Raport roczny 2012

II.3. Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2012 roku

Zmiany własnościowe w Grupie BRE Banku

W dniu 28 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Aspiro o kwotę 109,3 mln zł w drodze emisji 109 342 akcji imiennych zwykłych serii B. Akcje zostały objęte przez BRE Bank w drodze subskrypcji prywatnej oraz zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12 941 177 akcji imiennych zwykłych Spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Powyższe działanie jest efektem reorganizacji sieci sprzedaży w obszarze bankowości detalicznej.

Zmiany w akcjonariacie Grupy BRE Banku

W dniu 27 grudnia 2012 roku Commerzbank AG poinformował o nabyciu 29 352 897 akcji BRE Banku od Commerzbank Auslandbanken AG. Akcje te uprawniają do 29 352 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku i stanowią 69,66% kapitału zakładowego BRE Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed nabyciem wyżej wymienionych akcji, Commerzbank posiadał akcje BRE Banku pośrednio poprzez Commerzbank Auslandbanken AG. Zbycie akcji BRE Banku nastąpiło w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku i nie spowodowało zmiany ostatecznego podmiotu dominującego wobec BRE Banku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek