Raport roczny 2012

II.1. Rok 2012 w liczbach

Kluczowe dane finansowe

Solidna zyskowność pozwalająca na wypłatę dywidendy

 • Zysk brutto Grupy BRE Banku na poziomie 1 472 mln zł w 2012 roku (+5 mln zł, tj. +0,3% rok do roku).
 • Wzrost zysku netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku o 68 mln zł, tj. 6,0%.
 • Zmniejszenie wskaźnika efektywności ROE netto o 1,8 p.p. na koniec 2012 roku.

Poprawiające się dochody i skuteczne zarządzanie kosztami

Dynamiczne dochody z działalności podstawowej

 • Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 67 mln zł, tj. 3,1%.
 • Wynik z tytułu opłat i prowizji na niezmienionym, stabilnym poziomie.
 • Wzrost dochodu ogółem o 57 mln zł, tj. 1,6% w skali całego 2012 roku.

Lepsza efektywność, pomimo znacznych inwestycji w przyszły wzrost

 • Spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 1,3 p.p. na koniec 2012 roku.
 • Spadek kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o 19 mln zł, tj. 1,1% w skali całego 2012 roku.

Rozważne zarządzanie ryzykiem

 • Spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 10 mln zł, tj. 2,3%, po uwzględnieniu rozwiązania rezerw w 2011 roku w związku ze sprzedażą części portfela kredytów detalicznych.

Solidny bilans spełniający wymogi Bazylei

* metodologia AIRB

* metodologia AIRB

Dynamika kredytów i depozytów

Dynamika depozytów

 • Wzrost wolumenu depozytów ogółem o 3 740 mln zł, tj. 6,9%.
 • Wzrost poziomu depozytów detalicznych o 6 533 mln zł, tj. 24,5%, natomiast spadek depozytów korporacyjnych o 2 776 mln zł, tj. 10,2%.

Dynamika kredytów brutto

 • Spadek wartości portfela kredytów brutto o 652 mln zł, tj. 0,9%, spowodowany spowolnieniem gospodarki.
 • Wzrost wolumenu kredytów w bankowości korporacyjnej o 515 mln zł, tj. 1,8%, przy spadku wolumenu kredytów udzielonych Klientom indywidualnym o 872 mln zł, tj. 2,3%.

Kontynuacja wzrostu liczby klientów

Klienci detaliczni (w tys.)

 • Zwiększenie bazy Klientów detalicznych w 2012 roku o 209 tys., tj. 5,3%.
 • Dalsza poprawa wskaźnika cross-sellingu na koniec 2012 roku.

Klienci korporacyjni

 • Wzrost liczby Klientów korporacyjnych w 2012 roku o 1 118.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek