Raport roczny 2012

IV. Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 i jej realizacja

Jeden BankW dniu 25 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Grupy BRE Banku zatwierdziła Strategię BRE Banku na lata 2012-2016. W pracę nad nową Strategią, oprócz Zarządu, zaangażowanych było wielu pracowników BRE Banku z różnych szczebli oraz reprezentujących wszystkie piony organizacyjne BRE Banku. Dzięki tej formule powstała spójna koncepcja silniejszej integracji organizacyjnej i biznesowej Grupy BRE Banku. Przewodnią myślą obecnie przygotowywanej Strategii jest Jeden Bank.

Strategia Jeden Bank to kompleksowy zestaw kierunków rozwoju Grupy, który obejmuje zarówno stojące przed Grupą wyzwania zewnętrzne (np. warunki makroekonomiczne, regulacyjne, zmieniające się potrzeby, zachowania i profile klientów), jak również wewnętrzne (usprawnienia wewnętrzne zorientowane na klienta, służące dalszej lepszej efektywności działania Grupy).

Strategia BRE Bank

Koncepcja „Jeden Bank” to przede wszystkim:

 • Jeden Zespół, oparty na pracownikach zorientowanych na realizację strategicznych celów. Podstawę zmian w kulturze całej organizacji stanowić będzie zarządzanie oparte na współpracy, zaufaniu i otwartej komunikacji;
 • Jedna Marka, czyli ujednolicenie wizerunku Grupy poprzez zastąpienie trzech głównych marek BRE Banku przez najsilniejszą markę w portfelu, tj. „mBank”;
 • Jedna Sieć, tj. proces uniwersalizacji oddziałów BRE Banku, które integrować będą sprzedaż i działania posprzedażowe dla wszystkich klientów Bankowości Detalicznej oraz Korporacyjnej;
 • Jedna Grupa, a więc silniejsza współpraca i integracja biznesowa w ramach Grupy, ukierunkowana na realizację większych synergii w Grupie oraz długoterminowo wzmacniająca przewagę konkurencyjną w budowaniu najtrwalszych relacji z klientami.

W ramach nowej Strategii BRE Bank działać będzie na rzecz optymalizacji swojego bilansu tak pod kątem rentowności, jak i struktury, zwiększając udział finansowania depozytami klientów, silniej dywersyfikując szerszą bazę finansowania oraz podnosząc udział aktywów o większej rentowności. Cel optymalizacji bilansu wytyczać będzie szczegółowe inicjatywy strategiczne podejmowane w poszczególnych segmentach biznesowych. W związku z tym, kierunki rozwoju segmentów Bankowości Detalicznej oraz Korporacji i Rynków Finansowych obejmują:

 • kontynuację umacniania pozycji Grupy w segmencie dużych firm, w którym istnieje znaczny potencjał cross-sellingu produktów o wysokich marżach, poprzez zapewnienie zintegrowanych rozwiązań obejmujących finansowanie, doradztwo, produkty transakcyjne i inne produkty niekredytowe, a także wzmocnienie kompetencji BRE Banku w zakresie obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze zintegrowanych rozwiązań finansowych;
 • dalszy rozwój oferty Bankowości Detalicznej Grupy BRE Banku, zapewniający klientom dostęp do innowacyjnych i najwygodniejszych rozwiązań transakcyjnych, a także utrzymanie przez BRE Bank pozycji lidera w obszarze innowacyjnych technologii i wizerunku instytucji finansowej wyznaczającej standardy nowoczesnej bankowości;
 • koncentrację na segmencie klientów zamożnych, najbardziej perspektywicznym segmencie młodych klientów oraz na przedsiębiorcach i właścicielach małych firm w obszarze Bankowości Detalicznej. Poza kluczową działalnością w Polsce, w większym stopniu BRE Bank będzie rozwijać się na rynkach czeskim oraz słowackim;
 • nową edycję banku detalicznego bazującego na interaktywności, mobilności i social media: Nowy mBank. Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu zostaną zaoferowane klientom już w 2013 roku (szerzej opisane w rozdziale „Najważniejsze projekty w Grupie BRE Banku w 2012 roku”);

Szereg uniwersalnych zasad, które stanowiły podstawę poprzedniej strategii BRE Banku (w latach 2010-2012), pozostaje aktualnych:

 • zrównoważony i rentowny rozwój organiczny,
 • zdyscyplinowane podejście do zarządzania bazą kosztów,
 • ostrożne zarządzanie ryzykiem oraz
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału, zarówno w celu spełnienia zaostrzonych wymogów regulacyjnych, jak i umożliwienia dalszego rozwoju w atrakcyjnych obszarach.

W latach 2012-2016 działalność BRE Banku zorganizowana będzie wokół następujących celów finansowych, które są już stopniowe osiągane:


Strategia na lata 2012-2016 – Cele finansowe i ich realizacja
Cele finansowe Stan na koniec 2012
Wskaźnik kredytów do depozytów około 115% do 2016 roku 115,7%
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NFSR): minimum 110% 118%
Wskaźnik Core Tier 1: około 11% */ 13,0% */
Dynamika dochodów: około 6% średniorocznie nie dotyczy
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): maksymalnie 48% 46,4%
RoE brutto: minimum 15% 17,9%
RoA netto: minimum 1,4% 1,2%

*/ Core Tier 1 liczony metodą AIRB.

Warunkiem sukcesu realizacji Strategii jest m.in. jej zrozumienie i poparcie przez pracowników. W 2012 roku BRE Bank podjął inicjatywę pod nazwą Akademia Jednego Banku, w ramach której doświadczeni menedżerowie Grupy BRE Banku prowadzą dla pracowników sesje warsztatowe poświęcone Strategii Jednego Banku. Docelowo, do połowy 2013 roku, w ramach inicjatywy kilkuset osobowa reprezentacja wszystkich jednostek organizacyjnych BRE Banku oraz reprezentanci spółek Grupy BRE Banku weźmie udział w dyskusjach nt. Strategii oraz sesjach kreatywnych skoncentrowanych na sposobach realizacji i zaangażowania się w poszczególne elementy Strategii.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek