Raport roczny 2012

IX. Rozwój Grupy BRE Banku w segmencie korporacje i rynki finansowe

W ramach segmentu Korporacje i Rynki Finansowe BRE Bank oferuje swoim korporacyjnym i instytucjonalnym klientom szeroki wachlarz usług i produktów, w tym m.in. prowadzenie rachunków bieżących, dostępne przez internet usługi cash manangement, lokaty terminowe, transakcje walutowe, finansowanie krótkoterminowe i kredyty inwestycyjne, kredyty transgraniczne, rozwiązania w zakresie finansowania handlu zagranicznego, finansowanie projektów, finansowanie strukturalne i mezzanine, jak też usługi i produkty bankowości inwestycyjnej. BRE Bank dystrybuuje swoje produkty i usługi poprzez sieć oddziałów i biur korporacyjnych, jak również poprzez swoją innowacyjną korporacyjną platformę internetową iBRE.

IX.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje

Rok 2012 na rynku bankowości korporacyjnej było rokiem pełnym wyzwań. Kredyty dla przedsiębiorstw na rynku były stabilne (+0,7% rok do roku) w porównaniu z +19,4% dynamiką w 2011 roku, natomiast rynek depozytów przedsiębiorstw osiągnął ujemną dynamikę roczną na poziomie -6,6% (w porównaniu z +12,5% dynamiką w 2011 roku). Wpłynęło to na konieczność zintensyfikowania działań sprzedażowych w BRE Banku, w szczególności poprzez akwizycję klientów korporacyjnych, która w roku 2012 była rekordowa. Przyrost klientów korporacyjnych brutto był o ponad 20% wyższy niż w 2011 roku, w ciągu całego roku pozyskano 2 830 klientów. BRE Bank zdołał powiększyć bazę klientów korporacyjnych do rekordowego poziomu 15 095 podmiotów.

Akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość zgromadzonych środków na rachunkach bieżących, które na koniec grudnia 2012 roku osiągnęły najwyższy w historii poziom 4,8 mld zł. Stanowi to bazę do dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla BRE Banku z uwagi na potencjał wzrostu i zainteresowanie klientów.

Jednocześnie znacząco poprawiła się jakość obsługi klientów korporacyjnych mierzona wskaźnikiem rekomendacji marki Net Promoter Score (NPS), dotyczącym skłonności klienta do polecenia firmy swoim znajomym (NPS szacowany jest dla banku głównego), który według badań GfK Polonia w 2012 roku dla BRE Banku wyniósł 20, w porównaniu do średniego wskaźnika rynkowego na poziomie 11.

IX.1.1. Przyrost liczby klientów

Od początku 2012 roku BRE Bank pozyskał 2 830 nowych klientów korporacyjnych, z czego 72,0% stanowili klienci K3, a 23,9% klienci K2. Łączna liczba klientów na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 15 095 podmiotów i była wyższa od liczby klientów na koniec 2011 roku o 1 118 firm.

K1 to segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł, K2 to segment średnich firm z rocznymi obrotami w przedziale od 30 do 500 milionów złotych, natomiast K3 to małe i średnie przedsiębiorstwa o obrotach od 3 do 30 milionów zł.

IX.1.2. Oferowane produkty i usługi

Kredyty i depozyty

Wartość kredytów klientów korporacyjnych wyniosła 28 405,4 mln zł na koniec 2012 roku wobec 27 890,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza 1,8% wzrost w porównaniu do 2011 roku.

Rynek kredytów dla przedsiębiorstw w 2012 roku pozostał na niezmienionym poziomie (+0,7% rok do roku). Udział akcji kredytowej BRE Banku, kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 6,3% wobec 6,8% na koniec 2011 roku.

Rynek depozytów przedsiębiorstw spadł w 2012 roku o 6,6%. Udział depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 8,7% wobec 9,9% na koniec grudnia 2011 roku.

Rozwój bankowości transakcyjnej

Rozbudowywana oferta w zakresie cash management, wspierająca długotrwałe relacje z klientami, znalazła odzwierciedlenie w zwiększeniu zakresu transakcji objętych identyfikacją spływu należności oraz liczby klientów korzystających z zaawansowanych produktów w zakresie zarządzania środkami.

Po 12 miesiącach 2012 roku, liczba zrealizowanych transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła 4 233 tys. i była o 19,9% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w ciągu 2011 roku. Dynamicznie przyrastała również liczba transakcji Identyfikacji Płatności Handlowych. Od stycznia do grudnia 2012 roku liczba zrealizowanych transakcji wyniosła ponad 10,6 mln i była wyższa o 6,2% od liczby transakcji zrealizowanych w 2011 roku. W 2012 roku o 13,6% wzrosła liczba klientów korzystających z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań w zakresie konsolidacji środków na rachunkach bankowych (w porównaniu z końcem 2011 roku). Na koniec grudnia 2012 roku 733 klientów korzystało z oferty Cash pooling i Shared balance.

Rozwój bankowości transakcyjnej w 2012 roku charakteryzowały poniższe dane:

 • liczba przelewów krajowych wysłanych przez klientów korporacyjnych w 2012 roku wzrosła o 42,3% (w porównaniu z rokiem 2011); taka dynamika była możliwa m.in. dzięki przejęciu do obsługi dużego wolumenu zleceń pochodzących od integratorów micro-płatności;
 • liczba przelewów zagranicznych w 2012 roku wzrosła o 18,5% w porównaniu do 2011 roku; najbardziej dynamicznie przyrastała liczba przelewów SEPA, która w omawianym okresie zwiększyła się o 47,3%;
 • liczba wszystkich wydanych kart korporacyjnych wzrosła o ponad 246,7% w porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku; najbardziej dynamicznie wzrosła liczba kart przedpłaconych, tj. o 276,7%;
 • wydano ponad 360 tys. kart w ramach Instrumentu Pieniądza Elektronicznego;
 • liczba klientów systemu iBRE wzrosła o 19,5%. Obecnie w systemie iBRE posiadamy 62 423 aktywnych uprawnień, umożliwiających współpracę uprawnionych pracowników Klienta z BRE Bankiem.

Rozwój oferty bankowości korporacyjnej

Bankowość Korporacyjna BRE Banku kontynuowała poszerzanie zakresu oferowanych produktów, usprawnianie procesów i wdrażanie rozwiązań, zmierzających do wzrostu satysfakcji klientów korporacyjnych BRE Banku. Do najbardziej istotnych przedsięwzięć, które miały miejsce w ciągu 2012 roku zaliczyć należą:

 • Krajowe płatności natychmiastowe. W dniu 12 czerwca 2012 roku, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (operator systemu clearingowego w Polsce) uruchomiła nowy krajowy system rozliczeniowy EXPRESS ELIXIR przeznaczony do realizacji międzybankowych przelewów natychmiastowych. W rezultacie oczekiwany czas od obciążenia rachunku dłużnika do uznania rachunku wierzyciela to nawet kilkanaście sekund. Polska jest drugim - po Wielkiej Brytanii - krajem europejskim, w którym taki system został wdrożony. Klienci korporacyjni BRE Banku są jednymi z pierwszych w Polsce, którzy mogli skorzystać z EXPRESS ELIXIR już w pierwszym dniu jego funkcjonowania.
 • Rachunki powiernicze dla deweloperów. W dniu 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca ochronę osób fizycznych kupujących mieszkania i domy od deweloperów. Jednym z najważniejszych wymogów ustawy jest konieczność otwarcia przez developera specjalnego rachunku powierniczego, na który wpływać mają środki od nabywców. Taki mechanizm ma chronić środki osób fizycznych przed swobodnym dysponowaniem nimi przez dewelopera. W związku z powyższym, rachunki powiernicze dla deweloperów zostały włączone do oferty produktowej.
 • Elektroniczna zapłata za zobowiązania. Elektroniczna wersja produktu "zapłata za zobowiązania wraz z wydłużeniem terminu spłaty". Rozwiązanie to umożliwia finansowanie celowe klienta poprzez dokonywanie przez BRE Bank płatności za jego zobowiązania handlowe, udokumentowane fakturami wystawionymi przez zaakceptowanych przez BRE Bank dostawców.
 • Dalszy rozwój usług iBRE Connect. BRE Bank systematycznie rozwija funkcjonalności usług integracji systemu bankowości internetowej iBRE z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych (pakiet usług iBRE Connect).
 • iBRE News - nowatorska platforma informacyjna. BRE Bank udostępnił klientom korporacyjnym serwis informacyjny iBRE News zintegrowany z platformą bankowości internetowej iBRE. Serwis ten dedykowany jest korporacjom, firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostkom sektora publicznego. Umożliwia on dostęp do zagregowanego strumienia informacji rynkowych, pojawiających się w wiodących serwisach informacyjnych na całym świecie. Moduł iBRE News został podzielony na strefy: Giełda, Pieniądz, Gospodarka, Biznes Poradnik i Przegląd Wydarzeń, aby zaspokoić potrzeby informacyjne poszczególnych grup użytkowników (np. księgowych, pracowników działów kadr i wynagrodzeń czy pracowników działów finansowych).
 • Zlecenie Przelewu HalCash. BRE Bank, we współpracy z firmą HalCash Central Eastern Europe, udostępnił usługę zlecenia Przelewu HalCash, umożliwiającą natychmiastowe przelanie i wypłatę środków pieniężnych z bankomatu przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej iBRE i jest dostępne dla klientów BRE Banku posiadających uprawnienia do składania przelewów krajowych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość realizacji przelewu przez odbiorcę w jednym z czterech tysięcy bankomatów w całej Polsce.

IX.1.3. Placówki Bankowości Korporacyjnej

BRE Bank obsługuje klientów korporacyjnych przez sieć placówek liczącą 29 oddziałów i 19 biur korporacyjnych na koniec 2012 roku. W styczniu 2013 roku działalność zakończyło Biuro Korporacyjne w Ostrołęce. Sieć korporacyjna obejmuje obecnie 29 Oddziałów Korporacyjnych i 18 Biur Korporacyjnych, które lokalizacja na ternie Polski została przedstawiona na następującej mapce:

Placówki bankowości korporacyjnej

IX.2. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje

BRE Faktoring SA

W 2012 roku rynek faktoringowy w Polsce utrzymywał się w trendzie wzrostowym (+21,9% według danych Polskiego Związku Faktorów). BRE Faktoring, odnotowując obroty o wartości 7,2 mld zł (+20,6% rok do roku), zajmuje piątą pozycję wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku 8,8%, głównie dzięki wysokiemu wzrostowi obrotów zarówno w faktoringu krajowym jak i eksportowym.

Wynik brutto spółki wyniósł 18,0 mln zł (-4,0% rok do roku) i był zbliżony do wyniku roku ubiegłego.

Transfinance a.s.

Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2012 roku obroty Transfinance wyniosły 3,3 mld zł i były o 8,2% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wysokie dynamiki odnotował zarówno faktoring eksportowy, jak i importowy, przy umiarkowanym wzroście obrotów związanych z faktoringiem krajowym.

Wynik brutto spółki za 2012 rok wyniósł 3,1 mln zł (-29,8% rok do roku). Spadek wyniku związany był z wyższymi niż w ubiegłym roku odpisami na należności (wzrost o 36,7% rok do roku).

BRE Leasing Sp. z o.o.

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing w 2012 roku wyniosła 2 198,6 mln zł (13,8% spadek w porównaniu do 2011 roku). Pomimo bardzo dobrych wyników ostatnich miesięcy 2012 roku, spółce nie udało się osiągnąć poziomu sprzedaży odnotowanego w 2011 roku, głównie ze względu na spadek w segmencie pojazdów, stanowiącym prawie połowę sprzedaży spółki. Spółka utrzymała jednak trzecią pozycję rynkową w tym segmencie z udziałem 7,0% na koniec 2012 roku, zostając jednocześnie liderem w segmencie leasingu nieruchomości z udziałem na poziomie 33,0%.

Wynik brutto BRE Leasing w 2012 roku wyniósł 51,0 mln zł, co oznacza 3,9% wzrost rok do roku.

BRE Holding Sp. z o.o.

BRE Holding Sp. z o.o. został utworzony w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank, jej jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Faktoring SA oraz BRE Leasing Sp. z o.o. o łącznej wartości 536,1 mln zł. W 2012 roku głównym źródłem przychodów spółki były dywidendy, które wyniosły 26,2 mln zł.

Garbary Sp. z o.o.

Spółka znajduje się w portfelu BRE Banku od maja 2004 roku. Jedynym aktywem spółki Garbary jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.

IX.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmuje:

 • zarządzanie płynnością BRE Banku oraz zarządzanie aktywami i pasywami BRE Banku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością BRE Banku przeprowadza się szereg transakcji, w tym transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, a także zawierania transakcji repo;
 • zarządzanie ryzykiem stóp procentowych i walutowym BRE Banku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe;
 • organizację emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów bankowości korporacyjnej i banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów;
 • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom bankowości korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takim jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom private banking.

W 2012 roku BRE Bank organizował bądź współorganizował wiele programów emisji obligacji na rynku krajowym zarówno dla emitentów korporacyjnych, jak i banków, m.in. dla takich podmiotów jak:

 • Energa SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 4,0 mld zł;
 • PKO Bank Polski SA – emisja obligacji podporządkowanych na kwotę 1,6 mld zł;
 • Ford Credit Polska SA oraz Ford Bank Polska SA – program emisji papierów dłużnych na kwotę 1,0 mld zł;
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 1,0 mld zł;
 • Bank Pocztowy SA – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 400 mln zł;
 • Polnord SA - program emisji obligacji zabezpieczonych na kwotę 300 mln zł;
 • PKP Intercity SA – program emisji obligacji na kwotę 120 mln zł;
 • Dino Polska SA – program emisji obligacji na kwotę 100 mln zł;
 • Meritum Bank ICB SA – program emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 100 mln zł.

W 2012 roku BRE Bank utrzymał wiodącą pozycję na rynku skarbowych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Udział w rynku bonów skarbowych i obligacji na koniec grudnia 2012 roku wzrósł do 8,9% wobec 7,4% na koniec 2011 roku. Na rynku IRS/FRA na koniec grudnia 2012 roku udział BRE Banku osiągnął 24,5% wobec 18,6% na koniec 2011 roku.

Wartość uplasowanych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych osiągnęła na koniec grudnia 2012 roku poziom 3,2 mld zł. Udział BRE Banku w rynku osiągnął poziom 11,6% (dane na podstawie Fitch Polska).

Na dynamicznie rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw BRE Bank uplasował się na drugiej pozycji z 16,3% udziałem. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, tj. Echo-Investment, Polnord, Katowicki Holding Węglowy, Magellan oraz Energa. Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia 2012 roku osiągnęła około 5,1 mld zł wobec 4,6 mld zł na koniec 2011 roku.

Udział Grupy w rynku papierów dłużnych banków (z wyłączeniem obligacji „drogowych” emitowanych przez BGK) wyniósł 29,8% wobec 22,0% na koniec 2011 roku, a wartość wyemitowanych i niewykupionych papierów wyniosła około 5,8 mld zł w porównaniu z 3,4 mld zł na koniec 2011 roku. Największymi emisjami w minionym roku były emisje listów zastawnych o łącznej wartości 790 mln zł dla BRE Banku Hipotecznego, aranżowane przez BRE Bank. Inne duże transakcje, w których BRE Bank brał udział, to emisja obligacji BGK o wartości 1,0 mld zł oraz emisje obligacji podporządkowanych dla PKO BP w kwocie około 1,6 mld zł. Ponadto, BRE Bank wyemitował 450 mln zł trzyletnich obligacji, które zostały uplasowane na rynku krajowym.

Dodatkowo, BRE Bank powrócił na międzynarodowe rynki papierów dłużnych poprzez, zakończoną sukcesem, emisję pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN).

Program zwiększenia sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej

W 2012 roku przeprowadzono wiele zmian mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów rynku finansowego. W ramach przeprowadzonych działań, do kluczowych i mających wpływ na wielkość zrealizowanych transakcji oraz dochód wygenerowany w ramach współpracy z klientami należą:

 • Wdrożenie nowej struktury sprzedażowej polegającej między innymi na wydzieleniu nowego stanowiska specjalisty ds. rynków finansowych, obok istniejącego stanowiska dealera walutowego. Dzięki nowemu stanowisku, realizowana jest strategia wzrostu sprzedaży transakcji pochodnych, zabezpieczających ryzyka finansowe klientów. Efektem jest wzrost sprzedaży oraz wzrost liczby klientów aktywnie zawierających transakcje pochodne o 28,0%;
 • Wdrożenie nowego modelu obsługi klientów uwzględniającego specyfikę poszczególnych segmentów klientów korporacyjnych: K1, K2 i K3. W ramach inicjatywy został stworzony „desk” dedykowany do obsługi klientów z segmentu K3 i korzystających z platformy iBRE FX oraz dokonano odpowiedniej przebudowy zespołów obsługujących klientów z segmentów K1 i K2. W efekcie, nastąpił znaczący wzrost zarówno średniomiesięcznych przychodów BRE Banku w ciągu pół roku (o około 40%), jak i liczby klientów;
 • Wdrożona została nowa platforma iBRE FX z wieloma innowacyjnymi funkcjonalnościami oraz wzmożone zostały działania, mające na celu aktywizację narzędzia zarówno wśród obecnych klientów, jak i pozyskiwanie nowych. Wynikiem powyższych działań jest wzrost liczby transakcji o 29,0% i wolumenu o 21,0% poprzez platformę iBRE FX;
 • Z uwagi na duże zaangażowanie BRE Banku w obsługę klientów międzynarodowych, w szczególności niemieckojęzycznych, został utworzony tzw. „German desk”, który zapewnia dostęp do transakcji rynku finansowego w języku niemieckim poprzez platformę i dealera walutowego. W przypadku zaawansowanych transakcji, do dyspozycji klientów jest również dedykowany specjalista posługujący się językiem niemieckim;
 • W ramach doskonalenia procesów, które mają ułatwić zawieranie transakcji rynku finansowego, wprowadzono szereg modyfikacji, które ułatwiają aktywację produktów, kontakt z BRE Bankiem oraz potwierdzanie transakcji.

Trwają pracę nad kolejnymi funkcjonalnościami platformy iBRE FX oraz produktami rynku finansowego, które pozwolą zwiększyć zakres współpracy z klientami. BRE Bank pracuje również nad procesami, które wpływają na jakość współpracy z bankiem i zadowolenie z oferowanych usług.

IX.3.1. Instytucje Finansowe

Do obszaru Działalności Handlowej i Inwestycyjnej zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m. in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku BRE Bank posiadał 27 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 24 503 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 19 834 mln zł. W ciągu 2012 roku spłacono w terminie 3 kredyty we frankach szwajcarskich, 1 w dolarach amerykańskich i 1 w euro, łącznie na kwotę 1 971 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto 2 nowe kredyty w euro i 1 w dolarach amerykańskich, łącznie na kwotę 159 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 3 474 mln zł niższy niż na koniec 2011 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2011 roku odnotowanoby spadek o 1 995 mln zł.

Zaangażowanie BRE Banku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom na 31 grudnia 2012 roku wyniosło łącznie równowartość 441,1 mln zł. W portfelu BRE Banku znajdowały się 34 krótko- i długoterminowe czynne kredyty udzielone innym bankom.

BRE Bank utrzymywał również wiodącą pozycję w finansowaniu eksportu (średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w KUKE) oraz rozwijał relacje w dziedzinie finansowaniu handlu z bankami – korespondentami.

IX.3.2. Usługi powiernicze w BRE Banku

Klientami BRE Banku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

BRE Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych.

Rok 2012 był dla BRE Banku rekordowym rokiem pod względem działalności powierniczej. Ilość obsługiwanych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wzrosła o około 126% rok do roku, a łączna wartość aktywów netto obsługiwanych funduszy o około 137%.

IX.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna

BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)

Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

Portfel kredytowy brutto BBH utrzymał się na poziomie zbliżonym do poziomu z końca 2011 roku i wyniósł 4,2 mld zł (spadek o 0,7%). Wartość nominalna listów zastawnych wyemitowanych przez BBH na koniec 2012 roku wyniosła 2,2 mld zł.

W 2012 roku BBH odnotował zysk brutto w wysokości 14,5 mln zł (spadek o 47,4% rok do roku). Spadek wyniku brutto spowodowany był wyższymi o 11,8 mln zł odpisami aktualizującymi należności.

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)

DI BRE jest firmą świadczącą usługi maklerskie dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów detalicznych aktywnych na GPW.

Na koniec 2012 roku liczba klientów DI BRE wyniosła 291,6 tys. i pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu z 2011 rokiem.

DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Solar Company SA o wartości 156 mln zł, a także organizował emisję długu w formule przyspieszonej książki popytu dla Work Service SA, Zetkama SA i Seco/Warwick SA oraz dla PKO BP (jako członek konsorcjum). Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł 4,9%, co zagwarantowało mu siódme miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął pierwszą pozycję, z udziałem na poziomie 15,5%. Obroty na rynku opcji przyniosły 16,8% udział z trzecią lokatą.

W 2012 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 20,4 mln zł, który był o 12,8 mln zł, tj. 38,6% niższy w porównaniu do 2011 roku (33,2 mln zł), co było spowodowane znaczącym spadkiem obrotów na rynkach finansowych w 2012 roku.

BRE Finance France SA (BFF)

Jest to spółka, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku dokonano aktualizacji programu emisji euroobligacji. Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w 2015 roku.

W 2012 roku BFF osiągnęła stratę brutto w wysokości 8 tys. zł wobec 94 tys. straty w roku 2011 roku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek