Raport roczny 2012

IX.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje

Rok 2012 na rynku bankowości korporacyjnej było rokiem pełnym wyzwań. Kredyty dla przedsiębiorstw na rynku były stabilne (+0,7% rok do roku) w porównaniu z +19,4% dynamiką w 2011 roku, natomiast rynek depozytów przedsiębiorstw osiągnął ujemną dynamikę roczną na poziomie -6,6% (w porównaniu z +12,5% dynamiką w 2011 roku). Wpłynęło to na konieczność zintensyfikowania działań sprzedażowych w BRE Banku, w szczególności poprzez akwizycję klientów korporacyjnych, która w roku 2012 była rekordowa. Przyrost klientów korporacyjnych brutto był o ponad 20% wyższy niż w 2011 roku, w ciągu całego roku pozyskano 2 830 klientów. BRE Bank zdołał powiększyć bazę klientów korporacyjnych do rekordowego poziomu 15 095 podmiotów.

Akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość zgromadzonych środków na rachunkach bieżących, które na koniec grudnia 2012 roku osiągnęły najwyższy w historii poziom 4,8 mld zł. Stanowi to bazę do dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla BRE Banku z uwagi na potencjał wzrostu i zainteresowanie klientów.

Jednocześnie znacząco poprawiła się jakość obsługi klientów korporacyjnych mierzona wskaźnikiem rekomendacji marki Net Promoter Score (NPS), dotyczącym skłonności klienta do polecenia firmy swoim znajomym (NPS szacowany jest dla banku głównego), który według badań GfK Polonia w 2012 roku dla BRE Banku wyniósł 20, w porównaniu do średniego wskaźnika rynkowego na poziomie 11.

IX.1.1. Przyrost liczby klientów

Od początku 2012 roku BRE Bank pozyskał 2 830 nowych klientów korporacyjnych, z czego 72,0% stanowili klienci K3, a 23,9% klienci K2. Łączna liczba klientów na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 15 095 podmiotów i była wyższa od liczby klientów na koniec 2011 roku o 1 118 firm.

K1 to segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł, K2 to segment średnich firm z rocznymi obrotami w przedziale od 30 do 500 milionów złotych, natomiast K3 to małe i średnie przedsiębiorstwa o obrotach od 3 do 30 milionów zł.

IX.1.2. Oferowane produkty i usługi

Kredyty i depozyty

Wartość kredytów klientów korporacyjnych wyniosła 28 405,4 mln zł na koniec 2012 roku wobec 27 890,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza 1,8% wzrost w porównaniu do 2011 roku.

Rynek kredytów dla przedsiębiorstw w 2012 roku pozostał na niezmienionym poziomie (+0,7% rok do roku). Udział akcji kredytowej BRE Banku, kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 6,3% wobec 6,8% na koniec 2011 roku.

Rynek depozytów przedsiębiorstw spadł w 2012 roku o 6,6%. Udział depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 8,7% wobec 9,9% na koniec grudnia 2011 roku.

Rozwój bankowości transakcyjnej

Rozbudowywana oferta w zakresie cash management, wspierająca długotrwałe relacje z klientami, znalazła odzwierciedlenie w zwiększeniu zakresu transakcji objętych identyfikacją spływu należności oraz liczby klientów korzystających z zaawansowanych produktów w zakresie zarządzania środkami.

Po 12 miesiącach 2012 roku, liczba zrealizowanych transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła 4 233 tys. i była o 19,9% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w ciągu 2011 roku. Dynamicznie przyrastała również liczba transakcji Identyfikacji Płatności Handlowych. Od stycznia do grudnia 2012 roku liczba zrealizowanych transakcji wyniosła ponad 10,6 mln i była wyższa o 6,2% od liczby transakcji zrealizowanych w 2011 roku. W 2012 roku o 13,6% wzrosła liczba klientów korzystających z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań w zakresie konsolidacji środków na rachunkach bankowych (w porównaniu z końcem 2011 roku). Na koniec grudnia 2012 roku 733 klientów korzystało z oferty Cash pooling i Shared balance.

Rozwój bankowości transakcyjnej w 2012 roku charakteryzowały poniższe dane:

 • liczba przelewów krajowych wysłanych przez klientów korporacyjnych w 2012 roku wzrosła o 42,3% (w porównaniu z rokiem 2011); taka dynamika była możliwa m.in. dzięki przejęciu do obsługi dużego wolumenu zleceń pochodzących od integratorów micro-płatności;
 • liczba przelewów zagranicznych w 2012 roku wzrosła o 18,5% w porównaniu do 2011 roku; najbardziej dynamicznie przyrastała liczba przelewów SEPA, która w omawianym okresie zwiększyła się o 47,3%;
 • liczba wszystkich wydanych kart korporacyjnych wzrosła o ponad 246,7% w porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku; najbardziej dynamicznie wzrosła liczba kart przedpłaconych, tj. o 276,7%;
 • wydano ponad 360 tys. kart w ramach Instrumentu Pieniądza Elektronicznego;
 • liczba klientów systemu iBRE wzrosła o 19,5%. Obecnie w systemie iBRE posiadamy 62 423 aktywnych uprawnień, umożliwiających współpracę uprawnionych pracowników Klienta z BRE Bankiem.

Rozwój oferty bankowości korporacyjnej

Bankowość Korporacyjna BRE Banku kontynuowała poszerzanie zakresu oferowanych produktów, usprawnianie procesów i wdrażanie rozwiązań, zmierzających do wzrostu satysfakcji klientów korporacyjnych BRE Banku. Do najbardziej istotnych przedsięwzięć, które miały miejsce w ciągu 2012 roku zaliczyć należą:

 • Krajowe płatności natychmiastowe. W dniu 12 czerwca 2012 roku, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (operator systemu clearingowego w Polsce) uruchomiła nowy krajowy system rozliczeniowy EXPRESS ELIXIR przeznaczony do realizacji międzybankowych przelewów natychmiastowych. W rezultacie oczekiwany czas od obciążenia rachunku dłużnika do uznania rachunku wierzyciela to nawet kilkanaście sekund. Polska jest drugim - po Wielkiej Brytanii - krajem europejskim, w którym taki system został wdrożony. Klienci korporacyjni BRE Banku są jednymi z pierwszych w Polsce, którzy mogli skorzystać z EXPRESS ELIXIR już w pierwszym dniu jego funkcjonowania.
 • Rachunki powiernicze dla deweloperów. W dniu 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca ochronę osób fizycznych kupujących mieszkania i domy od deweloperów. Jednym z najważniejszych wymogów ustawy jest konieczność otwarcia przez developera specjalnego rachunku powierniczego, na który wpływać mają środki od nabywców. Taki mechanizm ma chronić środki osób fizycznych przed swobodnym dysponowaniem nimi przez dewelopera. W związku z powyższym, rachunki powiernicze dla deweloperów zostały włączone do oferty produktowej.
 • Elektroniczna zapłata za zobowiązania. Elektroniczna wersja produktu "zapłata za zobowiązania wraz z wydłużeniem terminu spłaty". Rozwiązanie to umożliwia finansowanie celowe klienta poprzez dokonywanie przez BRE Bank płatności za jego zobowiązania handlowe, udokumentowane fakturami wystawionymi przez zaakceptowanych przez BRE Bank dostawców.
 • Dalszy rozwój usług iBRE Connect. BRE Bank systematycznie rozwija funkcjonalności usług integracji systemu bankowości internetowej iBRE z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych (pakiet usług iBRE Connect).
 • iBRE News - nowatorska platforma informacyjna. BRE Bank udostępnił klientom korporacyjnym serwis informacyjny iBRE News zintegrowany z platformą bankowości internetowej iBRE. Serwis ten dedykowany jest korporacjom, firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostkom sektora publicznego. Umożliwia on dostęp do zagregowanego strumienia informacji rynkowych, pojawiających się w wiodących serwisach informacyjnych na całym świecie. Moduł iBRE News został podzielony na strefy: Giełda, Pieniądz, Gospodarka, Biznes Poradnik i Przegląd Wydarzeń, aby zaspokoić potrzeby informacyjne poszczególnych grup użytkowników (np. księgowych, pracowników działów kadr i wynagrodzeń czy pracowników działów finansowych).
 • Zlecenie Przelewu HalCash. BRE Bank, we współpracy z firmą HalCash Central Eastern Europe, udostępnił usługę zlecenia Przelewu HalCash, umożliwiającą natychmiastowe przelanie i wypłatę środków pieniężnych z bankomatu przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej iBRE i jest dostępne dla klientów BRE Banku posiadających uprawnienia do składania przelewów krajowych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość realizacji przelewu przez odbiorcę w jednym z czterech tysięcy bankomatów w całej Polsce.

IX.1.3. Placówki Bankowości Korporacyjnej

BRE Bank obsługuje klientów korporacyjnych przez sieć placówek liczącą 29 oddziałów i 19 biur korporacyjnych na koniec 2012 roku. W styczniu 2013 roku działalność zakończyło Biuro Korporacyjne w Ostrołęce. Sieć korporacyjna obejmuje obecnie 29 Oddziałów Korporacyjnych i 18 Biur Korporacyjnych, które lokalizacja na ternie Polski została przedstawiona na następującej mapce:

Placówki bankowości korporacyjnej

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek