Raport roczny 2012

II.4. Najważniejsze projekty w Grupie BRE Banku w 2012 roku

Ogłoszenie planu utworzenia Nowego mBanku

W 2012 roku trwały prace nad nowoczesną platformą bankowości internetowej, w ramach projektu Nowy mBank, ogłoszonego 28 marca 2012 roku. Nowy mBank powstaje od podstaw, niezależnie od funkcjonującego już od 11 lat mBanku i ma odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów, którzy stają się coraz bardziej aktywnymi użytkownikami nowoczesnych technologii. Jego celem jest również ustanowienie nowych standardów na krajowym rynku bankowości detalicznej.

Użytkownicy Nowego mBanku otrzymają między innymi nowy, intuicyjny serwis transakcyjny z systemem do zarządzania finansami osobistymi, a dzięki video-rozmowom z doradcami wizyty w placówkach BRE Banku staną się zbędne. Każdy element nowego serwisu internetowego został przemyślany i zaprojektowany zupełnie od początku, wzorując się na najlepszych praktykach światowych z różnych branż (Amazon, Mint, Google, Zappos, Facebook, czy Apple). Jedną z głównych idei, jaka przyświecała BRE Bankowi podczas projektowania serwisu, było uczynienie go jeszcze prostszym, bardziej ergonomicznym i szybszym w użyciu. Osiągnięte to zostanie poprzez zminimalizowanie liczby kliknięć oraz ekranów potrzebnych do wykonania przelewu, sprawdzenia historii rachunku, czy zakupu innego produktu bankowego. Niniejsze funkcjonalności pozwolą zaoszczędzić czas oraz ułatwią klientowi zrozumienie jego przeszłej, obecnej, a nawet przyszłej sytuacji finansowej. Nowy serwis będzie miał na celu zachęcenie klientów do częstszego korzystania z produktów i usług.

Nowy mBank zagwarantuje też użytkownikom pełną mobilność, co pozwoli na dostęp do pełnego systemu bankowego, zarówno za pośrednictwem komputerów, jak i urządzeń przenośnych.

W ramach pierwszej fazy projektu Nowy mBank, w II kwartale 2013 roku wdrożony zostanie szeroki wachlarz usług takich jak:

  • narzędzie do kompleksowego zarządzania budżetem domowym – Personal Finance Manager,
  • możliwość rozmowy i zakupu produktów bankowych u doradcy przy użyciu video rozmowy,
  • program rabatowy w postaci aplikacji na Facebook’a, umożliwiającej podtrzymywanie relacji ze znajomymi dzięki możliwości podarowywania i dzielenia się otrzymanymi zniżkami na wybrane produkty i usługi,
  • ulepszona platforma bankowości mobilnej – możliwość ciągłego śledzenia stanu swojego konta bez konieczności każdorazowego logowania do aplikacji.

Równocześnie, w II połowie 2013 roku, będą toczyły się prace nad drugą fazą projektu, w ramach której, poza dalszym rozwojem wymienionych wyżej usług, wdrożone zostaną kolejne innowacyjne rozwiązania.

Program Emisji Euroobligacji

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Zarząd BRE Banku podał do wiadomości, że BRE Finance France SA jako emitent oraz BRE Bank jako gwarant, podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro. Program ma na celu umożliwienie emisji papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luxemburgu dopuściła Program do notowań. Papiery dłużne będą bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez BRE Bank, który zobowiązał się do gwarancji płatności wszystkich kwot z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu.

Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi agencji Fitch Ratings i Moody’s Investors Service. Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu rating długoterminowy na poziomie „A” i rating krótkoterminowy „F1”, co odpowiada ratingowi BRE Banku. Agencja Moody’s przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny rating (P) „Baa2” (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku.

W dniu 4 października 2012 roku BRE Finance France SA dokonało emisji pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2015 roku. Oprocentowanie obligacji wyniosło 2,75% w skali rocznej. Środki pozyskane w ramach emisji papierów dłużnych zostały przekazane przez emitenta na własność BRE Bankowi, jako gwarantowi emisji, w postaci kaucji na zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji spłaty. Składająca kaucję spółka BRE Finance France SA będzie otrzymywać od BRE Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 2 230 tys. euro. Środki pochodzące z kaucji wykorzystane będą na finansowanie ogólnej działalności bankowej BRE Banku.

W dniach 5 i 10 października 2012 roku agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Service przyznały ratingi dla pierwszej transzy obligacji w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN). Ratingi te pokrywają się z przyznanymi dla całego Programu.

Kontynuacja projektu Cross Border

W ramach działań mających na celu usprawnienie współpracy transgranicznej w Grupie Commerzbanku w zakresie obsługi jej międzynarodowych klientów niemieckojęzycznych, w BRE Banku wdrożono projekt wymiany danych dotyczących wspólnych klientów BRE Banku i Commerzbanku. Nadrzędnym celem tego projektu jest dążenie do pełnego wykorzystania potencjału aktualnych klientów Commerzbanku z segmentu MSP, którzy sami lub przez spółki córki prowadzą biznes w Polsce, poprzez oferowanie im produktów i usług dostępnych dla krajowych klientów BRE Banku. Dodatkowo, BRE Bank dąży do wzrostu dochodowości na aktualnych klientach wspólnych oraz zwiększenia liczby nowych klientów części korporacyjnej, pozyskiwanych na bazie tej współpracy. Na koniec 2012 roku liczba klientów międzynarodowych była wyższa o 469 od liczby klientów na koniec 2011 roku i wyniosła 3 202 firmy, natomiast dochód z tej grupy klientów wzrósł 21,0% w porównaniu do dochodu osiągniętego w 2011 roku.

Raport Roczny Grupy BRE Banku w wersji on-line

Grupa BRE Bank, jako pierwsza na polskim rynku, uruchomiła wersję on-line raportu rocznego, umożliwiającą inwestorom, analitykom, dziennikarzom i wszystkim pozostałym interesariuszom wygodny i wysoce interaktywny dostęp do danych finansowych pochodzących z audytowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku. Tradycyjne treści raportu rocznego zostały rozszerzone i wyposażone w multimedialne materiały, interaktywne wykresy i tabele, jak również możliwość pobierania i drukowania wybranych części.

Funkcjonalność raportu rocznego on-line jest poszerzona o interaktywne narzędzie służące do analizowania danych (BRE Analyzer). Raport Grupy BRE Banku za 2011 rok jest dostępny pod adresem www.raportroczny.brebank.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania danych – BRE Analyzer

BRE Analyzer umożliwia użytkownikom analizowanie i dostosowywanie danych finansowych i biznesowych Grupy BRE Banku w wielu różnych wymiarach. Pozycje i kluczowe wskaźniki są prezentowane w tabelach i na wykresach, natomiast użytkownik może wybierać spośród kwartałów i lat, jak również trzech walut (euro, złotego, dolara amerykańskiego). Dane obejmują wszystkie okresy począwszy od I kwartału 2006 roku i mogą być łatwo eksportowane jako oddzielne arkusze programu Excel.

Aby ułatwić nawigację i efektywne wyszukiwanie danych, struktura serwisu jest podzielona na pięć następujących kategorii:

  • Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych;
  • Rachunek zysków i strat ze szczegółami każdej ujętej w nim pozycji;
  • Bilans, gdzie oprócz standardowych pozycji dostępne są także struktura walutowa i jakość portfela (z danymi o kredytach z utratą wartości i wskaźniku NPL);
  • Dane biznesowe w podziale na segmenty: Bankowość Detaliczna (w tym Polska, mBank CZ i mBank SK oddzielnie) oraz Korporacje i Rynki Finansowe;
  • Adekwatność kapitałowa wraz z wyczerpującym raportem dotyczącym kapitału Grupy.

W obszarze relacji inwestorskich i raportowania finansowanego, BRE Analyzer jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie i jedynym w Polsce. Dostępny jest zarówno na stronie raportu on-line jak i pod adresem www.breanalyzer.brebank.pl.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek