Raport roczny 2012

I. Krótka charakterystyka Grupy BRE Banku

BRE Bank SA powstał w 1986 roku (wówczas pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu SA), a działalność operacyjną rozpoczął na początku 1987 roku. W ciągu 26 lat istnienia, z niedużego specjalistycznego banku przekształcił się w jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.

Od początku był to bank nakierowany na dostarczanie innowacyjnych usług i produktów, co wyróżniało go spośród działających wówczas na rynku instytucji. W pierwszych latach jego działalność polegała głównie na udzielaniu polskim firmom kredytów dewizowych na zakup dóbr inwestycyjnych i technologii. Z czasem oferta produktów i usług dla firm stopniowo rozszerzała się o obsługę transakcji handlu zagranicznego, różnorodne produkty depozytowe i kredytowe, instrumenty pochodne, czy też cash management.

W roku 1998 do grona klientów BRE Banku dołączyły osoby o wysokich dochodach, głównie reprezentujące firmy, będące klientami Banku, którym zaoferowano usługi Private Banking.

Istotną zmianą biznesowego profilu BRE Banku było uruchomienie w końcu 2000 roku detalicznego ramienia BRE Banku pod nazwą mBank, pierwszego internetowego banku w Polsce, skierowanego na obsługę klientów masowych i mikroprzedsiębiorstw. Rok później BRE Bank uruchomił MultiBank, drugi detaliczny projekt, nakierowany na zamożniejszych, wymagających klientów, oczekujących spersonalizowanych usług i doradztwa.

Po krajowym sukcesie mBanku, w roku 2007 bankowość detaliczna przekroczyła granice Polski - otworzono pierwsze placówki mBanku w Czechach i na Słowacji. Natomiast w 2012 roku ogłoszono projekt uruchomienia Nowego mBanku, który w założeniach ma być jedną z najnowocześniejszych platform bankowości detalicznej na świecie.

Dzisiaj BRE Bank jest bankiem w pełni uniwersalnym. Obsługuje zarówno wielkie korporacje, jak i firmy sektora MSP, mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Baza klientów obejmuje 4,1 mln klientów detalicznych oraz prawie 15,1 tys. klientów korporacyjnych.

Rozwojowi Banku towarzyszy zakładanie lub zakup spółek oferujących produkty i usługi finansowe, komplementarne do bankowych i zaspakajające potrzeby jego klientów (m.in. leasingowe, faktoringowe, prowadzące działalność maklerską oraz ubezpieczeniową), które razem z BRE Bankiem tworzą Grupę BRE Banku.

Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 mocnym akcentem: zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł - najwyższym w historii Grupy.

Skład Grupy BRE Banku na koniec grudnia 2012 roku

Do najważniejszych spółek Grupy należały: BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, BRE Faktoring oraz BRE Ubezpieczenia. Na koniec 2012 roku konsolidacją objętych było 16 spółek.

Podział działalności Grupy BRE Banku na segmenty i obszary biznesowe przedstawiał się następująco:


Grupa BRE Banku
Segment
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
Detaliczna
Klienci Korporacyjni
i Instytucje
Działalność Handlowa
i Inwestycyjna
Bank
 • Obsługa korporacji
  (Grupy kapitałowe)
 • Obsługa finansowa
  dużych przedsiębiorstw
 • Obsługa małych i średnich
  przedsiębiorstw
 • Finansowanie strukturalne
  i mezzanine
 • Ryzyko i Zarządzanie
  Płynnością
 • Rynki Finansowe
 • Instytucje Finansowe
 • Działalność Maklerska
 • mBank
  (klienci detaliczni
  i mikroprzedsiębiorstwa)
 • MultiBank
  (klienci zamożni)
 • Private Banking
Spółki konsolidowane
 • BRE Leasing Sp. z o.o.
 • BRE Faktoring SA
 • Transfinance a.s.
 • BRE Holding Sp. z o.o.
 • MLV 35 Sp. z o.o.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Dom Inwestycyjny
  BRE Banku SA
 • BRE Bank Hipoteczny SA
 • BRE Finance France SA
 • BRE Wealth
  Management SA
 • Aspiro SA
 • BRE Ubezpieczenia
  TUiR SA
 • BRE Ubezpieczenia
  Sp. z o.o.
 • BRE Agent
  Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
 • BRE.locum SA
 • BRE Centrum Operacji Sp. z o.o.
Inne
spółki

W porównaniu z końcem 2011 roku, do Grupy BRE Banku dołączyły dwie nowe spółki: BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz MLV 35 Sp. z o.o. W grudniu 2012 roku Grupa zaprzestała konsolidacji BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (BRE GOLD FIZAN) w związku z umorzeniem wyemitowanych przez fundusz certyfikatów i na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała żadnych certyfikatów BRE GOLD FIZAN. Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie powyższe spółki są konsolidowane metodą pełną. Działalność wybranych spółek została pokrótce przedstawiona w częściach poświęconym obszarom biznesowym, do których zostały zaliczone.

Grupa BRE Banku - podstawowe dane


Podstawowe dane dla Grupy BRE Banku na koniec roku 2008 2009 2010 2011 2012
Suma bilansowa (mln zł) 82 605,2 81 023,9 90 038,8 98 875,6 102 236,0
Kredyty i pozyczki udzielone klientom (mln zł) 52 142,5 52 468,8 59 374,1 67 851,5 67 059,3
Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 37 750,0 42 791,4 47 151,0 54 244,4 57 983,6
Wartość księgowa (mln zł) 3 894,5 4 120,2 6 909,3 8 048,8 9 685,5
Zysk brutto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w mln zł) 1 000,1 209,4 872,5 1 467,1 1 472,1
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA (w mln zł) 857,5 128,9 641,6 1 135,0 1 203,2
Współczynnik wypłacalności (%) 10,04 11,50 15,90 14,96 18,73
ROE brutto (%) 30,8 5,1 15,6 21,0 17,9
Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) 55,1 54,2 51,8 47,7 46,4
Zatrudnienie (etaty na koniec roku) 6 133 5 566 6 018 6 294 6 138
Liczba placówek korporacyjnych BRE Banku na koniec roku          
oddziałów 24 24 24 29 29
biur 21 21 21 19 19
Liczba placówek detalicznych BRE Banku na koniec roku          
mBank Polska 161 142 115 97 94
mBank Czechy 27 26 26 26 26
mBank Słowacja 16 9 9 9 9
MultiBank 131 134 133 135 133
Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy 2008 2009 2010 2011 2012
Liczba akcji na koniec roku 29 690 882 29 690 882 42 086 674 42 102 746 42 138 976
Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję (zł) 24,49 4,34 17,49 26,96 28,57
Wartość księgowa na akcję (zł) 131,17 138,77 164,17 191,17 229,85
Cena/zysk na akcję 7,08 52,89 17,38 9,12 11,41
Cena/wartość ksiegowa 1,32 1,65 1,85 1,29 1,42
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (dla lat 2008 - 2009 przeliczona wskaźnikiem 0,88275 w związku z emisją nowych akcji w 2010) 173 230 304 246 326

Władze BRE Banku (na koniec 2012 roku)

Rada Nadzorcza BRE Banku SA

Na koniec grudnia 2012 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

1.   Maciej Leśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
2.   Ulrich Sieber - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.   Andre Carls - Członek Rady Nadzorczej
4.   Thorsten Kanzler - Członek Rady Nadzorczej
5.   Teresa Mokrysz - Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
6.   Dirk Wilhelm Schuh - Członek Rady Nadzorczej
7.   Waldemar Stawski - Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
8.   Stephan Engels - Członek Rady Nadzorczej
9.   Jan Szomburg - Członek Rady Nadzorczej
10.  Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)

W dniu 13 lutego 2012 roku Pan Eric Strutz, Członek Rady Nadzorczej BRE Banku złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku. W dniu 30 marca 2012 roku, XXV Walne Zgromadzenie BRE Banku powołało z dniem 1 kwietnia 2012 roku na członka Rady Nadzorczej Pana Stephana Engelsa, na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

W dniu 9 lipca 2012 roku wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Saschy Klausa z pełnionej funkcji z dniem 25 lipca 2012 roku. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Dirk Wilhelm Schuh, który będzie pełnił swoje obowiązki do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Zarząd BRE Banku SA

Na koniec 2012 roku skład Zarządu BRE Banku przedstawiał się następująco:

1.   Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
2.   Wiesław Thor - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
3.   Przemysław Gdański - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej
4.   Jörg Hessenmüller - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów
5.   Hans-Dieter Kemler - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
6.   Cezary Kocik - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
7.   Jarosław Mastalerz - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

W związku poinformowaniem o zamiarze rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Banku ds. Finansów przez Panią Karin Katerbau w dniu 9 grudnia 2011 roku, nastąpiła zmiana na tym stanowisku w 2012 roku. Z dniem 16 kwietnia 2012 roku, nowym członkiem Zarządu, Dyrektorem Banku ds. Finansów w Zarządzie BRE Banku został Pan Jörg Hessenmüller.

W dniu 27 stycznia 2012 roku Pan Christian Rhino, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i IT, poinformował o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2012 roku. Z dniem 1 kwietnia 2012 roku został on zastąpiony przez Pana Jarosława Mastalerza, dotychczasowego członka Zarządu, Dyrektora Banku ds. Bankowości Detalicznej. W związku z powyższą zmianą z dniem 1 kwietnia 2012 roku na stanowisko członka Zarządu, Dyrektora Banku ds. Bankowości Detalicznej powołano Pana Cezarego Kocika, dotychczasowego Dyrektora Banku ds. sprzedaży i procesów biznesowych bankowości detalicznej.

Sylwetki członków Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiono szczegółowo w rozdziale „Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek