Raport roczny 2012

XII.7. Adekwatność kapitałowa

Jedno z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. Zarząd BRE Banku zapewnia spójność procesu zarządzania kapitałem i ryzykiem poprzez system strategii, polityk i procedur, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, które stanowią architekturę funkcjonującego procesu ICAAP. Ponadto, zgodnie z obowiązująca w BRE Banku Polityką Zarządzania Kapitałem, BRE Bank utrzymuje optymalny poziom i strukturę funduszy własnych, zapewniając utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie wyższym niż ustawowe minimum, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności BRE Banku.

Polityka zarządzania kapitałem w BRE Banku opiera się na dwóch podstawowych filarach:

  • utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, emisja akcji, pożyczka podporządkowana, itd.),
  • efektywnym wykorzystaniu istniejącego kapitału między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Na poziom współczynnika wypłacalności Grupy Kapitałowej BRE Banku w 2012 roku miały istotny wpływ następujące czynniki:

  • wdrożenie metody wewnętrznych ratingów (AIRB) do kalkulacji wymogu z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta z tytułu ekspozycji wobec przedsiębiorstw, detalicznych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie i dla ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego, w związku z otrzymaną w 2012 roku zgodą KNF i BaFin,
  • decyzja Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu 100% zysku netto z 2011 roku na zasilenie kapitałów własnych.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek