Raport roczny 2012

IX.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmuje:

 • zarządzanie płynnością BRE Banku oraz zarządzanie aktywami i pasywami BRE Banku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością BRE Banku przeprowadza się szereg transakcji, w tym transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, a także zawierania transakcji repo;
 • zarządzanie ryzykiem stóp procentowych i walutowym BRE Banku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe;
 • organizację emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów bankowości korporacyjnej i banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów;
 • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom bankowości korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takim jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom private banking.

W 2012 roku BRE Bank organizował bądź współorganizował wiele programów emisji obligacji na rynku krajowym zarówno dla emitentów korporacyjnych, jak i banków, m.in. dla takich podmiotów jak:

 • Energa SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 4,0 mld zł;
 • PKO Bank Polski SA – emisja obligacji podporządkowanych na kwotę 1,6 mld zł;
 • Ford Credit Polska SA oraz Ford Bank Polska SA – program emisji papierów dłużnych na kwotę 1,0 mld zł;
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 1,0 mld zł;
 • Bank Pocztowy SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 400 mln zł;
 • Polnord SA - program emisji obligacji zabezpieczonych na kwotę 300 mln zł;
 • PKP Intercity SA – program emisji obligacji na kwotę 120 mln zł;
 • Dino Polska SA – program emisji obligacji na kwotę 100 mln zł;
 • Meritum Bank ICB SA – program emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 100 mln zł.

W 2012 roku BRE Bank utrzymał wiodącą pozycję na rynku skarbowych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Udział w rynku bonów skarbowych i obligacji na koniec grudnia 2012 roku wzrósł do 8,9% wobec 7,4% na koniec 2011 roku. Na rynku IRS/FRA na koniec grudnia 2012 roku udział BRE Banku osiągnął 24,5% wobec 18,6% na koniec 2011 roku.

Wartość uplasowanych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych osiągnęła na koniec grudnia 2012 roku poziom 3,2 mld zł. Udział BRE Banku w rynku osiągnął poziom 11,6% (dane na podstawie Fitch Polska).

Na dynamicznie rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw BRE Bank uplasował się na drugiej pozycji z 16,3% udziałem. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, tj. Echo-Investment, Polnord, Katowicki Holding Węglowy, Magellan oraz Energa. Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia 2012 roku osiągnęła około 5,1 mld zł wobec 4,6 mld zł na koniec 2011 roku.

Udział Grupy w rynku papierów dłużnych banków (z wyłączeniem obligacji „drogowych” emitowanych przez BGK) wyniósł 29,8% wobec 22,0% na koniec 2011 roku, a wartość wyemitowanych i niewykupionych papierów wyniosła około 5,8 mld zł w porównaniu z 3,4 mld zł na koniec 2011 roku. Największymi emisjami w minionym roku były emisje listów zastawnych o łącznej wartości 790 mln zł dla BRE Banku Hipotecznego, aranżowane przez BRE Bank. Inne duże transakcje, w których BRE Bank brał udział, to emisja obligacji BGK o wartości 1,0 mld zł oraz emisje obligacji podporządkowanych dla PKO BP w kwocie około 1,6 mld zł. Ponadto, BRE Bank wyemitował 450 mln zł trzyletnich obligacji, które zostały uplasowane na rynku krajowym.

Dodatkowo, BRE Bank powrócił na międzynarodowe rynki papierów dłużnych poprzez, zakończoną sukcesem, emisję pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN).

Program zwiększenia sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej

W 2012 roku przeprowadzono wiele zmian mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów rynku finansowego. W ramach przeprowadzonych działań, do kluczowych i mających wpływ na wielkość zrealizowanych transakcji oraz dochód wygenerowany w ramach współpracy z klientami należą:

 • Wdrożenie nowej struktury sprzedażowej polegającej między innymi na wydzieleniu nowego stanowiska specjalisty ds. rynków finansowych, obok istniejącego stanowiska dealera walutowego. Dzięki nowemu stanowisku, realizowana jest strategia wzrostu sprzedaży transakcji pochodnych, zabezpieczających ryzyka finansowe klientów. Efektem jest wzrost sprzedaży oraz wzrost liczby klientów aktywnie zawierających transakcje pochodne o 28,0%;
 • Wdrożenie nowego modelu obsługi klientów uwzględniającego specyfikę poszczególnych segmentów klientów korporacyjnych: K1, K2 i K3. W ramach inicjatywy został stworzony „desk” dedykowany do obsługi klientów z segmentu K3 i korzystających z platformy iBRE FX oraz dokonano odpowiedniej przebudowy zespołów obsługujących klientów z segmentów K1 i K2. W efekcie, nastąpił znaczący wzrost zarówno średniomiesięcznych przychodów BRE Banku w ciągu pół roku (o około 40%), jak i liczby klientów;
 • Wdrożona została nowa platforma iBRE FX z wieloma innowacyjnymi funkcjonalnościami oraz wzmożone zostały działania, mające na celu aktywizację narzędzia zarówno wśród obecnych klientów, jak i pozyskiwanie nowych. Wynikiem powyższych działań jest wzrost liczby transakcji o 29,0% i wolumenu o 21,0% poprzez platformę iBRE FX;
 • Z uwagi na duże zaangażowanie BRE Banku w obsługę klientów międzynarodowych, w szczególności niemieckojęzycznych, został utworzony tzw. „German desk”, który zapewnia dostęp do transakcji rynku finansowego w języku niemieckim poprzez platformę i dealera walutowego. W przypadku zaawansowanych transakcji, do dyspozycji klientów jest również dedykowany specjalista posługujący się językiem niemieckim;
 • W ramach doskonalenia procesów, które mają ułatwić zawieranie transakcji rynku finansowego, wprowadzono szereg modyfikacji, które ułatwiają aktywację produktów, kontakt z BRE Bankiem oraz potwierdzanie transakcji.

Trwają pracę nad kolejnymi funkcjonalnościami platformy iBRE FX oraz produktami rynku finansowego, które pozwolą zwiększyć zakres współpracy z klientami. BRE Bank pracuje również nad procesami, które wpływają na jakość współpracy z bankiem i zadowolenie z oferowanych usług.

IX.3.1. Instytucje Finansowe

Do obszaru Działalności Handlowej i Inwestycyjnej zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m. in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku BRE Bank posiadał 27 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 24 503 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 19 834 mln zł. W ciągu 2012 roku spłacono w terminie 3 kredyty we frankach szwajcarskich, 1 w dolarach amerykańskich i 1 w euro, łącznie na kwotę 1 971 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto 2 nowe kredyty w euro i 1 w dolarach amerykańskich, łącznie na kwotę 159 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 3 474 mln zł niższy niż na koniec 2011 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2011 roku odnotowanoby spadek o 1 995 mln zł.

Zaangażowanie BRE Banku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom na 31 grudnia 2012 roku wyniosło łącznie równowartość 441,1 mln zł. W portfelu BRE Banku znajdowały się 34 krótko- i długoterminowe czynne kredyty udzielone innym bankom.

BRE Bank utrzymywał również wiodącą pozycję w finansowaniu eksportu (średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w KUKE) oraz rozwijał relacje w dziedzinie finansowaniu handlu z bankami – korespondentami.

IX.3.2. Usługi powiernicze w BRE Banku

Klientami BRE Banku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

BRE Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych.

Rok 2012 był dla BRE Banku rekordowym rokiem pod względem działalności powierniczej. Ilość obsługiwanych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wzrosła o około 126% rok do roku, a łączna wartość aktywów netto obsługiwanych funduszy o około 137%.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek