Raport roczny 2012

V.1. Rating agencji Fitch

Rating BRE Banku

W 2012 roku rating nadany BRE Bankowi przez agencję Fitch Ratings nie uległ zmianie. Na koniec roku BRE Bank posiadał następujące oceny agencji Fitch:


Fitch Ratings Ltd. – oceny BRE Banku SA
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) A (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 1
Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji euroobligacji (EMTN) A; F1
Transza obligacji w wysokości 500 mln euro wyemitowanych przez BRE Finance France SA w dniu 4 października 2012 roku A

W dniu 13 czerwca 2012 roku agencja podtrzymała dotychczasowe oceny ratingowe ze stabilną perspektywą dla ratingu długoterminowego.

Najważniejsze czynniki decydujące o ratingu BRE Banku to: solidna podstawa kapitałowa, stabilna i zdywersyfikowana baza depozytów, niska koncentracja zaangażowań i wysoka jakość aktywów (bardzo wysokie prawdopodobieństwo potencjalnego wsparcia ze strony Commerzbanku). W opinii agencji, rating odzwierciedla również potencjalne ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych w walucie i wysoki udział Commerzbanku w strukturze długoterminowego finansowania. Według agencji spadek udziału Commerzbanku w finansowaniu powinien być korzystny dla ratingu „viability” pod warunkiem zapewnienia właściwej zapadalności i struktury walutowej nowego finansowania.

Ratingi BRE Leasing i BRE Banku Hipotecznego

Na koniec 2012 roku spółki BRE Leasing oraz BRE Bank Hipoteczny posiadały następujące oceny ratingowe:


Fitch Ratings Ltd. – oceny BRE Banku Hipotecznego i BRE Leasing
Rating długoterminowy podmiotu (Long –term IDR)A (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)F1
Rating wsparcia1

Oceny te zostały podtrzymane w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Ponadto, publiczne i hipoteczne listy zastawne emitowane przez BRE Bank Hipoteczny posiadały ocenę „A”.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek