Raport roczny 2012

V. Ratingi BRE Banku i spółek Grupy

V.1. Rating agencji Fitch

Rating BRE Banku

W 2012 roku rating nadany BRE Bankowi przez agencję Fitch Ratings nie uległ zmianie. Na koniec roku BRE Bank posiadał następujące oceny agencji Fitch:


Fitch Ratings Ltd. – oceny BRE Banku SA
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) A (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 1
Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji euroobligacji (EMTN) A; F1
Transza obligacji w wysokości 500 mln euro wyemitowanych przez BRE Finance France SA w dniu 4 października 2012 roku A

W dniu 13 czerwca 2012 roku agencja podtrzymała dotychczasowe oceny ratingowe ze stabilną perspektywą dla ratingu długoterminowego.

Najważniejsze czynniki decydujące o ratingu BRE Banku to: solidna podstawa kapitałowa, stabilna i zdywersyfikowana baza depozytów, niska koncentracja zaangażowań i wysoka jakość aktywów (bardzo wysokie prawdopodobieństwo potencjalnego wsparcia ze strony Commerzbanku). W opinii agencji, rating odzwierciedla również potencjalne ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych w walucie i wysoki udział Commerzbanku w strukturze długoterminowego finansowania. Według agencji spadek udziału Commerzbanku w finansowaniu powinien być korzystny dla ratingu „viability” pod warunkiem zapewnienia właściwej zapadalności i struktury walutowej nowego finansowania.

Ratingi BRE Leasing i BRE Banku Hipotecznego

Na koniec 2012 roku spółki BRE Leasing oraz BRE Bank Hipoteczny posiadały następujące oceny ratingowe:


Fitch Ratings Ltd. – oceny BRE Banku Hipotecznego i BRE Leasing
Rating długoterminowy podmiotu (Long –term IDR)A (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)F1
Rating wsparcia1

Oceny te zostały podtrzymane w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Ponadto, publiczne i hipoteczne listy zastawne emitowane przez BRE Bank Hipoteczny posiadały ocenę „A”.

V.2. Rating agencji Moody’s Investors Service

Rating BRE Banku

Oceny ratingowe BRE Banku przez agencję Moody’s Investors Service na koniec 2012 roku przedstawiały się następująco:


Moody’s Investors Service Ltd.– oceny BRE Banku SA
Długookresowa ocena depozytów Baa2 (perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy Prime-2
Rating siły finansowej (BFSR) D (ba2) (perspektywa stabilna)
Wstępny rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji euroobligacji (EMTN) (P) „Baa2”
Transza obligacji w wysokości 500 mln euro wyemitowanych przez BRE Finance France SA w dniu 4 października 2012 roku Baa2

W 2012 roku agencja Moody’s dwukrotnie podejmowała akcje ratingowe wobec BRE Banku w następstwie zmian ratingu dominującego akcjonariusza BRE Banku. W dniu 19 stycznia 2012 roku agencja Moody’s obniżyła rating długoterminowy BRE Banku z „Baa1” do „Baa2”. Było to spowodowane obniżeniem ratingu siły finansowej (BFSR) Commerzbanku z „C-” do „D+”. Zarówno rating długoterminowy BRE Banku „Baa2”, jak i rating krótkoterminowy „Prime-2” zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. W dniu 6 czerwca 2012 roku ratingi długoterminowy i krótkoterminowy Commerzbanku zostały obniżone o jeden stopień, odpowiednio do „A3” i „Prime-2”. Rating siły finansowej (BFSR) Commerzbanku, uwzględniany w ocenie ratingu długoterminowego BRE Banku, został utrzymany na dotychczasowym poziomie („D+”), lecz z perspektywą negatywną. W konsekwencji, w dniu 11 czerwca 2012 roku agencja Moody’s podtrzymała rating długoterminowy BRE Banku na poziomie „Baa2”. Perspektywa ratingu jest negatywna.

W uzasadnieniu ratingu długoterminowego BRE Banku agencja Moody’s podkreśla wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony Commerzbanku i wsparcia systemowego. Główne czynniki wpływające na rating indywidualny to ugruntowana pozycja na rynku bankowym w Polsce, struktura finansowania składającego się z depozytów klientowskich i średnioterminowych środków w walutach obcych od głównego udziałowca, zapewniająca satysfakcjonujące dopasowanie terminów zapadalności dla portfela kredytów hipotecznych i wyższa efektywność w porównaniu z bankami o podobnym ratingu. Ewentualne ryzyka agencja wiąże ze znacznym portfelem kredytów hipotecznych w walucie i relatywnie niskim współczynnikiem kapitałowym Core Tier 1 w porównaniu do grupy rówieśniczej analizowanej przez Moody’s.

Rating BRE Banku Hipotecznego

W dniu 11 czerwca 2012 roku, agencja Moody’s potwierdziła rating długoterminowy BRE Banku Hipotecznego na poziomie „Baa3” z perspektywą negatywną oraz rating siły finansowej „E+” z perspektywą stabilną.


Moody’s Investors Service Ltd.– oceny BRE Banku Hipotecznego i listów zastawnych
Długookresowa ocena depozytówBaa3 (perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy Prime-3
Rating siły finansowej (BFSR)E+ (b1) (perspektywa stabilna)
Rating dla publicznych listów zastawnych A3
Rating dla hipotecznych listów zastawnychBaa2

V.3. Rating Standard & Poor’s

Oprócz ratingów dwóch wymienionych wyżej agencji, BRE Bank posiada rating kredytowy „BBBpi” agencji Standard & Poor’s. Jest to rating oparty wyłącznie na ogólnie dostępnych informacjach (pi- public information). Rating ten został potwierdzony w dniu 11 grudnia 2012 roku.

V.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku - porównanie

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, BRE Banku i Commerzbanku na 31 grudnia 2012 roku.


Rating 31.12.2012 Polska BRE Bank SA Commerzbank AG
Moody’s A2 (stab.) Baa2 (neg.) A3 (neg.)
Fitch Ratings A- (stab.) 1) A (stab.) A+ (stab.)
Standard & Poor’s A- (stab.) BBBpi A (neg.) 2)

W nawiasach podana perspektywa ratingu: stab. – stabilna, neg.- negatywna
1) W dniu 21 lutego 2013 roku agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu długoterminowego Polski dla zadłużenia w walucie ze stabilnej na pozytywną.
2) W dniu 7 lutego 2013 roku agencja Standard & Poor’s umieściła ratig Commerzbanku na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek