Raport roczny 2012

VI. Akcjonariat i notowania akcji BRE Banku na GPW

VI.1. Akcje BRE Banku

Na 31 grudnia 2012 roku akcje BRE Banku charakteryzowały następujące parametry:

 • Łączna liczba akcji BRE Banku: 42 138 976 akcji zwykłych i na okaziciela.
 • Żadne akcje nie są uprzywilejowane, każda daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł.
 • Zarejestrowany kapitał akcyjny: 168 556 tys. zł, w całości opłacony.
 • Akcje BRE Banku są notowane na GPW od 1992 roku.
 • Akcje są składową indeksów GPW: WIG, WIG20 i WIG Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów WIG 20 short, WIG 20 lev i WIG PL.

W 2012 roku liczba akcji wzrosła łącznie o 36 230 akcje wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla BRE Banku. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 144,9 tys. zł.


Indeksy giełdowe zakończyły 2012 rok wyższą dynamiką niż w poprzednich dwóch latach. Sentyment inwestorów na GPW i giełdach europejskich poprawił się zwłaszcza w II półroczu pod wpływem tendencji na światowych rynkach finansowych. Tendencje te uwarunkowane były przede wszystkim łagodzeniem polityki pieniężnej przez banki centralne, publikacją danych makroekonomicznych z największych gospodarek świata, ogłoszeniem przez EBC na początku września 2012 roku programu skupu obligacji skarbowych krajów strefy euro na rynku wtórnym (Outright Monetary Transactions – OMT) oraz spadkiem ryzyka rozpadu strefy euro.

Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, a WIG20 - 20,4%. Indeks WIG Banki wzrósł w ciągu roku o 22,6%. Akcje BRE Banku zachowywały się lepiej niż szeroki rynek i indeks bankowy. Kurs zamknięcia akcji BRE Banku w dniu ostatniej sesji w 2012 roku (28 grudnia) wyniósł 326,0 zł, co w porównaniu z kursem z końca 2011 roku oznaczało wzrost o 32,5%. Minimalny kurs akcji BRE Banku odnotowano 11 stycznia (243,0 zł), a maksymalny kurs został osiągnięty 19 grudnia (333,2 zł). Kapitalizacja Spółki na koniec 2012 roku wyniosła 13,7 mld zł (3,4 mld euro) wobec 10,4 mld zł (2,3 mld euro) przed rokiem.

Średnie dzienne obroty akcjami BRE Banku w 2012 roku wyniosły 7,6 mln zł wobec 12,8 mln zł w 2011 roku. Spadek obrotów akcjami BRE Banku był zgodny z generalnym trendem w zakresie wolumenu obrotów obserwowanym w 2012 roku na giełdach światowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na koniec 2012 roku, wskaźniki giełdowe dla akcji BRE Banku wyniosły odpowiednio:

 • wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) 1,4 wobec 1,3 przed rokiem,
 • wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) 11,4 wobec 9,1 przed rokiem.

VI.2. Akcjonariusze BRE Banku

Commerzbank AG jest strategicznym akcjonariuszem BRE Banku. Do 27 grudnia 2012 bezpośrednim akcjonariuszem była spółka Auslandsbanken Holding AG, w 100% zależna od Commerzbanku. W dniu 27 grudnia 2012 roku Commerzbank AG poinformował o nabyciu 29 352 897 akcji BRE Banku od Commerzbank Auslandbanken AG. Akcje te uprawniają do 29 352 897 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku i stanowią 69,66% kapitału zakładowego BRE Banku i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zbycie akcji BRE Banku nastąpiło w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku i nie spowodowało zmiany ostatecznego podmiotu dominującego wobec BRE Banku.

Udział Commerzbanku wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w BRE Banku.

Drugim znaczącym akcjonariuszem BRE Banku jest ING Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiada 6,7% akcji BRE Banku, dających 6,7% głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku.

Pozostali inwestorzy BRE Banku nie przekraczają 5,0% głosów na walnym zgromadzeniu. Znajdują się wśród nich inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

Obszary współpracy z Commerzbankiem

Na mocy zawartego w 1994 roku porozumienia strategicznego BRE Bank był wielokrotnie dokapitalizowany, z czego ostatnie dokapitalizowanie przez Commerzbank w kwocie około 1,4 mld zł miało miejsce w 2010 roku, kiedy to Commerzbank objął około 70% akcji nowej emisji. Udzielono też BRE Bankowi pożyczek podporządkowanych w CHF, na łączną kwotę 950 mln CHF. Ich równowartość na koniec 2012 roku wyniosła 3,2 mld zł wobec 3,4 mld zł rok wcześniej (wyłącznie w wyniku zmian kursowych). Ponadto, BRE Bank korzystał z finansowania z Commerzbanku; wartość zadłużenia (bez zobowiązań podporządkowanych) na koniec 2012 roku osiągnęła 16,9 mld zł wobec 20,1 mld zł rok wcześniej.

Umowa o współpracy technicznej stworzyła BRE Bankowi możliwość dostępu do sieci operacyjnych Commerzbanku oraz sieci jego banków korespondentów na całym świecie.

Dodatkowo, Commerzbank udostępnił BRE Bankowi swój know-how, co obecnie znajduje wyraz we współpracy w wielu różnych obszarach, na mocy odrębnych umów. Wśród tych dziedzin obecnie do najważniejszych należy zaliczyć:

1) Kontrola Ryzyka, a w niej takie obszary jak:

 • metodologie pomiaru ryzyka rynkowego oraz ryzyka płynności,
 • metodologia monitorowania ryzyka operacyjnego,
 • system ratingowy klientów,
 • integracja procesu kredytowego,
 • dostosowanie do wymogów Bazylei II i Bazylei III,
 • i inne.

Mimo że decyzje dotyczące wszystkich rodzajów ryzyka zapadają w BRE Banku, w szczególności dotyczące operacji kredytowych, to jednak metodologie stosowane w zarządzaniu tym ryzykami są uzgadniane z Commerzbankiem.

2) Współpraca w obsłudze klientów międzynarodowych, w tym również klientów Commerzbanku,

3) Compliance i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,

4) Współpraca w dziedzinie informatyki i logistyki,

5) Wspólny system raportowy w obszarze rachunkowości i controllingu.

BRE Bank jest również włączony w system wieloletniego planowania strategicznego Grupy Commerzbanku.

VI.3. Relacje inwestorskie w BRE Banku

Tradycyjnie, BRE Bank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. Utrzymywaniem bieżących relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne, udział w konferencjach i roadshow w Polsce, Europie i USA, zajmuje się Zespół Relacji Inwestorskich. Ponadto, analitycy i inwestorzy BRE Banku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach związanych z BRE Bankiem poprzez comiesięczne newslettery oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Kontynuując praktykę z lat ubiegłych, Zespół Relacji Inwestorskich w 2012 roku zorganizował cztery konferencje dla analityków i inwestorów poświęcone wynikom kwartalnym, które dla wygody odbiorców były także transmitowane przez Internet i są dostępne na stronach internetowych BRE Banku.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w dialogu z inwestorami, analitykami oraz agencjami ratingowymi, biorąc udział w większości spotkań, które odbyły się w ciągu całego roku. Łącznie w 2012 roku, w 190 spotkaniach udział wzięło prawie 290 inwestorów. Przedstawiciele Zarządu BRE Banku uczestniczyli w sześciu zagranicznych konferencjach inwestorskich oraz w trzech krajowych. Spotkania z inwestorami odbywały się również podczas dwóch zagranicznych roadshow w Europie (Londyn, Sztokholm, Amsterdam) i USA oraz dwóch krajowych miniroadshow z TFI, OFE i PTE.

Dodatkowo, w związku z emisją pierwszej transzy euroobligacji w ramach programu EMTN, odbyły się spotkania z potencjalnymi nabywcami dłużnych papierów wartościowych w dziesięciu największych miastach Europy. Na potrzeby spotkań z tak specyficzną grupą inwestorów (w papiery dłużne), została przygotowana prezentacja zawierającą szczegółowy opis działalności BRE Banku oraz sektora bankowego w Polsce wraz z prognozami dotyczącymi rozwoju gospodarczego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych latach. Jak co roku, odbyły się również dwa przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi.

W internetowym serwisie relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie) znajdują się wszystkie istotne informacje o Grupie BRE Banku, między innymi o akcjonariacie BRE Banku, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji BRE Banku na GPW, a także raporty okresowe, bieżące oraz konsensus prognozowanych wyników Grupy BRE Banku.

Grupa BRE Banku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki i brokerów. Na koniec 2012 roku BRE Bank znajdował się na liście 20 krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają rekomendacje dla akcji BRE Banku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek