Raport roczny 2012

XII.2. Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności Grupy BRE Banku

Zarząd BRE Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie, iż BRE Bank zarządza wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka, wynikającymi z realizacji przyjętej strategii biznesowej.

W ramach funkcjonującego w Grupie procesu inwentaryzacji ryzyka, realizowanego na podstawie zasad określonych w ICAAP (tzn. procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, z ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process), w 2012 roku zidentyfikowano w działalności Grupy następujące rodzaje ryzyka:

  • ryzyko kredytowe,
  • ryzyko rynkowe,
  • ryzyko operacyjne,
  • ryzyko biznesowe,
  • ryzyko płynności,
  • ryzyko kapitałowe,
  • ryzyko ubezpieczeniowe,
  • ryzyko reputacji,
  • ryzyko strategiczne.

BRE Bank, w ramach procesu ICAAP, monitoruje wszystkie powyższe rodzaje ryzyka. Z uwagi na specyfikę oraz charakterystykę portfela, w niniejszym rozdziale zostaną przedstawione zasady związane z procesem monitorowania ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności, rynkowego w księdze handlowej i stopy procentowej księgi bankowej w ramach Grupy BRE Banku, w oparciu o miary ryzyka stosowane w BRE Banku, przy równoczesnym uwzględnieniu różnic wynikających z rodzaju i skali działalności realizowanej przez podmioty z Grupy.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek