Raport roczny 2012

XV. Działalność BRE Banku na rzecz otoczenia

Banki odgrywają ważna rolę w gospodarce i społeczeństwie. BRE Bank od wielu lat kieruje się w swej pozakomercyjnej aktywności przekonaniem o stale rosnącej wadze i słuszności podejmowania działań sponsorskich i charytatywnych. Działania te realizowane są przede wszystkim przez Fundację BRE Banku, ale również w ramach wolontariatu pracowniczego oraz wspieranych przez BRE Bank inicjatyw.

XV.1. Fundacja BRE Banku

Fundacja BRE Banku, utworzona 18 lat temu, była jedną z pierwszych fundacji powołanych przez podmiot z sektora bankowego. Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja kieruje pomoc finansową do szerokiego grona beneficjentów, w tym również do dzieci. Misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszenie poziomu wiedzy i jakości życia. Fundacja wspiera projekty BRE Banku o charakterze społecznym.

Fundacja realizuje swoją misję w trzech obszarach życia społecznego:

 • edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości,
 • ochrona zdrowia, opieka społeczna i pomoc charytatywna,
 • kultura i sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.

W 2012 roku Fundacja BRE Banku realizowała przyjętą na lata 2010-2012 Strategię, udzielając wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w szczególności w następujących formach:

 • programy wieloletnie – np. programy stypendialne bądź edukacyjne,
 • kampanie społeczne mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego problemu społecznego,
 • wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia lub projektu, w ramach wymienionych obszarów,
 • współudział w realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku.

W 2012 roku na cele statutowe Fundacji przeznaczono łącznie 2 470,5 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą strategią, w efekcie alokacji środków, struktura wydatków statutowych przedstawiała się następująco:

 • edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 51,0 %,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 36,7 %,
 • kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 12,3 %.

W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze stałymi partnerami oraz udzielała dofinansowania na realizację jednorazowych projektów.

W 2012 roku Fundacja finansowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

 • Fundacja BRE Banku i CASE kontynuowały współpracę, polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów i konferencji dla naukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego (Seminaria BRE-CASE).
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – kontynuowano współpracę przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe). W 2012 roku Fundacja BRE Banku ufundowała 25 stypendiów w ramach tego programu. Ponadto, Fundacja ufundowała 27 stypendiów dla laureatów konkursu dla stypendystów FEP studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe.
 • Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci - Fundacja w 2012 roku ufundowała nagrody dla laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (2 kolejne edycje Konkursu).
 • Fundacja ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” – dofinansowanie kolejnej X edycji prowadzonej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - wsparcie finansowe programu edukacyjnego „Zarządzanie firmą” opartego na symulacji komputerowej.
 • Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową – dofinansowanie realizacji projektu VII Kongres Obywatelski "Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski";
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – dofinansowanie organizacji kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier 2012” (konkurs promujący ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności osiągnęli sukces życiowy).
 • Fundacja Dzieci Niczyje - dofinansowanie kontynuacji projektu „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży”, dzięki któremu uruchomiony został ogólnopolski i całkowicie bezpłatny telefon zaufania dla młodzieży i dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.
 • Fundacja SYNAPSIS – dofinansowanie realizacji projektu „Nowa metoda komunikacji PECS – szansą dla osób z autyzmem na skuteczne porozumiewanie się i przeciwdziałanie społecznej izolacji”.
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - dofinansowanie kosztów wykończenia i wyposażenia sali do terapii metodą EEG Biofeedback w ośrodku rehabilitacji w Warszawie prowadzącym rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci; ponadto Fundacja BRE Banku w 2012 roku dofinansowała zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne prowadzone w Ośrodku Rehabilitacji „Amicus” w Warszawie dla ponad 90 dzieci – podopiecznych Fundacji „Zdążyć z pomocą”.
 • Hospicja (w tym dziecięce) działające na terenie kraju – pomoc m.in. w zakupie sprzętu i wyposażenia medycznego niezbędnego do działania hospicjów.
 • Fundacja PATRIA – dofinansowanie realizacji projektu „Republika uśmiechu” – w 2012 roku Fundacja udzieliła pomocy finansowej w realizacji kilku turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Polska Akcja Humanitarna - dofinansowanie akcji „Pajacyk” (realizowana od lat akcja PAH, której celem jest dożywianie dzieci w placówkach szkolnych).
 • Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie – dofinansowanie projektu edukacyjnego dla dzieci realizowanego przez Zamek oraz projektu multikulturalnego realizowanego po raz kolejny w 2012 roku – „Królewskie Arkady Sztuki”.
 • Placówki muzealne działające na terenie kraju – dofinansowanie organizacji wystaw i ekspozycji oraz publikacji.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Fundacja udzieliła wsparcia finansowego na rzecz innych podmiotów realizujących wartościowe projekty w obszarach zgodnych ze strategią Fundacji oraz jej celami statutowymi.

XV.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa

„Zróbmy razem coś dobrego”

W 2012 roku pracownicy BRE Banku po raz czwarty zostali zachęceni do akcji wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”, który umożliwia realizację projektu społecznego według indywidualnego pomysłu zaproponowanego przez pracowników. Osoby biorące udział w programie mają szansę zainicjować i zrealizować ciekawy projekt, w który mogą zaangażować się jego koledzy i koleżanki z pracy, znajomi i rodzina. Co kwartał kapituła wybiera najciekawsze projekty z dziedziny edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki. W 2012 roku aż 23 zespoły otrzymały wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. W całym 2012 roku odbyły się 4 edycje akcji.

Dodatkowo rok 2012 był pierwszym rokiem, w którym BRE Bank podjął dwie inicjatywy na rzecz pracowników:

„Jutro należy do kobiet”

„Jutro należy do kobiet” to program skierowany do wszystkich pracownic BRE Banku, którego celem jest wspieranie kobiet zatrudnionych w BRE Banku. W ramach projektu organizowane są spotkania z ekspertami, dyskusje networkingowe oraz inne działania, które mają ułatwić kobietom pracującym w banku godzenie obowiązków służbowych i prywatnych. Tematyka organizowanych spotkań została opracowana na podstawie propozycji zgłoszonych przez pracownice w wewnętrznym badaniu ankietowym. W 2012 roku, w ramach Programu odbyło się sześć seminariów (w Warszawie i Łodzi), poruszających między innymi zagadnienia rozwoju zawodowego kobiet, asertywności oraz autoprezentacji w życiu zawodowym oraz prywatnym.

„BRE Bank - Na zdrowie”

W każdym tygodniu pracownicy spędzają 40 godzin za biurkiem, a wielogodzinna, siedząca praca jest dla nich codziennością. Pozycja siedząca i liczne nawyki z nią związane mogą być bardzo niekorzystnie dla naszego zdrowia. Dlatego też warto wiedzieć jak temu zapobiegać.

Mając na względzie specyfikę pracy w banku został uruchomiony pilotażowy program „BRE Bank – Na zdrowie!” Od 13 lipca do 20 listopada 2012 roku pracownicy mieli możliwość zdobycia podstawowej wiedzy na temat tego jak dbać o układ ruchowy, a 140 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą zorganizowanych w Warszawie i w Łodzi. W 2013 roku program będzie kontynuowany.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek