Raport roczny 2012

XVII. Oświadczenia Zarządu

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Zarząd BRE Banku SA oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy:

  • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy BRE Banku SA oraz jej wynik finansowy,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA za 2012 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy BRE Banku SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, czyli PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy członków Zarządu BRE Banku SA

Data Imię i nazwisko Stanowisko Podpis
07.03.2013 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Banku
 stypulkowski
07.03.2013 Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
 thor
07.03.2013 Przemysław Gdański Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
 gdanski
07.03.2013 Jörg Hessenmüller Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Finansów
 hessenmuller
07.03.2013 Hans-Dieter Kemler Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
 kemler
07.03.2013 Cezary Kocik Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
 kocik
07.03.2013 Jarosław Mastalerz Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki
 mastalerz

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek