Raport roczny 2012

XVI. Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało opracowane zgodnie z § 91. ust 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U nr 33/2009 poz. 259).

Informacje zawarte w Oświadczeniu spełniają wymagania raportu o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określonych w § 1 Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 11 grudnia 2007 roku. W związku z tym w myśl § 2 Uchwały nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 16 grudnia 2009 roku przekazanie GPW niniejszego oświadczenia jest równoważne z przekazaniem GPW raportu, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

XVI.1. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega BRE Bank zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W 2012 roku obowiązywały „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w wersji uchwalonej przez Radę Giełdy w dniu 19 października 2011 roku (Uchwała Nr 20/1287/2011). W dniu 21 listopada 2012 roku Rada GPW wprowadziła zmiany w tekście „Dobrych Praktyk”, które zostały zawarte w Uchwale Nr 19/1307/2012. Zmiany te dotyczą głównie kwestii organizowania przez spółki elektronicznych walnych zgromadzeń. Znowelizowana wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.corp-gov.gpw.pl), a link do strony znajduje się również na stronie internetowej BRE Banku (http://www.brebank.pl).

Regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, w tym w szczególności odnoszące się do zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej (oraz jej komitetów) oraz uprawnień akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, uwzględnione są w wewnętrznych dokumentach ustrojowych BRE Banku.

Niezależnie od „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, BRE Bank już w 1995 roku zobowiązał się dobrowolnie do przestrzegania dobrych praktyk branżowych, czyli zasad Dobrej Praktyki Bankowej, opracowanych przez Związek Banków Polskich (pod pierwotną nazwą – Kodeks Dobrej Praktyki Bankowej). Zasady Dobrej Praktyki Bankowej stanowią zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków i odnoszą się do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Są tu wymienione standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków w codziennej pracy z klientami. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich (http://zbp.pl/site.php?s=MDAwMTk4).

W grudniu 2012 roku władze BRE Banku zaakceptowały Politykę Ładu Korporacyjnego wewnątrz BRE Banku. Dokument ten, określa jednolite standardy obowiązujące w BRE Banku w zakresie tworzenia, dokumentowania i utrzymywania zintegrowanej struktury organizacyjnej (w tym także wytyczne w sprawie pełnomocnictw decyzyjnych i opisu stanowisk pracy). Główne cele tej polityki to:

 • stworzenie wytycznych dla skutecznego zarządzania BRE Bankiem i jego jednostkami,
 • stworzenie podstaw dla skutecznego systemu kontroli wewnętrznej,
 • zapewnienie wytycznych do tworzenia możliwie płaskiej struktury organizacyjnej z krótkimi ścieżkami decyzyjnymi i jasno określoną odpowiedzialnością,
 • spełnienie wymogu zgodności z wymogami głównego akcjonariusza.

XVI.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W 2012 roku BRE Bank stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego wyszczególnione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (rozdz. II, III i IV), podlegające formule "comply or explain".

W zakresie „Rekomendacji”, komentarza wymagają następujące punkty:

 • Punkt 5 Rekomendacji odnoszący się do polityki wynagrodzeń. BRE Bank, zgodnie z rekomendacją, posiada politykę wynagradzania, która określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń, w tym członków organów zarządzających i nadzorczych spółki. System wynagradzania jest transparentny i zapewnia powiązanie wynagrodzeń kadry zarządzającej najwyższego szczebla z wynikami finansowymi spółki i efektami pracy wynagradzanych osób. W założeniach systemu wynagradzania uwzględnionych jest szereg zasad wynikających z zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnionych o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Do zasad tych należą m.in.: określenie stałych i zmiennych elementów wynagradzania Zarządu, powiązanie zmiennych składników wynagrodzeń z określonymi kryteriami wynikowymi, szczegółowe regulacje dotyczące programu opcyjnego i wyszczególnienie w notach do rocznego sprawozdania finansowego łącznego wynagrodzenia i jego składników dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W I półroczu 2012 roku, w ślad za odpowiednimi zmianami w Statucie BRE Banku dokonanymi 30 marca 2012 roku przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołana została Komisja ds. Wynagrodzeń, która reguluje zasady wynagradzania i ustala wysokość wynagrodzeń członków Zarządu. Jest to zgodne z rekomendacją Komisji Europejskiej.

  Tym niemniej, zalecenia Komisji Europejskiej nie stanowiły wzorca dla opracowania systemu wynagrodzeń w BRE Banku i nie wszystkie postanowienia powyższych zaleceń są stosowane, w szczególności polityka wynagrodzeń nie stanowi odrębnej pozycji w planie każdego ZWZ i nie jest poddawana pod głosowanie.
 • Punkt 9 Rekomendacji odnoszący się do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Zarówno Walne Zgromadzenie, które wybiera Radę Nadzorczą, jak i Rada Nadzorcza, która powołuje Zarząd, kierują się zasadą by w organach spółki były osoby o najwyższych kompetencjach, posiadające odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Inne czynniki, w tym płeć osoby, nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. BRE Bank uważa, że wprowadzenie regulacji opartych na z góry ustalonych parytetach byłoby bezzasadne, a decyzję co do wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostawia w rękach uprawnionych organów spółki.

  W dziesięcioosobowej Radzie Nadzorczej BRE Banku, począwszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2002 roku, zasiada jedna kobieta - Teresa Mokrysz. Jest ona również członkiem Komisji ds. Audytu działającej w ramach Rady Nadzorczej. Na koniec 2012 roku w Zarządzie BRE Banku zasiadali wyłącznie mężczyźni. W okresie od września 2008 roku do kwietnia 2012 roku członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse była Karin Katerbau.
 • Punkt 12 Rekomendacji, dotyczący możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym i wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Od 1 stycznia 2013 roku zasada dotycząca zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie walnego zgromadzenia umożliwiającej akcjonariuszom znajdującym się poza miejscem obrad wypowiadanie się w toku tych obrad została dołączona do części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

  BRE Bank od wielu lat zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zarówno Statut Spółki, jak i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują jednak możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. BRE Bank kieruje się przede wszystkim dążeniem do zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych. BRE Bank uwzględnia przy tym istniejące uwarunkowania, w szczególności takie czynniki, jak zróżnicowanie geograficzne akcjonariuszy BRE Banku, ich liczebność, możliwość ewentualnych opóźnień czasowych w komunikacji i jednocześnie konieczność identyfikacji uczestników i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz tajności procesu głosowania.

Warto nadmienić, że obowiązująca dopiero od 2013 roku zasada Dobrych Praktyk o umieszczaniu na stronie internetowej zapisu przebiegu walnego zgromadzenia, jest już od wielu lat stosowana w BRE Banku.

BRE Bank prowadzi otwartą, transparentną i efektywną politykę informacyjną. Przedstawiciele Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich regularnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach z inwestorami w kraju, jak i zagranicą.

Istotną platformą komunikacyjną jest strona internetowa spółki. W sekcji relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie) udostępnione są informacje dotyczące m.in. akcjonariatu BRE Banku, Walnych Zgromadzeń, ratingów, notowań akcji BRE Banku na GPW, rekomendacji analityków, konsensusu prognozowanych wyników Grupy BRE Banku i ceny docelowej akcji. Zainteresowani mają dostęp do raportów rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach spółki, a także do arkuszy z danymi biznesowymi i finansowymi. BRE Bank, jako jeden z pierwszych na polskim rynku, uruchomił wersję on-line raportu rocznego, pozwalającego na wygodny i wysoce interaktywny dostęp do audytowanych danych finansowych o Grupie. Ponadto, w 2012 roku Bank udostępnił na swojej stronie internetowej innowacyjne interaktywne narzędzie BRE Analyzer, pozwalające na przeprowadzanie analiz danych finansowych i biznesowych Grupy BRE Banku w wielu różnych wymiarach. Cennym uzupełnieniem zamieszczonych informacji są webcasty ze spotkań z analitykami, podczas których prezentowane są wyniki finansowe Grupy BRE Banku (więcej informacji w rozdziale VI.2. „Relacje Inwestorskie w BRE Banku”).

Na stronie internetowej BRE Banku znajduje się również sekcja poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. Są tu zamieszone m.in. Statut i regulaminy organów Banku, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opis programów motywacyjnych.

XVI.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych BRE Banku

Proces sporządzania sprawozdań finansowych objęty jest systemem kontroli wewnętrznej BRE Banku, co przyczynia się do zachowania pełnej wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej.

System Kontroli Wewnętrznej obejmuje:

 • kontrolę wewnętrzną funkcjonalną,
 • kontrolę wewnętrzną instytucjonalną.

Kontrola wewnętrzna funkcjonalna jest systemem obowiązującym każdą jednostkę organizacyjną Banku. Każda jednostka organizacyjna Banku wykonuje zadania kontroli wewnętrznej pod kierunkiem kierownika jednostki organizacyjnej. System kontroli wewnętrznej funkcjonalnej jest regularnie oceniany i monitorowany w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej.

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna sprawowana jest przez Departament Audytu Wewnętrznego (DAW). Działania DAW oparte są na regulacjach Prawa Bankowego oraz na wewnętrznych regulacjach BRE Banku, Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego oraz najlepszych praktykach biznesowych w powyższym zakresie.

Departament Audytu Wewnętrznego podlega administracyjnie Prezesowi Zarządu Banku i raportuje do Prezesa Zarządu oraz do Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku. Zachowana jest zasada niezależności operacyjnej audytu poprzez nieangażowanie audytorów w działalność operacyjną.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Banku. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. Tworzenie Księgi Głównej Banku odbywa się w ramach procesu, który obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne. Specjalnej kontroli podlegają korekty manualne.

W procesie monitorowania ryzyka operacyjnego, występującego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w Banku, wdrożono mechanizmy, które w skuteczny sposób zapewniają bezpieczeństwo systemów informatycznych. BRE Bank posiada awaryjny plan ciągłości działania, który obejmuje również systemy informatyczne wykorzystywane w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe BRE Banku i Grupy za 2012 rok sporządzone zostało w Departamencie Rachunkowości. Od 1 kwietnia 2013 roku Departament Rachunkowości zostanie podzielony na dwie wyspecjalizowane jednostki: Departament Rachunkowości i Departament Sprawozdawczości Finansowej. Przygotowaniem sprawozdań finansowych zajmie się Departament Sprawozdawczości Finansowej, a Departament Rachunkowości skoncentruje się na prowadzeniu księgowości finansowej banku oraz administrowaniem wzorcowym planem kont. Oba departamenty podlegać będą bezpośrednio Członkowi Zarządu Banku ds. Finansów.

Sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji. Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje informację o kwartalnych raportach finansowych oraz o zyskach i stratach przed ich publikacją. Komisja ta, po konsultacjach z audytorem zewnętrznym i członkami Zarządu, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe BRE Banku podlegają niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wybór biegłego rewidenta Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Opinię odnośnie wyboru biegłego rewidenta wydaje Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej. BRE Bank przestrzega zasady, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident powinien zmieniać się przynajmniej raz na pięć lat. Jest to zgodne z art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

BRE Bank wspólnie z audytorem zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Wszystkie spółki Grupy BRE Banku, które są konsolidowane na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zobowiązane są do stosowania jednolitej polityki rachunkowości w zakresie ujęcia wyceny i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Departament Rachunkowości monitoruje pakiety sprawozdawczości sporządzane w spółkach zależnych pod względem prawidłowości, kompletności, spójności i ciągłości danych. Funkcje kontrolne w stosunku do spółek Grupy wykonywane są przez przedstawicieli BRE Banku zasiadających w radach nadzorczych spółek zależnych.

Dążenie do zapewnienia najwyższych standardów sprawozdań finansowych znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości sprawozdawczości. Jest to doceniane nie tylko przez akcjonariuszy i analityków, ale również przez wyspecjalizowane niezależne instytucje.

Raport Roczny Grupy BRE Banku za 2011 rok zdobył drugą nagrodę w konkursie „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP). Dodatkowo, BRE Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii Best Online Report. Były to kolejne wyróżnienia dla Banku przyznane przez Kapitułę konkursu. W sześciu dotychczasowych edycjach w kategorii instytucji finansowych BRE Bank trzykrotnie zdobywał pierwsze miejsce za raporty roczne za lata 2006, 2007 i 2009. W 2008 roku zdobył drugie miejsce w tej kategorii, a za 2010 rok otrzymał nagrodę specjalną „The Best of the Best”.

XVI.4. Znaczne pakiety akcji

Dominującym akcjonariuszem BRE Banku jest Commerzbank AG. Udział Commerzbanku wzrastał z 21,00% w 1995 roku poprzez 50,00% w 2000 roku, do poziomu 72,16% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w BRE Banku.

Na koniec 2012 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji BRE Banku , co stanowiło 69,66% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Do 27 grudnia 2012 roku pakiet ten należał do w pełni zależnej spółki Commerzbanku Commerzbank Auslandsbanken Holding AG. Nabycie przez Commerzbank przedmiotowego pakietu akcji 27 grudnia 2012 roku nastąpiło w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w Grupie Commerzbanku i nie spowodowało zmiany ostatecznego podmiotu dominującego wobec BRE Banku.

W wolnym obrocie (free float) znajduje się 30,34% akcji BRE Banku. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni. 5% próg akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, zobowiązujący do informowania o nabyciu akcji, przekroczył ING Otwarty Fundusz Emerytalny.


Akcjonariusze
stan na 31.12.2012
Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
Commerzbank AG 69,66%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 6,67%

Strategiczny akcjonariusz BRE Banku, Commerzbank AG, jest wiodącym bankiem niemieckim z ponad 140-letnią historią, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Największym akcjonariuszem Commerzbanku jest państwo niemieckie, które wspierając przejęcie Dresdner Banku, na przełomie lat 2008 i 2009 objęło pakiet akcji dający mu udział w kapitale wynoszący 25% plus jedna akcja. W posiadaniu inwestorów instytucjonalnych znajduje się około 47% akcji przy rozproszonej strukturze akcjonariatu (największy inwestor BlackRock ma ponad 3% udział). Inwestorzy indywidualni posiadają około 25% akcji.

Linie biznesowe Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Mittelstandsbank), Korporacji i Rynków Finansowych i Europy Środkowo-Wschodniej oferują klientom szeroki i atrakcyjny portfel produktów i usług. Commerzbank jest silnym partnerem dla firm eksportowych z sektora MSP w Niemczech i firm działających w innych krajach. Posiadając około 1200 oddziałów w Niemczech, Commerzbank należy do banków o najlepiej rozwiniętej sieci placówek. Ponadto Commerzbank prowadzi działalność w ponad 50 krajach poprzez 25 zagranicznych oddziałów, 32 przedstawicielstwa i 8 najważniejszych spółek. W 2012 roku Commerzbank obsługiwał prawie 15 mln klientów indywidualnych i około 1 mln klientów korporacyjnych. Na koniec grudnia 2012 roku aktywa Grupy wynosiły 635,9 mld euro, a kapitały razem 27,0 mld euro. Grupa Commerzbanku zatrudniała 53,6 tys. pracowników, w tym 42,9 tys. w Niemczech.

XVI.5. Specjalne uprawnienia kontrolne i ograniczenia dotyczące akcji

Zgodnie ze Statutem Banku wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu dominującego wobec BRE Banku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku.

Statut BRE Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych. Nie ma również żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

XVI.6. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

Według Statutu BRE Banku, Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie.

Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego i biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji. Komisja Nadzoru Finansowego akceptuje dwóch członków Zarządu Banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej Banku oraz zarządzanie ryzykiem.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

XVI.7. Zasady zmian statutu Spółki

Zmiana Statutu BRE Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie BRE Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu BRE Banku projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd BRE Banku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Stosownie do art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, zmiana statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:

 • firmy,
 • siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku,
 • organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,
 • zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
 • funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej oraz
 • uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.

Ostatnie zmiany w Statucie Banku wprowadzone zostały uchwałą nr 25 XXV ZWZ z 30 marca 2012 roku.

Zmiany te zostały szczegółowo wymienione w opublikowanej na stronie internetowej Banku uchwale nr 25 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu BRE Banku SA (http://www.brebank.com.pl/Relacje_Inwestorskie/ZWZ/Archiwum_ZWZ/)

XVI.8. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

XVI.8.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej BRE Banku.

Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej w czerwcu. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne. Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

W Statucie i w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza Banku wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie. Uprawnienie do zgłaszania kandydatów dotyczy też członków dotychczasowej Rady Nadzorczej. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady danej kadencji w granicach określonych w Statucie.

XVI.8.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • zmiana Statutu,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji, a w szczególności określenia nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji,
 • tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • likwidacja Banku lub fuzja z innym bankiem,
 • wybór likwidatorów,
 • sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą,
 • sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie,
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegły rewident Banku.

XVI.8.3. Prawa akcjonariuszy

Akcje spółki są akcjami na okaziciela i są zbywalne. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego zgromadzenia. Natomiast akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Zarządu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku.

W Walnym Zgromadzeniu Banku mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dokumentacja, która jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz ma prawo do:

 • głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów,
 • zwięzłego uzasadnienia swego stanowiska,
 • kandydowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłoszenia do protokołu kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 • wystąpienia podczas obrad i repliki,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad,
 • wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy,
 • zgłaszania wniosków w sprawie formalnej, tj. sprawie dotyczącej sposobu obradowania i głosowania,
 • zgłaszania swych kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu,
 • przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd,
 • wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy akcjonariusz głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu lub akcjonariusz został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub akcjonariusz nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu z powodu jego wadliwego zwołania, lub gdy podjęta uchwała nie była objęta porządkiem obrad,
 • wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.

Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:

 • mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Bank przywiązuje dużą wagę do równego traktowania akcjonariuszy. W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa, żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres e-mail udostępniony w Ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku w Warszawie i są transmitowane drogą internetową. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach.

XVI.8.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2012 roku

XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 30 marca 2012 roku. W Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący łącznie 79,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki. W trakcie obrad podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu BRE Banku i Grupy BRE Banku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy za rok 2011,
 • podziału zysku za rok 2011,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu BRE Banku,
 • zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej (Ulricha Siebera) zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku, tj. w trybie umożliwiającym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w trakcie roku w związku z rezygnacją innego członka Rady Nadzorczej,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 • zmiany Statutu BRE Banku,
 • zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BRE Banku,
 • wyboru członka Rady Nadzorczej BRE Banku (Stephana Engelsa),
 • wyboru audytora - firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - do badania sprawozdań finansowych BRE Banku oraz Grupy BRE Banku za rok 2012.

Uchwały XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe wyniki głosowań dostępne są na stronie http://www.brebank.com.pl/relacje_inwestorskie w sekcji poświęconej walnym zgromadzeniom.

XVI.9. Skład osobowy i zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz zasady działania tych organów

XVI.9.1. Skład osobowy Zarządu

Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję pięciu lat. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Banku w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji oraz tryb zastępstw w przypadku nieobecności, urlopów członków Zarządu jest określony w uchwałach Zarządu.

W 2012 roku miały miejsce zmiany w składzie Zarządu BRE Banku.

Uchwałą Rady Nadzorczej BRE Banku z 30 marca 2012 roku, Jarosław Mastalerz, dotychczas zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej, od 1 kwietnia 2012 roku, został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacji i Informatyki. Zastąpił on na tym stanowisku Christiana Rhino, który z końcem marca 2012 roku zakończył pracę w BRE Banku w związku podjęciem nowych zadań w Grupie Commerzbanku. Jednocześnie funkcja Członka Zarządu ds. Bankowości Detalicznej została powierzona Cezaremu Kocikowi. Cezary Kocik jest zatrudniony w BRE Banku od 2004 roku. Przed powołaniem do Zarządu był Dyrektorem Banku ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej.

Z dniem 16 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Banku odpowiedzialnego za pion finansowy. Jörg Hessenmüller zastąpił na tym stanowisku Karin Katerbau, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 15 kwietnia 2012 roku w związku z objęciem funkcji Członka Zarządu w Oldenburgische Landesbank w Niemczech. Od 2009 roku Jörg Hessenmüller był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance odpowiadając za controlling i raportowanie zarządcze.

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2013 roku.

Obecny skład Zarządu BRE Banku przedstawia się następująco:

Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
zdjecie_stypulkowskiUrodzony w 1956 roku, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W latach 1988-1989 był stypendystą Fulbrighta w Business School na Columbia University w Nowym Jorku. W latach 80. pracował w administracji rządowej: był m.in. sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej, a w 1987 roku doradcą premiera. Od lutego 1991 roku przez ponad dwanaście lat kierował Zarządem Banku Handlowego SA. Od czerwca 2003 roku do czerwca 2006 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Grupy PZU SA. W grudniu 2006 roku został Dyrektorem Zarządzającym Banku Inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był też członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, członkiem Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie oraz członkiem Geneva Association.
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu BRE Banku 2 sierpnia 2010 roku, obowiązki objął z dniem 1 października 2010 roku. Zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu BRE Banku otrzymał 27 października 2010 roku.
Wiesław Thor - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
zdjecie_thorUrodzony w 1958 roku, absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz programu KMPG i South Carolina Business School „Train the Trainer”, a także letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Od 1990 roku pracował w BRE Banku na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie.
Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku - Wiceprezes Zarządu BRE Banku.
Przemysław Gdański - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
zdjecie_gdanskiUrodzony w 1967 roku, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. Z bankowością korporacyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993–95 pracował w IBP Bank S.A. (którego jednym z akcjonariuszy był BRE Bank), następnie w ABN AMRO Bank w Polsce. Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA.
19 listopada 2008 roku rozpoczął pracę jako Członek Zarządu BRE Banku.
Jörg Hessenmüller - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów
zdjecie_hessenmullerUrodzony w 1970 roku. W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom –Betriebswirt (FH).W latach 1989 – 2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance odpowiedzialny za controlling i raportowanie zarządcze w zakresie: Korporacji i Rynków Finansowych, Jednostki Restrukturyzacji Portfela, Departamentu Skarbu Grupy,a także Finansów Publicznych.
W Zarządzie BRE Banku od 16 kwietnia 2012 roku.
Hans-Dieter Kemler - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
zdjecie_kemlerUrodzony w 1968 roku, absolwent Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster w 1996 roku. W latach 1991–1992 pracował w Departamencie Handlu Obligacjami w Dresdner Banku. W latach 1996–1998 był zatrudniony w Sal. Oppenheim jr & Cie. KGaA we Frankfurcie w Departamencie Rynków Finansowych, a od 1998 do 2005 roku - w Centrali Commerzbanku jako Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Korporacyjnego. Od 2005 roku należał do grona kadry zarządzającej wyższego szczebla w Commerzbanku, odpowiadając za międzynarodowe finanse publiczne. Był również dyrektorem zarządzającym Erste Europäische Pfandbrief Und Kommunalkreditbank AG w Luksemburgu.
W Zarządzie BRE Banku od 10 lipca 2009 roku.
Cezary Kocik - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
zdjecie_kocikUrodzony w 1971 roku, ukończył Uniwersytet Łódzki, posiada dyplom z zakresu Finansów i Bankowości oraz licencję maklera papierów wartościowych. W 1999 roku pracował w Pekao SA, gdzie był m.in dyrektorem oddziału w Łodzi. W latach 1994–1996 był zatrudniony w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 roku rozpoczął pracę w Banku PBG, gdzie zajmował się bankowością inwestycyjną oraz windykacją i restrukturyzacją. Z BRE Bankiem jest związany od 2004 roku. Był dyrektorem Departamentu ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, następnie dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu MultiBanku, a od 2008 roku dyrektorem Banku ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej.
W Zarządzie BRE Banku od 1 kwietnia 2012 roku.
Jarosław Mastalerz - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki
zdjecie_mastalerzUrodzony w 1972 roku, w 1996 roku ukończył Wydział Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1996-1998 pracował w dziale audytu PricewaterhouseCoopers. W latach 1998-2003 dyrektor marketingu, a następnie dyrektor finansowy w Grupie Zurich. Po przejęciu polskich operacji Zurich przez Generali w 2003 roku - dyrektor finansowy (odpowiedzialny również za bancassurance) w Generali TU i Generali TUnŻ. Od 2006 roku związany z Grupą BRE Banku - tworzył projekt BRE Ubezpieczenia, pełnił funkcję Prezesa Zarządu BRE Ubezpieczenia i BRE Ubezpieczenia TUiR.
W Zarządzie BRE Banku od 1 sierpnia 2007 roku. Do 30 marca 2012 roku zarządzał Pionem Bankowości Detalicznej. Od 1 kwietnia 2012 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacji i Informatyki.

XVI.9.2. Kompetencje i zasady działania Zarządu

Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności Banku. Pracują w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach Banku podlegających kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji, koordynacji pracy jednostek organizacyjnych Banku lub realizacji określonych zadań.

W BRE Banku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu:

 • Komitet ds. Zarządzania Zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski)
 • Komitet ds. Zarządzania Kapitałem (przewodniczący: Jörg Hessenmüller)
 • Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BRE Banku (przewodniczący: Hans-Dieter Kemler)
 • Komitet Ryzyka BRE Banku (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet Kredytowy Zarządu Banku (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet Polityki Kredytowej Bankowości Detalicznej (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych na potrzeby wyliczania regulacyjnego wymogu kapitałowego (AIRB) (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet ds. Architektury Informatycznej (przewodniczący: Jarosław Mastalerz)
 • Komitet Projektów Informatycznych BRE Banku SA (przewodniczący: Jarosław Mastalerz).

Zarząd prowadzi sprawy Banku, reprezentuje Bank i ustala wytyczne odnośnie jego działalności, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą (dostępny na stronie internetowej Banku). Regulamin ten określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.

Wszelkie uchwały podejmowane są większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze konsensusu.

Zgodnie z zasadą dobrych praktyk, Regulamin Zarządu stanowi, że Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zajść sprzeczność interesów Banku z interesami tego członka Zarządu, jego współmałżonka lub krewnych.

Organem odpowiedzialnym za ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu jest Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu i zasady przyznawaniu bonusów dla członków Zarządu określone są w uchwałach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej. Szczegółowe informacje o systemie motywacyjnym dla Zarządu przedstawione są w rozdziale „System motywacyjny w BRE Banku”.

Wynagrodzenie Zarządu za ostatnie dwa lata ilustruje poniższe zestawienie.

Rok (dane w tys. zł) Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus (w 2011 roku za 2010 roku, w 2012 roku za 2011 rok) Rozliczenie gotówkowe prog. motyw. opartego na akcjach Commerzbanku Uzupełnienie bonusu za 2008 rok
Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku
Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje na dzień 31.12.2012 roku 9 393,7 1 359,1 6 597,2 343,7 1 900,0
Byli Członkowie Zarządu 1 029,8 50,8 2 205,0 680,9 636,9
Razem 10 423,5 1 409,9 8 802,2 1 024,6 2 536,9
Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku
Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje na dzień 31.12.2011 roku 9 886,7 1 198,0 6 977,8 934,0  
Byli Członkowie Zarządu 0 0,1 1 098,1 462,7  
Razem 9 886,7 1 198,1 8 075,9 1 396,7  

Informacje o kwotach wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu przedstawione są w nocie 44 do Sprawozdania Finansowego Grupy BRE Banku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok, natomiast szczegółowy opis zasad programu motywacyjnego dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 43 tego Sprawozdania.

XVI.9.3. Skład osobowy Rady Nadzorczej, zmiany w 2012 roku

Rada Nadzorcza funkcjonuje na postawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i wykonuje funkcje przewidziane w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i Ustawie Prawo Bankowe. Statut BRE Banku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.

Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, musi posiadać obywatelstwo polskie. Zgodnie z wymogiem statutowym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej sprecyzowane są w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W 2012 roku miały miejsce dwie zmiany w Radzie Nadzorczej.

W dniu 13 lutego 2012 roku wpłynęła do Banku rezygnacja Erica Strutza, Członka Rady Nadzorczej Banku z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku. XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku z dniem 1 kwietnia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Stephana Engelsa. Od kwietnia 2012 roku Stephan Engels jest Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Commerzbanku AG.

Ponadto, w dniu 9 lipca 2012 roku wpłynęła do Banku rezygnacja Saschy Klausa z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 25 lipca 2012 roku. Na posiedzeniu w dniu 25 lipca, Rada Nadzorcza uzupełniła swój skład o Dirka Wilhelma Schuha, który od 2008 roku pracuje w Grupie Commerzbanku, odpowiadając za ryzyko kredytowe i operacyjne.

Skład Rady Nadzorczej został przedstawiony w poniższej tabeli:

Maciej Leśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Urodzony w 1946 roku. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a ostatnio w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Przewodnicy Rady Nadzorczej BRE Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.
Ulrich Sieber - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Bankowości (Bankakademie) we Frankfurcie nad Menem. W latach 1983-1991 zatrudniony był w Bayerische Vereinsbank AG kolejno jako stażysta, oficer kredytowy i specjalista ds. personalnych. Następnie pracował w Credit Suisse Deutschland AG we Frankfurcie, najpierw jako oficer kredytowy, następnie jako Kierownik Departamentu Rozwoju Kadr. Od 1996 do 2001 roku zatrudniony był w JP Morgan GmbH Deutschland we Frankfurcie, kolejno na stanowiskach Dyrektora ds. Administracji i Dyrektora ds. Operacyjnych w Pionie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 2001-2005 pracował w Dresdner Banku na różnych stanowiskach, m.in. Dyrektora ds. Operacyjnych Przedsiębiorstw i Rynków/Niemcy DrKW oraz Dyrektora Bankowości Korporacyjnej. Z początkiem 2006 roku podjął pracę w Commerzbanku AG na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych. Od czerwca 2009 roku Członek Zarządu Commerzbanku odpowiedzialny za segment „Non-core Assets”, sprawy personalne oraz Zarządzanie Grupą w ramach programu Commerzbank Excellence.
Stephan Engels – Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1962 roku, absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie w debis AG oraz debis AirFinance B.V na stanowisku dyrektora finansowego. Od 2000 roku w DaimlerChrysler Bank AG, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego. Od 2003 roku w DaimlerChrysler Services AG, gdzie w ostatnich latach był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 członek Komisji Prezydialnej Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Commerzbanku.
Andre Carls - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1963 roku. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, doktor ekonomii. W 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. W latach 1990-2000 był zatrudniony na różnych stanowiskach w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku we Frankfurcie i w Londynie. W latach 2000-2008- Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od listopada 2004 roku do marca 2008 roku był Prezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.
Thorsten Kanzler - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1964 roku. Studiował inżynierię mechaniczną i ekonomię na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier). Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie. W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem ksiąg bankowych, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.
Teresa Mokrysz - Członek Rady Nadzorczej
Urodzona w 1952 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992-1994 wprowadziła kawę cappuccino na polski rynek, uzyskując 70% udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów. W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 roku uruchomiła drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów. Obecnie kieruje grupą dziewięciu firm MOKATE, z których pięć ma siedzibę zagranicą.
Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz "Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.
Waldemar Stawski - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1958 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe, m.in. z zakresu analizy finansowej oraz rachunkowości i finansów. W latach 1983-1991 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został Dyrektorem Oddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku. W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in. członkiem Zarządu CTL Logistics SA i Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Obecnie współpracuje z Doradztwem Ekonomicznym Dariusz Zarzecki na stanowisku Dyrektora. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów.
Dirk Wilhelm Schuh - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1956 roku. Absolwent Frankfurt School of Finance and Management, Bankakademie. Związany z Dresdner Bankiem AG przez 19 lat. W latach 1989–1991 był szefem zespołu w departamencie ryzyka kredytowego w centrali Dresdner Banku, a w latach 1992–1995 był dyrektorem oddziału w Dortmundzie. W 1996 roku odpowiadał za opracowanie strategii rozwoju dla bankowości korporacyjnej w centrali, a w 1997 roku odpowiadał za ten obszar w Dresdner Banku w Dreźnie. W 1998 roku został menedżerem regionalnym na południowy-wschód w Lipsku. Od 2000 roku - rzecznik zarządu Deutsche Hypothekenbank Frankfurt – Hamburg AG. W 2002 roku został zastępcą przewodniczącego zarządu Eurohypo AG. Od 2008 roku zatrudniony w Grupie Commerzbanku jako dyrektor ds. operacji i ryzyka kredytowego. W 2009 roku został Członkiem Zarządu w segmencie Zarządzania Ryzykiem Grupy Commerzbanku.
Jan Szomburg - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1951 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada doktorat z zakresu ekonomii. Pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 90. był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju i Banku Gdańskiego, doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi, był przewodniczącym Rady ds. Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów.
Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1946 roku. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzył domy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla staranność o jak najszerszą różnorodność jej członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak też posiadanej wiedzy i umiejętności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci głównego akcjonariusza BRE Banku, jak również przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz osoby z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości.

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej BRE Banku są: Maciej Leśny, Teresa Mokrysz, Waldemar Stawski i Marek Wierzbowski. Jan Szomburg nie spełnia kryterium niezależności z powodu ponad 12-letniego okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie zależni, w związku z powiązaniami z dominującym akcjonariuszem BRE Banku, to: Andre Carls, Stephan Engels, Thorsten Kanzler, Dirk Wilhelm Schuh oraz Ulrich Sieber.

Kadencja Rady Nadzorczej wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2014 roku.

XVI.9.4. Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności:

 • doradzanie i nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, gwarancyjnej, a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku,
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością regulacji Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
 • zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd zasad polityki informacyjnej, dotyczącej zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej,
 • zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
 • dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
 • rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością oraz o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem,
 • przygotowywanie zwięzłej oceny sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego Banku za poprzedni rok obrachunkowy,
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 • rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza przygotowuje uzasadnienia projektów uchwał, które mają być przedłożone do akceptacji Walnego Zgromadzenia,
 • wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie Banku regulaminów,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu z uwzględnieniem trybu przewidzianego Ustawą Prawo bankowe oraz biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji,
 • ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Zarządu,
 • upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Banku w umowach z Członkami Zarządu, w tym przy podpisywaniu z Członkami Zarządu umów o zarządzanie,
 • zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub porozumień o współpracy,
 • analizę otrzymywanego przynajmniej raz w roku raportu dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż trzy razy w roku. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, z wyłączeniem tych punktów porządku obrad, które dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

W ramach Rady Nadzorczej działają 4 komisje: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Ta ostatnia została powołana w I półroczu 2012 roku, w ślad za odpowiednimi zmianami w Statucie BRE Banku dokonanymi 30 marca 2012 roku przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Komisja Prezydialna Komisja ds. Ryzyka Komisja ds. Audytu Komisja ds. Wynagrodzeń
Maciej Leśny
Andre Carls
Jan Szomburg
Ulrich Sieber
Dirk Wilhelm Schuh
Thorsten Kanzler
Maciej Leśny
Waldemar Stawski
Stephan Engels
Andre Carls
Maciej Leśny
Teresa Mokrysz
Ulrich Sieber
Andre Carls
Maciej Leśny
Marek Wierzbowski

Do zadań Komisji Prezydialnej należy przede wszystkim wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Komisja Prezydialna udziela Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób.

Komisja ds. Audytu wydaje opinie odnośnie wyboru biegłego rewidenta Banku przez Walne Zgromadzenie, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania finansowego, sprawuje stały nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku oraz akceptuje proponowane przez Zarząd zmiany na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.

W skład Komisji ds. Audytu musi wchodzić co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej z kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów.

Komisja ds. Ryzyka zajmuje się między innymi sprawowaniem stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowaniem zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie. Ponadto, Komisja ds. Ryzyka rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia transakcji między Bankiem a członkami organów Banku, które przewidziane są w Prawie bankowym oraz przedstawia rekomendację odnośnie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia polityki informacyjnej Banku w sprawie zarządzania ryzykiem.

Zadania Komisji ds. Wynagrodzeń obejmują między innymi: rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. Ponadto, Komisja monitoruje poziom i strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

Wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy uchwały nr 26 podjętej przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku w dniu 30 marca 2012 roku. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 17 000 złotych, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14 500 złotych, a Członka Rady Nadzorczej 12 000 złotych.

Za udział w stałych komisjach przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: 50% wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez Członka za pierwszą komisję i 25% za udział w każdej kolejnej. Łącznie wynagrodzenie z tytułu udziału w komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia zasadniczego.

Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2011 rok i 2012 rok przedstawia poniższa tabela.

Rok 2011 2012
Wypłacone wynagrodzenie w tys. zł 2 057,9 2 283,7

Szczegółowe informacje o kwotach wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom Rady znajdują się w nocie objaśniającej nr 44 do Sprawozdania Finansowego Grupy BRE Banku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok.

XVI.9.5. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komisji w 2012 roku

W 2012 roku Rada Nadzorcza ściśle i regularnie współpracowała z Zarządem w celu wypracowania strategicznych kierunków rozwoju Grupy BRE Banku. Efektem tej współpracy było uchwalenie Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 „Jeden Bank dla Klientów i Pracowników”.

W ciągu roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej, na których przyjęto 55 uchwał. Uchwały te dotyczyły między innymi:

 • akceptacji sprawozdań finansowych BRE Banku i Grupy BRE Banku oraz innych materiałów na ZWZ,
 • przyjęcia planu finansowego na 2013 rok,
 • przyjęcia Planu Średniookresowego na lata 2013-2016,
 • zatwierdzenia Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 „Jeden Bank dla Klientów i Pracowników”
 • przyjęcia zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 • przyjęcia Polityki Zarządzania Kapitałem,
 • zatwierdzenia Polityki Ładu Korporacyjnego w BRE Banku,
 • zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej w BRE Banku,
 • przyjęcia systemu wynagrodzeń w BRE Banku, w tym polityki i zasad wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 • zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Pracowniczego oraz Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu,
 • przyjęcia zasad planowania i oceny celów MbO dla Członków Zarządu,
 • przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 • przyjęcia nowego tekstu Statutu BRE Banku,
 • powołania Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz akceptacji jej regulaminu,
 • przyjęcia regulaminu Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej
 • przekazania środków Fundacji BRE Banku,
 • przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na 2012 rok,
 • przyjęcia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej,
 • przyjęcia oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 2011 rok,
 • zatwierdzenia Strategii zarządzania ryzykiem Grupy BRE Banku,
 • zatwierdzenia Strategii i polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • zatwierdzenia Strategii zarządzania ryzykiem płynności,
 • przyjęcia procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) w Grupie BRE Banku.

Wszystkie uchwały i decyzje podjęte zostały jednomyślnie.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie były omawiane i oceniane bieżące wyniki Grupy BRE Banku oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego.

Udział Członków Rady Nadzorczej 2012 roku w posiedzeniach i udział w Komisjach ilustruje tabela:

  Frekwencja*/ Komisja Prezydialna Komisja ds. Ryzyka Komisja ds. Audytu Komisja ds. Wynagrodzeń
Andre Carls 6/6 X   X X
Stephan Engels (od 1.04.2012) 5/5     X
(od 1.04.2012)
 
Thorsten Kanzler 5/6   X    
Sascha Klaus (do 25.07.2012) 4/4   X
(do 25.07.2012)
   
Maciej Leśny 6/6 X X X X
Teresa Mokrysz 6/6     X  
Dirk W. Schuh (od 26.07.2012) 3/3   X
(od 26.07.2012)
   
Ulrich Sieber 4/6 X     X
Waldemar Stawski 6/6   X    
Eric Strutz (do 30.03.2012) 1/3     X
(do 30.03.2012)
 
Jan Szomburg 6/6 X      
Marek Wierzbowski 4/6       X
*/ Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.

Komisja Prezydialna, wykonując funkcję bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej, ściśle współpracowała z Zarządem i była na bieżąco informowana o sytuacji Banku. Członkowie Komisji odbywali regularne spotkania z Członkami Zarządu. Komisja Prezydialna zajmowała się m.in. problematyką przyznawania bonusów dla Członków Zarządu (przed formalnym powołaniem Komisji ds. Wynagrodzeń) oraz akceptowała udział Członków Zarządu w organach innych spółek.

Komisja ds. Audytu była regularnie informowana o wynikach i sytuacji finansowej Banku i Grupy BRE Banku oraz otrzymywała i analizowała informacje o podjętych działaniach w zakresie kluczowych obszarów ryzyka.

W trakcie czterech posiedzeń Komisji Audytu w 2012 roku omawiane były między innymi następujące zagadnienia:

 • zgodność procesu przygotowywania sprawozdań finansowych z prawem i obowiązującymi regulacjami,
 • konkluzje z audytu rocznych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku za 2011 rok,
 • podsumowanie audytu sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku,
 • zakres audytu sprawozdań rocznych za 2012 rok,
 • ocena Departamentu Audytu Wewnętrznego dotycząca systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w BRE Banku w 2011 roku,
 • współpraca z audytorem PwC.

Komisja ds. Audytu rekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie:

 • sprawozdań Zarządu z działalności BRE Banku i Grupy BRE Banku za 2011 rok oraz sprawozdań finansowych za 2011 rok,
 • Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem braku zgodności w BRE Banku w 2011 roku,
 • Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji polityki outsourcingu w BRE Banku za 2011 rok,
 • Raportu rocznego z nadzoru nad procesami rozpatrywania reklamacji i skarg w BRE Banku SA za 2011 rok,
 • Planu Audytów Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2011,
 • zatwierdzenie zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej BRE Banku.

Komisja ds. Ryzyka w 2012 roku dużo uwagi poświęciła wdrażanemu w BRE Banku projektowi wprowadzenia metod statystycznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego (metoda AIRB).

W 2012 roku Komisja ds. Ryzyka wydała 51 rekomendacji w zakresie zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą.

Na posiedzeniach Komisji Ryzyka omawiane były kwartalne raporty ryzyka (adekwatność kapitałowa, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe oraz ryzyko stopy procentowej), a także szereg zagadnień dotyczących portfela kredytowego. Wśród dyskutowanych tematów istotne miejsce zajmowały największe zaangażowania, kształtowanie się parametrów ryzyka oraz rezerwy tworzone w Banku i w Grupie.

Komisja ds. Wynagrodzeń odbyła w 2012 roku trzy posiedzenia, na których omawiane były m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie i przyjęcie nowych kontraktów menedżerskich dla Członków Zarządu,
 • przyjęcie systemu wynagrodzeń w BRE Banku, w tym polityki i zasad wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 • zmiany w Regulaminie Programu Pracowniczego oraz Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu,
 • system MbO w BRE Banku, akceptacja zasad planowania i oceny celów MbO dla Członków Zarządu oraz przyjęcie celów MbO dla Członków Zarządu na 2013 rok.

W powyższych kwestiach Komisja ds. Wynagrodzeń przekazała rekomendacje Radzie Nadzorczej.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek