Raport roczny 2012

Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Wyniki Grupy BRE Banku za rok 2012 ukształtowały się na poziomie zbliżonym do wyników w 2011 roku. Skonsolidowany wynik brutto wyniósł 1 472,1 mln zł, zaś skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy Banku wyniósł 1 203,2 mln zł, co stanowi wzrosty odpowiednio o 0,3% oraz o 6,0% w porównaniu z rokiem 2011. Biorąc pod uwagę fakt, że już rok 2011 był rekordowy pod względem osiągniętych wyników, Rada Nadzorcza z tym większą satysfakcją odnotowuje ich lekkie wzrosty w minionym roku. Świadczą one o tym, że wysoka zyskowność Banku idzie w parze ze stabilnością. Potwierdzeniem tej stabilności jest także fakt, iż w przeciwieństwie do roku 2011, w którym transakcja jednorazowa w postaci sprzedaży portfela kredytów z utratą wartości podwyższyła wynik brutto o około 90 mln zł, wynik za 2012 rok został osiągnięty w całości z działalności powtarzalnej.

Dochody ogółem Grupy BRE Banku za cały 2012 rok wyniosły 3 578,1 mln zł i były większe o 1,6% od osiągniętych w 2011 roku. Ich struktura również wykazuje podobieństwo do tej z roku poprzedzającego, co jest kolejnym potwierdzeniem stabilnej sytuacji Banku. Wynik odsetkowy wzrósł o 3,1%, prowizyjny nie zmienił się, a wynik na działalności handlowej wzrósł o 2,6%.

W opinii Rady Nadzorczej, oprócz osiągania wysokiej i stabilnej dochodowości, Bank i jego spółki zależne utrzymują koszty pod kontrolą. Koszty działalności liczone wraz z amortyzacją spadły w 2012 roku o 1,1% w porównaniu z rokiem 2011. Tym samym, efektywność Grupy BRE Banku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów polepszyła się kolejny rok z rzędu. W 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 46,4% w porównaniu z 47,7% rok wcześniej. Warto zauważyć, że jeszcze w 2009 roku wskaźnik ten oscylował wokół 54%, co daje obraz postępu poczynionego w tym obszarze.

W odróżnieniu od dochodów i kosztów, odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek zanotowały większą zmianę. Ich wzrost w 2012 roku o 19,1% w stosunku do roku poprzedzającego, chociaż znaczący, jest efektem niskiej bazy roku 2011 spowodowanej jednorazową sprzedażą części portfela detalicznych kredytów z utratą wartości. Po wyłączeniu związanego z tą transakcją rozwiązania 81,8 mln zł rezerw w 2011 roku, odpisy w 2012 roku spadły o 2,3%. Niemniej jednak, w związku z obecną niepewną koniunkturą gospodarczą i dużym prawdopodobieństwem dalszego spowolnienia w Polsce, poziom odpisów w 2013 roku będzie obiektem szczególnej obserwacji ze strony Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje dalszy wzrost bazy depozytowej Banku. W ciągu całego 2012 roku wzrosła ona o 6,9% do wartości prawie 58 mld zł. Obecnie finansują one już 56,7% aktywów.

W ocenie Rady Nadzorczej działalność BRE Banku SA w roku 2012 była prowadzona przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa powierzonych mu środków. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony według metodologii AIRB wyniósł 18,73% na koniec 2012 roku, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności w odniesieniu do kapitałów podstawowych (Core Tier 1) 13,00%. Są to poziomy znacznie wyższe od tych wymaganych przez prawo i w ocenie Rady Nadzorczej w pełni satysfakcjonujące.

Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację BRE Banku SA w 2012 roku.

Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz wysiłki poczynione w minionym roku, zarówno przez Zarząd Banku, jak i jego pracowników na rzecz i dla dobra Banku, które znalazły odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej. Jednocześnie Rada wyraża nadzieję, że wysiłki te będą kontynuowane w 2013 roku i latach następnych, celem dalszego wzrostu wartości Banku dla Akcjonariuszy w długim terminie. Rada Nadzorcza składa również podziękowania Akcjonariuszom za zaufanie okazywane działalności BRE Banku.

W związku z kończącą się wkrótce kadencją Zarządu, Rada Nadzorcza BRE Banku składa podziękowania obecnemu Zarządowi za pięć lat konstruktywnej i efektywnej współpracy. Jednocześnie Rada wyraża przekonanie, że współpraca z wybranym wkrótce Zarządem nowej kadencji będzie równie owocna.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

System kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2012 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2012 rok. Ponadto, Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2012 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej.

W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu gospodarczego. Ponadto, w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, do których należały zagadnienia makroekonomiczne, sytuacja na polskim rynku kredytowym, zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem oraz bilansem, dalszy rozwój metodologii zarządzania ryzykiem, w tym głównie AIRB.

Ponadto, Zarząd Banku kontroluje procesy zarządzania ryzykiem w Grupie BRE Banku poprzez różnego rodzaju komitety. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet Ryzyka BRE Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem, Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Rada Nadzorcza generalnie pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w BRE Banku SA. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy rodzaje ryzyka.


Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek