Raport roczny 2012

IX.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna

BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)

Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

Portfel kredytowy brutto BBH utrzymał się na poziomie zbliżonym do poziomu z końca 2011 roku i wyniósł 4,2 mld zł (spadek o 0,7%). Wartość nominalna listów zastawnych wyemitowanych przez BBH na koniec 2012 roku wyniosła 2,2 mld zł.

W 2012 roku BBH odnotował zysk brutto w wysokości 14,5 mln zł (spadek o 47,4% rok do roku). Spadek wyniku brutto spowodowany był wyższymi o 11,8 mln zł odpisami aktualizującymi należności.

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)

DI BRE jest firmą świadczącą usługi maklerskie dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów detalicznych aktywnych na GPW.

Na koniec 2012 roku liczba klientów DI BRE wyniosła 291,6 tys. i pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu z 2011 rokiem.

DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Solar Company SA o wartości 156 mln zł, a także organizował emisję długu w formule przyspieszonej książki popytu dla Work Service SA, Zetkama SA i Seco/Warwick SA oraz dla PKO BP (jako członek konsorcjum). Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł 4,9%, co zagwarantowało mu siódme miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął pierwszą pozycję, z udziałem na poziomie 15,5%. Obroty na rynku opcji przyniosły 16,8% udział z trzecią lokatą.

W 2012 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 20,4 mln zł, który był o 12,8 mln zł, tj. 38,6% niższy w porównaniu do 2011 roku (33,2 mln zł), co było spowodowane znaczącym spadkiem obrotów na rynkach finansowych w 2012 roku.

BRE Finance France SA (BFF)

Jest to spółka, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku dokonano aktualizacji programu emisji euroobligacji. Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w 2015 roku.

W 2012 roku BFF osiągnęła stratę brutto w wysokości 8 tys. zł wobec 94 tys. straty w roku 2011 roku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek