Raport roczny 2012

VIII. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych w 2012 roku

Wśród banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych BRE Bank na koniec 2012 roku zajmował trzecie miejsce pod względem aktywów, funduszy własnych, wielkości portfela kredytów i pożyczek dla sektora niefinansowego i budżetowego oraz depozytów i zobowiązań wobec klientów (dane skonsolidowane).

Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję BRE Banku i wybranych spółek na koniec 2012, 2011 i 2010 roku ilustruje następujące zestawienie:


Rodzaj działalności Pozycja na
rynku w 2012 r */
Udział
  2012 2011 2010
Bankowość Korporacyjna
Kredyty dla przedsiębiorstw   6,3% 6,8% 6,2%
Depozyty przedsiębiorstw   8,7% 9,9% 8,6%
Leasing 3 7,0% 8,2% 7,1%
Faktoring        
    Polska 5 8,8% 8,8% 8,0%
    Czechy 3 14,1% 14,0% 13,4%
Bankowość Detaliczna (mBank+MultiBank)
Kredyty ogółem   6,5% 6,7% 6,5%
    w tym hipoteczne   7,9% 8,5% 8,7%
        niehipoteczne   4,2% 3,7% 3,6%
Depozyty   5,3% 4,6% 4,8%
Bankowość Inwestycyjna
Rynki finansowe        
    Bony i obligacje skarbowe   8,9% 7,4% 5,7%
    IRS/FRA   24,5% 18,6% 19,0%
    FX spot i forward   7,8% 7,2% 5,2%
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia)        
    krótkoterminowe papiery dłużne 4 12,0% 16,9% 14,6%
    obligacje przedsiębiorstw 2 16,3% 19,0% 18,1%
    papiery dłużne banków **/ 1 29,8% 22,0% 22,5%
Działalność maklerska        
    obroty akcjami 7 4,9% 5,3% 5,4%
    obroty obligacjami 8 2,0% 2,1% 5,5%
    kontrakty terminowe 1 15,5% 13,5% 14,2%
    opcje 3 16,8% 5,7% 21,8%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BRE Banku, NBP, GPW, Fitch Polska, Związku Przedsiębiorstw Leasingowych oraz informacji prasowych.
*/ Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.
**/ Bez obligacji „drogowych” BGK.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek