Raport roczny 2012

XII.4. Ryzyko płynności

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie zdolności BRE Banku do wywiązania się zarówno z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności analizie poddawanych jest szereg miar ryzyka, z których podstawową jest luka niedopasowania. Obejmuje ona wszystkie aktywa, pasywa oraz pozycje pozabilansowe BRE Banku dla wszystkich walut w horyzontach czasowych ustalonych przez BRE Bank. Zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności Banku realizowane jest poprzez aktywne zarządzanie strukturą przyszłych przepływów pieniężnych oraz utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bufora płynnościowego. W 2012 roku BRE Bank utrzymywał wysoki poziom nadwyżki płynnościowej, adekwatny do potrzeb wynikających z aktywności Banku i aktualnej sytuacji rynkowej, w postaci portfela płynnych papierów skarbowych i pieniężnych, dla których istnieje możliwość zastawu bądź sprzedaży w dowolnym momencie bez istotnej utraty ich wartości.

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008, w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, BRE Bank kalkuluje zdefiniowane w Uchwale nadzorcze miary płynności. W 2012 roku nadzorcze limity na miary płynności, zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej, nie były przekraczane. Na koniec 2012 roku wielkość miary M2 wyniosła 1,94, natomiast miara M4 była na poziomie 1,2. Ponadto zgodnie z wymogami Uchwały, BRE Bank dokonuje pogłębionej analizy płynności długoterminowej oraz ustala wewnętrzne limity zaangażowania w aktywa długoterminowe. Badana jest również stabilność i struktura źródeł finansowania, w tym poziom osadu i koncentracji dla depozytów terminowych i rachunków bieżących. Dodatkowo, Bank monitoruje zmienność pozycji bilansowych i pozabilansowych, w szczególności otwartych linii kredytowych i limitów na rachunkach.

Ciągłej analizie podlega nie tylko płynność w warunkach normalnych, ale również przy założeniu potencjalnego zagrożenia jej utraty. W celu określenia wytrzymałości BRE Banku na niekorzystne, istotne zdarzenia przeprowadzane są analizy scenariuszowe obejmujące skrajne założenia dotyczące zarówno funkcjonowania rynków finansowych, jak i zjawisk behawioralnych dotyczących klientów BRE Banku (Bank posiada ustalone procedury działania na wypadek zagrożenia utraty płynności finansowej).

W 2012 roku płynność i finansowanie BRE Banku pozostawały na bezpiecznym poziomie. Sytuacja płynnościowa była ściśle monitorowana i utrzymywana na adekwatnym do potrzeb poziomie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytów i uruchamianie dodatkowych źródeł finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych. W ciągu roku 2012 płynność mierzona wskaźnikiem kredytów do depozytów uległa poprawie z poziomu 125,1% na koniec 2011 roku do poziomu 115,7% na koniec 2012 roku. Długoterminowe działania Banku skoncentrowane są wokół wzrostu determinowanego przez możliwości finansowania oraz dochodowości biznesu. W celu zapewnienia płynności BRE Bank dywersyfikuje stabilne źródła finansowania według grup klientów, produktów i walut przy jednoczesnej optymalizacji bilansu pod kątem rentowności.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek