji rządowych. W konsekwencji w 2012 roku nastąpiła sprzedaż części portfela lokacyjnych papierów wartościowych.

Pozostałe dochody operacyjne (saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych) wyniosły w 2012 roku 89,2 mln zł i były niższe od osiągniętych w ubiegłym roku o 50,0 mln zł. Spadek wynika głównie z zawiązania w IV kwartale 2012 roku rezerw na ryzyko prawne, niewykorzystane urlopy i wynajem nieruchomości biurowych.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły w Grupie BRE Banku w 2012 roku 444,6 mln zł, wobec 373,5 mln zł w 2011 roku, co oznacza wzrost o 19,0%.

Zwiększenie kosztów ryzyka kredytowego w pionie Bankowości Detalicznej wynikało głownie z efektu bazy. W 2011 roku dokonano sprzedaży części portfela kredytowego z utratą wartości, wskutek którego dokonano rozwiązania rezerw na ryzyko kredytowe na kwotę 81,8 mln zł.

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacje i Rynki Finansowe wyniosła w 2012 roku 208,3 mln zł wobec 215,5 mln zł w 2011 roku. W 2012 roku Grupie BRE Banku udało się uniknąć znacznych strat związanych z sektorem budowlanym.

Koszty działalności Grupy BRE Banku

Poziom kosztów działalności Grupy BRE Banku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 1 661,4 mln zł i był o 1,1% niższy niż w 2011 roku.

W 2012 roku koszty pracownicze spadły o 1,8 mln zł, tj. 0,2% i wynikały głównie z mniejszego poziomu zatrudnienia w porównaniu do 2011 roku.

Koszty rzeczowe w omawianym okresie spadły o 9,3 mln zł, tj. 1,6%. W 2012 roku Grupa BRE Banku odnotowała niższe koszty marketingu i koszty z obszaru IT oraz wyższe koszty obszaru logistyki.

Efektywne zarządzanie kosztami pozwoliło Grupie BRE Banku uzyskać dalszą poprawę efektywności działania, mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów, który na koniec 2012 roku wyniósł 46,4% wobec 47,7% na koniec 2011 roku.

Udział poszczególnych segmentów i linii biznesowych w wyniku finansowym

W wyniku wprowadzenia w 2012 roku nowego systemu cen transferowych (FTP) i systemu alokacji kosztów wyniki brutto segmentów Grupy BRE Banku mają ograniczoną porównywalność. Największe zmiany wynikające z obu wdrożeń widoczne są pomiędzy segmentami Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz Działalności Handlowej i Inwestycyjnej.

Poniższy wykres ilustruje wkład poszczególnych obszarów biznesowych w wynik brutto Grupy:

Największą kontrybucję do wyniku wniosła Bankowość Detaliczna, generując 58,7% zysku brutto Grupy. Zysk wypracowany w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje stanowił 34,8% zysku brutto Grupy, podczas gdy na Działalności Handlowej i Inwestycyjnej osiągnięto 6,5% zysku brutto Grupy.

Bankowość Detaliczna

W 2012 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 864,4 mln zł, co oznacza spadek o 109,5 mln zł, tj. 11,2% w porównaniu do poprzedniego roku.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2012 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do 2011 roku o 67,6 mln zł, tj. 3,5% do poziomu 1 981,7 mln zł. Wynik z tytułu odsetek poprawił się o 50,6 mln zł, tj. 4,0%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 65,0 mln zł, tj. 15,7%.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w prównaniu do poprzedniego roku o 98,8 mln zł, tj. 12,6% do poziomu 881,0 mln zł.
 • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w porównaniu do ubiegłego roku wynikający z efektu niskiej bazy w 2011 roku kiedy to nastąpiła sprzedaż portfela kredytów niepracujących (wzrost o 78,3 mln zł, tj. 49,6%).

Korporacje i Rynki Finansowe

Klienci Korporacyjni i Instytucje

W 2012 roku segment Klientów Korporacyjnych i Instytucji odnotował zysk brutto w wysokości 512,7 mln zł co oznacza wzrost o 224,3 mln zł, tj. 77,8% w stosunku do poprzedniego roku. Segment Klientów Korporacyjnych i Instytucji był największym beneficjentem zmian wynikających z wdrożenia nowego systemu cen transferowych i systemu alokacji kosztów.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Klientów Korporacyjnych i Instytucji w 2012 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 116,2 mln zł (+10,1%) do poziomu 1 269,1 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był większy o 123,0 mln zł, tj. 20,4%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 30,7 mln zł, tj. 9,0%.
 • Spadek kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie o 65,5 mln zł, tj. 10,0% do poziomu 589,7 mln zł.
 • Niższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w porównaniu do 2011 roku o 42,7 mln zł, tj. 20,4%.

Działalność Handlowa i Inwestycyjna

W 2012 roku segment Działalność Handlowa i Inwestycyjna odnotował zysk brutto w wysokości 95,7 mln zł co oznacza spadek o 119,2 mln zł, tj. 55,5% w porównaniu do 2011 roku.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Działalności Handlowej i Inwestycyjnej w 2012 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 104,6 mln zł (-24,9%) do poziomu 315,3 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był mniejszy o 108,9 mln zł, tj. 35,0% i wyniósł 202,4 mln zł. Wynik na działalności handlowej spadł o 5,0 mln zł. Znacznej poprawie uległ wynik na lokacyjnych papierach wartościowych. Wynikało to z wykorzystania korzystnych warunków na rynku obligacji rządowych i sprzedaży części portfela obligacji w celu realizacji zysków.
 • Wyższy poziom odpisów netto na utratę wartości kredytów o 35,5 mln zł. W 2012 roku odpisy netto na utratę wartości kredytów w segmencie Działalności Handlowej i Inwestycyjnej wyniosły 41,6 mln zł w porównaniu z 6,1 mln zł w 2011.

Wyniki spółek Grupy BRE Banku

W 2012 roku łączne jednostkowe wyniki brutto spółek Grupy BRE Banku na porównywalnej bazie liczby spółek wyniosły 212,6 mln zł wobec 232,1 mln zł rok wcześniej. Swoje wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku poprawiły między innymi BRE Ubezpieczenia, BRE Leasing i BRE Faktoring. Poniższy wykres ilustruje poziom zysku poszczególnych spółek 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem.

VII.2. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Zmiany w aktywach Grupy BRE Banku

W 2012 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 3 360,4 mln zł, tj. 3,4%. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnęła poziom 102 236,0 mln zł.


  31.12.2012 31.12.2011 Róznica
od 31.12.2011
w mln zł
Zmiana
roczna
AKTYWA w mln zł w % w mln zł w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 4 819,2 4,7% 1 038,4 1,1% 3 780,8 364,1%
Należności od banków 3 944,6 3,9% 4 008,9 4,1% (64,3) -1,6%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 150,9 1,1% 1 477,0 1,5% (326,1) -22,1%
Pochodne instrumenty finansowe 2 802,7 2,7% 1 506,6 1,5% 1 296,1 86,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 67 059,3 65,6% 67 851,5 68,6% (792,2) -1,2%
Lokacyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 19 993,4 19,6% 20 551,3 20,8% (557,9) -2,7%
Wartości niematerialne 436,1 0,4% 436,8 0,4% (0,7) -0,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 773,9 0,8% 832,5 0,8% (58,6) -7,0%
Pozostałe aktywa 1 255,9 1,2% 1 172,6 1,2% 83,3 7,1%
Aktywa razem 102 236,0 100,0% 98 875,6 100,0% 3 360,4 3,4%

Największy udział w strukturze bilansu na koniec 2012 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom, które na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły 65,6% sumy aktywów wobec 68,6% na koniec 2011 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom spadł w stosunku do końca ubiegłego roku o 792,2 mln zł, tj. 1,2%.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym spadły o 872,5 mln zł. Był to zarówno efekt umocnienia się złotego, zwłaszcza wobec franka szwajcarskiego, ale też spadku sprzedaży kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu efektu umocnienia się polskiej waluty, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosłyby o około 2,8%.

W tym samym okresie kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 515,1 mln zł, tj. 1,8%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o około 1,3%. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł o 479,9 mln zł, tj. o 15,1%.

Drugą co do wielkości pozycję aktywów stanowiły lokacyjne papiery wartościowe, których udział w sumie aktywów wyniósł 20,8%. Ich wartość w ciągu 2012 roku zmniejszyła się o 557,9 mln zł, tj. 2,7%. Wobec spadającej rentowności obligacji rządowych Grupa BRE Banku postanowiła sprzedać część portfela obligacji rządowych i zrealizować zyski na tych pozycjach.

Zmiany w pasywach Grupy BRE Banku

Zmiany w pasywach Grupy w 2012 roku ilustruje poniższe zestawienie:


ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY 31.12.2012 31.12.2011 Różnica
od 31.12.2011
w mln zł
Zmiana roczna
w mln zł w % w mln zł w %
Zobowiązania wobec innych banków 21 110,9 20,6% 27 390,8 27,7% (6 279,9) -22,9%
Pochodne instrumenty finansowe 3 476,7 3,4% 1 862,7 1,9% 1 614,0 86,6%
Zobowiązania wobec klientów 57 983,6 56,7% 54 244,4 54,9% 3 739,2 6,9%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 892,3 4,8% 1 736,0 1,8% 3 156,3 181,8%
Zobowiązania podporządkowane 3 222,3 3,2% 3 456,2 3,5% (233,9) -6,8%
Pozostałe zobowiązania 1 840,3 1,8% 2 112,9 2,1% (272,6) -12,9%
Zobowiązania razem 92 526,1 90,5% 90 803,0 91,9% 1 723,1 1,9%
Kapitały razem 9 709,9 9,5% 8 072,6 8,1% 1 637,3 20,3%
Kapitały i zobowiązania razem 102 236,0 100,0% 98 875,6 100,0% 3 360,4 3,4%

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy BRE Banku pozostają zobowiązania wobec klientów, które stanowiły na koniec 2012 roku 56,7% pasywów wobec 54,9% na koniec 2011 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2012 roku zwiększyła się o 3 739,2 mln zł, tj. 6,9% i osiągnęła poziom 57 983,6 mln zł.

Odnotowany wzrost dotyczył głównie zobowiązań wobec klientów indywidualnych (wzrost o 6 532,9 mln zł, tj. 24,5%). Związane to było z akcją zwiększenia bazy depozytowej w IV kwartale 2012 roku i wpisywało się w realizację Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły na koniec 2012 roku 24 248,7 mln zł, w porównaniu z 27 015,4 mln zł na koniec 2011 roku, co oznacza spadek o 10,2%. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych spadły o około 11,2%.

Zobowiązania wobec innych banków spadły w stosunku do końca ubiegłego roku o 6 279,9 mln zł, tj. 22,9% i wyniosły 21 110,9 mln zł na koniec 2012 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze spłaty kredytów udzielonych przez Commerzbank.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy BRE Banku z 1,8% na koniec 2011 roku do 4,8% na koniec 2012 roku. Główną przyczyną tej zmiany była emisja euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro w ramach programu EMTN.

Udział kapitałów własnych w pasywach Grupy BRE Banku wyniósł na koniec 2012 roku 9,5%, wobec 8,1% na koniec grudnia 2011 roku co spowodowane było zatrzymaniem całości zysku netto.

VII.3.Wskaźniki efektywności

Podstawowe wskaźniki efektywności w Grupie BRE Banku przedstawia poniższa tabela:


  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
ROA netto 1,23% 1,26% 0,77%
ROE brutto 17,9% 21,0% 15,6%
ROE netto 14,6% 16,4% 11,8%
Wskaźnik C/I 46,4% 47,7% 51,8%
Marża odsetkowa 2,4% 2,5% 2,2%
Współczynnik wypłacalności 18,73% */ 14,96% 15,90%
Wskaźnik Core Tier 1 13,00% */ 9,59% 10,40%

*/ Współczynnik wypłacalności i wskaźnik Core Tier 1 liczone według metodologii AIRB
ROA = zysk netto (z udziałami mniejszości) / suma aktywów;
ROE brutto = zysk brutto / kapitał (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego);
ROE netto = zysk netto (z udziałami mniejszości) / kapitał (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego);
C/I = ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów);
Marża odsetkowa = wynik odsetkowy / średni stan aktywów odsetkowych;
Współczynnik wypłacalności = fundusze własne (fundusze podstawowe i uzupełniające po pomniejszeniach funduszy) / aktywa ważone ryzykiem;
Wskaźnik Core Tier 1 = fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / aktywa ważone ryzykiem.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek