Raport roczny 2012

II. Rok 2012 - najważniejsze wydarzenia w Grupie BRE Banku

II.1. Rok 2012 w liczbach

Kluczowe dane finansowe

Solidna zyskowność pozwalająca na wypłatę dywidendy

 • Zysk brutto Grupy BRE Banku na poziomie 1 472 mln zł w 2012 roku (+5 mln zł, tj. +0,3% rok do roku).
 • Wzrost zysku netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku o 68 mln zł, tj. 6,0%.
 • Zmniejszenie wskaźnika efektywności ROE netto o 1,8 p.p. na koniec 2012 roku.

 

 

Poprawiające się dochody i skuteczne zarządzanie kosztami

Dynamiczne dochody z działalności podstawowej

 • Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 67 mln zł, tj. 3,1%.
 • Wynik z tytułu opłat i prowizji na niezmienionym, stabilnym poziomie.
 • Wzrost dochodu ogółem o 57 mln zł, tj. 1,6% w skali całego 2012 roku.

 

 

Lepsza efektywność, pomimo znacznych inwestycji w przyszły wzrost

 • Spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 1,3 p.p. na koniec 2012 roku.
 • Spadek kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o 19 mln zł, tj. 1,1% w skali całego 2012 roku.

 

 

Rozważne zarządzanie ryzykiem

 • Spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 10 mln zł, tj. 2,3%, po uwzględnieniu rozwiązania rezerw w 2011 roku w związku ze sprzedażą części portfela kredytów detalicznych.

 

 

Solidny bilans spełniający wymogi Bazylei

 

* metodologia AIRB

 

 

* metodologia AIRB

 

 

 

 

 

Dynamika kredytów i depozytów

Dynamika depozytów

 • Wzrost wolumenu depozytów ogółem o 3 740 mln zł, tj. 6,9%.
 • Wzrost poziomu depozytów detalicznych o 6 533 mln zł, tj. 24,5%, natomiast spadek depozytów korporacyjnych o 2 776 mln zł, tj. 10,2%.

 

 

Dynamika kredytów brutto

 • Spadek wartości portfela kredytów brutto o 652 mln zł, tj. 0,9%, spowodowany spowolnieniem gospodarki.
 • Wzrost wolumenu kredytów w bankowości korporacyjnej o 515 mln zł, tj. 1,8%, przy spadku wolumenu kredytów udzielonych Klientom indywidualnym o 872 mln zł, tj. 2,3%.

 

 

Kontynuacja wzrostu liczby klientów

Klienci detaliczni (w tys.)

 • Zwiększenie bazy Klientów detalicznych w 2012 roku o 209 tys., tj. 5,3%.
 • Dalsza poprawa wskaźnika cross-sellingu na koniec 2012 roku.

 

 

Klienci korporacyjni

 • Wzrost liczby Klientów korporacyjnych w 2012 roku o 1 118.

 

 

II.2. Kwartalne podsumowanie 2012 roku

I kwartał 2012
 • Ogłoszenie projektu uruchomienia Nowego mBanku, jako jednej z najnowocześniejszych platform bankowości detalicznej.
 • Udostępnienie internetowej platformy wymiany walut iBRE FX, umożliwiającej transakcje spot i forward.
 • mBank wybrany zwycięzcą plebiscytu internautów „Złoty Bankier”.
 • Dywersyfikacja finansowania w zł poprzez emisję certyfikatów depozytowych na łączną kwotę 1 mld zł.
II kwartał 2012
 • Podpisanie umowy Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) pomiędzy BRE Finance France SA a BRE Bankiem SA.
 • Wprowadzenie nowego produktu dla klientów bankowości detalicznej – mSaver - innowacyjnego i pionierskiego programu do regularnego oszczędzania.
 • Uruchomienie wersji on-line raportu rocznego Grupy BRE Banku.
III kwartał 2012
 • Pozyskanie czteromilionowego klienta detalicznego.
 • MultiBank wybrany najlepszym bankiem tradycyjnym, a mBank najlepszym wśród oferujących bankowość mobilną w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.
 • Udostępnienie klientom korporacyjnym serwisu informacyjnego iBRE News - źródła Informacji dla biznesu.
 • Rozszerzenie funkcjonalności raportu rocznego on-line o interaktywne narzędzie służące do analizowania danych - BRE Analyzer.
IV kwartał 2012
 • Emisja pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2015 roku w ramach Programu EMTN.
 • Wdrożenie przelewu HalCash pozwalającego na przesłanie i natychmiastową wypłatę środków z bankomatu przy użyciu telefonu komórkowego.
 • Zbycie wszystkich posiadanych akcji BRE Banku przez Commerzbank Auslandbanken AG na rzecz Commerzbank AG, w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku.
 • Pełna implementacja zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (ang. Advanced Internal Ratings-Based Approach – AIRB), do pomiaru wskaźników kapitałowych Grupy.

II.3. Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2012 roku

Zmiany własnościowe w Grupie BRE Banku

W dniu 28 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Aspiro o kwotę 109,3 mln zł w drodze emisji 109 342 akcji imiennych zwykłych serii B. Akcje zostały objęte przez BRE Bank w drodze subskrypcji prywatnej oraz zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12 941 177 akcji imiennych zwykłych Spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Powyższe działanie jest efektem reorganizacji sieci sprzedaży w obszarze bankowości detalicznej.

Zmiany w akcjonariacie Grupy BRE Banku

W dniu 27 grudnia 2012 roku Commerzbank AG poinformował o nabyciu 29 352 897 akcji BRE Banku od Commerzbank Auslandbanken AG. Akcje te uprawniają do 29 352 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku i stanowią 69,66% kapitału zakładowego BRE Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed nabyciem wyżej wymienionych akcji, Commerzbank posiadał akcje BRE Banku pośrednio poprzez Commerzbank Auslandbanken AG. Zbycie akcji BRE Banku nastąpiło w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku i nie spowodowało zmiany ostatecznego podmiotu dominującego wobec BRE Banku.

II.4. Najważniejsze projekty w Grupie BRE Banku w 2012 roku

Ogłoszenie planu utworzenia Nowego mBanku

W 2012 roku trwały prace nad nowoczesną platformą bankowości internetowej, w ramach projektu Nowy mBank, ogłoszonego 28 marca 2012 roku. Nowy mBank powstaje od podstaw, niezależnie od funkcjonującego już od 11 lat mBanku i ma odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów, którzy stają się coraz bardziej aktywnymi użytkownikami nowoczesnych technologii. Jego celem jest również ustanowienie nowych standardów na krajowym rynku bankowości detalicznej.

Użytkownicy Nowego mBanku otrzymają między innymi nowy, intuicyjny serwis transakcyjny z systemem do zarządzania finansami osobistymi, a dzięki video-rozmowom z doradcami wizyty w placówkach BRE Banku staną się zbędne. Każdy element nowego serwisu internetowego został przemyślany i zaprojektowany zupełnie od początku, wzorując się na najlepszych praktykach światowych z różnych branż (Amazon, Mint, Google, Zappos, Facebook, czy Apple). Jedną z głównych idei, jaka przyświecała BRE Bankowi podczas projektowania serwisu, było uczynienie go jeszcze prostszym, bardziej ergonomicznym i szybszym w użyciu. Osiągnięte to zostanie poprzez zminimalizowanie liczby kliknięć oraz ekranów potrzebnych do wykonania przelewu, sprawdzenia historii rachunku, czy zakupu innego produktu bankowego. Niniejsze funkcjonalności pozwolą zaoszczędzić czas oraz ułatwią klientowi zrozumienie jego przeszłej, obecnej, a nawet przyszłej sytuacji finansowej. Nowy serwis będzie miał na celu zachęcenie klientów do częstszego korzystania z produktów i usług.

Nowy mBank zagwarantuje też użytkownikom pełną mobilność, co pozwoli na dostęp do pełnego systemu bankowego, zarówno za pośrednictwem komputerów, jak i urządzeń przenośnych.

W ramach pierwszej fazy projektu Nowy mBank, w II kwartale 2013 roku wdrożony zostanie szeroki wachlarz usług takich jak:

 • narzędzie do kompleksowego zarządzania budżetem domowym – Personal Finance Manager,
 • możliwość rozmowy i zakupu produktów bankowych u doradcy przy użyciu video rozmowy,
 • program rabatowy w postaci aplikacji na Facebook’a, umożliwiającej podtrzymywanie relacji ze znajomymi dzięki możliwości podarowywania i dzielenia się otrzymanymi zniżkami na wybrane produkty i usługi,
 • ulepszona platforma bankowości mobilnej – możliwość ciągłego śledzenia stanu swojego konta bez konieczności każdorazowego logowania do aplikacji.

Równocześnie, w II połowie 2013 roku, będą toczyły się prace nad drugą fazą projektu, w ramach której, poza dalszym rozwojem wymienionych wyżej usług, wdrożone zostaną kolejne innowacyjne rozwiązania.

Program Emisji Euroobligacji

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Zarząd BRE Banku podał do wiadomości, że BRE Finance France SA jako emitent oraz BRE Bank jako gwarant, podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro. Program ma na celu umożliwienie emisji papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luxemburgu dopuściła Program do notowań. Papiery dłużne będą bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez BRE Bank, który zobowiązał się do gwarancji płatności wszystkich kwot z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu.

Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi agencji Fitch Ratings i Moody’s Investors Service. Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu rating długoterminowy na poziomie „A” i rating krótkoterminowy „F1”, co odpowiada ratingowi BRE Banku. Agencja Moody’s przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny rating (P) „Baa2” (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku.

W dniu 4 października 2012 roku BRE Finance France SA dokonało emisji pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2015 roku. Oprocentowanie obligacji wyniosło 2,75% w skali rocznej. Środki pozyskane w ramach emisji papierów dłużnych zostały przekazane przez emitenta na własność BRE Bankowi, jako gwarantowi emisji, w postaci kaucji na zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji spłaty. Składająca kaucję spółka BRE Finance France SA będzie otrzymywać od BRE Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 2 230 tys. euro. Środki pochodzące z kaucji wykorzystane będą na finansowanie ogólnej działalności bankowej BRE Banku.

W dniach 5 i 10 października 2012 roku agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Service przyznały ratingi dla pierwszej transzy obligacji w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN). Ratingi te pokrywają się z przyznanymi dla całego Programu.

Kontynuacja projektu Cross Border

W ramach działań mających na celu usprawnienie współpracy transgranicznej w Grupie Commerzbanku w zakresie obsługi jej międzynarodowych klientów niemieckojęzycznych, w BRE Banku wdrożono projekt wymiany danych dotyczących wspólnych klientów BRE Banku i Commerzbanku. Nadrzędnym celem tego projektu jest dążenie do pełnego wykorzystania potencjału aktualnych klientów Commerzbanku z segmentu MSP, którzy sami lub przez spółki córki prowadzą biznes w Polsce, poprzez oferowanie im produktów i usług dostępnych dla krajowych klientów BRE Banku. Dodatkowo, BRE Bank dąży do wzrostu dochodowości na aktualnych klientach wspólnych oraz zwiększenia liczby nowych klientów części korporacyjnej, pozyskiwanych na bazie tej współpracy. Na koniec 2012 roku liczba klientów międzynarodowych była wyższa o 469 od liczby klientów na koniec 2011 roku i wyniosła 3 202 firmy, natomiast dochód z tej grupy klientów wzrósł 21,0% w porównaniu do dochodu osiągniętego w 2011 roku.

Raport Roczny Grupy BRE Banku w wersji on-line

Grupa BRE Bank, jako pierwsza na polskim rynku, uruchomiła wersję on-line raportu rocznego, umożliwiającą inwestorom, analitykom, dziennikarzom i wszystkim pozostałym interesariuszom wygodny i wysoce interaktywny dostęp do danych finansowych pochodzących z audytowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku. Tradycyjne treści raportu rocznego zostały rozszerzone i wyposażone w multimedialne materiały, interaktywne wykresy i tabele, jak również możliwość pobierania i drukowania wybranych części.

Funkcjonalność raportu rocznego on-line jest poszerzona o interaktywne narzędzie służące do analizowania danych (BRE Analyzer). Raport Grupy BRE Banku za 2011 rok jest dostępny pod adresem www.raportroczny.brebank.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania danych – BRE Analyzer

BRE Analyzer umożliwia użytkownikom analizowanie i dostosowywanie danych finansowych i biznesowych Grupy BRE Banku w wielu różnych wymiarach. Pozycje i kluczowe wskaźniki są prezentowane w tabelach i na wykresach, natomiast użytkownik może wybierać spośród kwartałów i lat, jak również trzech walut (euro, złotego, dolara amerykańskiego). Dane obejmują wszystkie okresy począwszy od I kwartału 2006 roku i mogą być łatwo eksportowane jako oddzielne arkusze programu Excel.

Aby ułatwić nawigację i efektywne wyszukiwanie danych, struktura serwisu jest podzielona na pięć następujących kategorii:

 • Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych;
 • Rachunek zysków i strat ze szczegółami każdej ujętej w nim pozycji;
 • Bilans, gdzie oprócz standardowych pozycji dostępne są także struktura walutowa i jakość portfela (z danymi o kredytach z utratą wartości i wskaźniku NPL);
 • Dane biznesowe w podziale na segmenty: Bankowość Detaliczna (w tym Polska, mBank CZ i mBank SK oddzielnie) oraz Korporacje i Rynki Finansowe;
 • Adekwatność kapitałowa wraz z wyczerpującym raportem dotyczącym kapitału Grupy.

W obszarze relacji inwestorskich i raportowania finansowanego, BRE Analyzer jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie i jedynym w Polsce. Dostępny jest zarówno na stronie raportu on-line jak i pod adresem www.breanalyzer.brebank.pl.

II.5. Nagrody i wyróżnienia

Działalność BRE Banku i spółek została w 2012 roku doceniona zarówno przez klientów jak i zewnętrznych ekspertów, co znalazło wyraz w przyznaniu szeregu nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należy zaliczyć następujące:

BRE Bank i Bankowość Korporacyjna:

 • 1_award_Global_FinanceBRE Bank został uznany najlepszym bankiem w Polsce przez magazyn Global Finance. Nagrodę przyznano w dorocznym konkursie “Best Emerging Market Banks in CEE (Najlepsze Banki Rynków Wschodzących – Europa Środkowo-Wschodnia)”. Nagroda została przyznana przez międzynarodowe jury, które oceniało banki prowadzące działalność na rynkach wschodzących. Brano pod uwagę m.in. wzrost aktywów, wyniki finansowe, jakość obsługi klienta czy konkurencyjność cenową oferty. Istotnym kryterium był również poziom innowacyjności.
 • 2_award_gazeta_bankowaW konkursie „Najlepszy Bank” organizowanym przez Gazetę Bankową, BRE Bank otrzymał tytuł „Banku XX-lecia” i nagrodę specjalną jako bank, który od początku konkursu najczęściej stawał na podium.
 • BRE Bank otrzymał Wyróżnienie Honorowe oraz Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” z 7 Złotymi Gwiazdami. Konkurs organizowany jest co roku przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Szczególnie doceniono BRE Bank za rozwój „Kanonu Jakości Obsługi Klienta Segmentu MSP” i związane z nim najwyższe standardy obsługi, za ofertę produktów bankowych dających wymierne i konkretne korzyści, a także wysoką kulturę współpracy bankowców z przedsiębiorcami.
 • BRE Bank został uhonorowany nagrodą branży private equity „Najlepszy Bank Roku”, w konkursie „Diamenty Private Equity”. Oceniano liczbę, wartość i różnorodność finansowania nowych projektów inwestycyjnych. Celem konkursu jest promowanie osób, firm i instytucji związanych z branżą private equity, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a także dodatkowo wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną i innowacyjnością.
 • Bankowość prywatna BRE Banku została po raz piąty nagrodzona tytułem „Best Private Banking in Poland” przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney Magazine. BRE Private Banking & Wealth Management otrzymał tą nagrodę także w 2007, 2009, 2010 i 2011 roku. Eksperci Euromoney wybierają najlepsze banki w każdym kraju, biorąc pod uwagę między innymi zakres świadczonych usług, relacje z klientami, ofertę produktową, przeciętny wzrost zdeponowanych przez klientów środków, zmiany w liczbie obsługiwanych klientów, a także wysokość aktywów pod zarządzaniem oraz wynik finansowy.
 • BRE Bank zajął pierwszą pozycję w rankingu Narodowego Banku Polskiego, będącym podsumowaniem oceny aktywności banków kandydujących do pełnienia w 2013 roku funkcji „Dealera Rynku Pieniężnego”. Punktacji podlegał okres od 1 listopada 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku. Wybór przez NBP kontrahentów pełniących w danym roku kalendarzowym funkcję „Dealera Rynku Pieniężnego” następuje na podstawie oceny potencjału rozliczeniowego i ofertowego kandydata oraz jego aktywności na rynkach niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, operacji warunkowych, FX swap, instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej FRA i IRS oraz instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej OIS.
 • Platforma wymiany walut iBRE FX uznana została za najlepsze tego typu rozwiązanie w Polsce i nagrodzona wyróżnieniem w kategorii „Best in Online Treasury Services” w konkursie organizowanym przez Global Finance.
 • W konkursie organizowanym przez Central European Electronic Card, karta MasterCard eMoney PayPass „American Classic Car” wydana przez BRE Bank zwyciężyła w kategorii na najładniejszą kartę w Polsce.
 • 7_award_iripW konkursie dla spółek giełdowych „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRIP) raport roczny Grupy BRE Banku zdobył drugą nagrodę wśród instytucji finansowych. Dodatkowo wersja on-line raportu rocznego wygrała w kategorii najlepszy raport roczny w Internecie.
 • Krzysztof Olszewski został wybrany najlepszym bankowym rzecznikiem prasowym w Polsce, a jego zastępca, Piotr Rutkowski, zajął trzecie miejsce według „Badania opinii dziennikarzy na temat banków i ich polityki Public Relations” przeprowadzonego przez instytut ARC Rynek i Opinia. Zespoły prasowe mBanku i MultiBanku (działające wspólnie od 2011 roku), zostały docenione za najszybszą komunikację na rynku, profesjonalizm pracowników, proaktywność oraz zrozumienie specyfiki pracy dziennikarskiej.

Bankowość Detaliczna BRE Banku:

 • 8_award_newsweekW prestiżowej, dziesiątej już edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w 2012 roku, MultiBank zwyciężył w kategorii bank tradycyjny, a mBank został uznany za najlepszy wśród instytucji oferujących bankowość mobilną. Dodatkowo mBank znalazł się na drugim miejscu w kategorii bankowości internetowej.
 • MultiBank zwyciężył w rankingu „Jakość na bank TNS Polska”. Badanie zostało zorganizowane przez TNS Polska, Deloitte i Puls Biznesu. Tajemniczy klienci odwiedzili oddziały 22 banków, oceniając standardy obsługi klienta (m.in. estetykę w placówce, wygląd pracownika i stanowiska pracy, ale przede wszystkim analizę potrzeb i prezentację oferty).
 • mBank po raz trzeci z rzędu został nagrodzony przez internautów w plebiscycie „Złoty Bankier”. Zatriumfował w trzech kategoriach: najlepsze konto osobiste dla internauty, najlepsza bankowość mobilna oraz najlepsze konto firmowe dla przedsiębiorcy internetowego, a otrzymując łącznie najwięcej punktów we wszystkich kategoriach wywalczył tytuł „Złotego Banku 2011”.
 • MultiBank zajął pierwsze miejsce w internetowym rankingu „Jakość Obsługi 2012” w kategorii banki. Konsumenci docenili poziom świadczonych przez nas usług zarówno w oddziałach, jak i na infolinii oraz za pośrednictwem strony internetowej.
 • mBank Czechy został uznany najlepszym bankiem internetowym w kraju w dorocznym konkursie „World’s Best Internet Banks in Central & Eastern Europe” organizowanym przez Global Finance, a mBank Słowacja uzyskał trzy wyróżnienia w konkursie „Złota Moneta 2012”: nagrodę publiczności za mKonto oraz dwa miejsca na podium za mKreditka oraz mKonto.
 • mBank został uznany drugim najlepszym bankiem w Czechach w prestiżowym konkursie „Złoty Portfel 2012”. Plebiscyt jest organizowany przez Měšec.cz, jeden z najbardziej opiniotwórczych serwisów finansowych w Czechach.

Grupa BRE Banku:

 • 10_award_parkietW dorocznym rankingu miesięcznika Forbes, zespół analityków Domu Inwestycyjnego BRE Banku został uznany za najlepszy na rynku. Zarządzający funduszami oceniali profesjonalizm, kompleksowość oferty oraz jakość i przydatność raportów przygotowywanych przez analityków największych domów maklerskich w kraju. Dom Inwestycyjny BRE Banku został uznany także za najlepszy w Polsce w dorocznym rankingu Gazety Giełdy Parkiet otrzymując tytuł „Domu Maklerskiego Roku”.
 • BRE Private Banking & Wealth Management otrzymał pięciogwiazdkową, najwyższą ocenę w badaniu jakości oferty dla najbardziej zamożnych klientów polskich banków zrealizowanym na zlecenie miesięcznika Forbes metodą „tajemniczego klienta”.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek