Raport roczny 2012

List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Z przyjemnością stwierdzam, że rok 2012 był kolejnym, który przyniósł dobre wyniki biznesowe i finansowe, zarówno samemu BRE Bankowi, jak i całej Grupie. Dotrzymaliśmy obietnic składanych na początku roku i pomimo trudniejszej sytuacji na rynku, nasz zysk był zbliżony do ubiegłorocznego.

Wypracowaliśmy ponad 1,2 mld złotych zysku netto, o 6% więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł blisko 1,5 mld zł i przełożył się na prawie 18% zwrot (brutto) na powierzonym nam kapitale. Ponadto, po raz pierwszy nasze operacje w Czechach i na Słowacji miały pozytywny wpływ na wyniki całej Grupy. Utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliło nam na dalsze obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do 46,4%.

Kolejny dobry rok zanotowała Bankowość Detaliczna, której zawdzięczamy ponad 55% dochodów i 59% zysku brutto Grupy BRE Banku. Pozyskaliśmy zaufanie 209,4 tys. nowych klientów detalicznych. W III kwartale dołączył do nas 4-milionowy klient. Średnia liczba produktów przypadających na klienta systematycznie rosła, osiągając 3,3 na koniec roku dzięki naszym wysiłkom, aby w pełni wykorzystać potencjał platformy detalicznej. Zaobserwowaliśmy również znaczący wzrost portfela depozytowego, który zwiększył się prawie o jedną czwartą. Kontynuowaliśmy politykę innowacyjności, rok 2013 upłynie nam pod hasłem Nowego mBanku, który ma ogromne szanse stać się najnowocześniejszą platformą bankowości internetowej i wyznaczyć nowe standardy na rynku detalicznym.

Segmentowi Korporacji i Rynków Finansowych zawdzięczamy ponad 44% dochodów i 41% zysku brutto Grupy BRE Banku. Uwzględniając 1,1 tys. nowo pozyskanych klientów w 2012 roku, obsługujemy obecnie rekordową liczbę ponad 15 tysięcy podmiotów. Niepewność na rynku zniechęciła firmy do podejmowania istotnych decyzji dotyczących uruchamiania inwestycji, ale Bankowi udało się zwiększyć wolumen kredytów korporacyjnych o około 2%, a udział rynkowy w grudniu wyniósł 8,7%. W minionym roku wdrożyliśmy szereg nowych produktów i rozwiązań zmierzających do wzrostu satysfakcji klientów korporacyjnych, m.in. nową platformę wymiany walut iBRE FX, nowe funkcjonalności iBRE Connect i platformę informacyjną iBRE News.

W 2012 roku kontynuowaliśmy nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia profilu finansowania Banku. W grudniu 2012 roku klienci posiadali 58 mld zł ulokowanych na rachunkach Banku, czyli o 7% więcej w porównaniu z końcem 2011 roku, co istotnie przyczyniło się do poprawy wskaźnika kredytów do depozytów, który obniżył się o 9,4 p.p. do 115,7% na koniec 2012 roku. Dodatkowo, z sukcesem powróciliśmy na międzynarodowy rynek obligacji dokonując emisji papierów dłużnych o wartości nominalnej 500 mln euro, w ramach Programu Emisji Euroobligacji.

Istotnym wydarzeniem 2012 roku jest pełne wdrożenie metody wewnętrznych ratingów – AIRB do kalkulacji wymogów kapitałowych. Potwierdziło ono najwyższą jakość procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku i wyróżniło nas na tle lokalnego rynku. Natomiast wysoka jakość należności kredytowych oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem finansowym przełożyły się na utrzymanie bezpiecznego poziomu adekwatności kapitałowej. Na koniec roku współczynnik wypłacalności wyniósł 18,7%, a Core Tier 1 osiągnął wartość 13,0%.

W sierpniu przedstawiliśmy naszą nową strategię „Jeden Bank”, która będzie definiować nasze działania aż do 2016 roku. Szereg inicjatyw jest już w trakcie realizacji, a o ich wynikach postaramy się informować Państwa na bieżąco. Przed nami prezentacja efektów dwóch kluczowych projektów – uruchomienia Nowego mBanku oraz połączenia całej Grupy BRE Banku pod jednym, wspólnym szyldem – mBank. Inicjatywy te powinny przyczynić się nie tylko do umocnienia naszej pozycji na rynku, ale również wsparcia akwizycji klientów, będącej jednym z naszych priorytetów w 2013 roku. Wierzę, że rebranding będzie też okazją do większej koncentracji na cross-sellingu w obrębie całej Grupy i wykorzystaniu efektu synergii.

Rok 2012 obfitował w nagrody i wyróżnienia dla Banku i spółek Grupy, zarówno za całościową działalność biznesową, jak i innowacje produktowe. Miesięcznik Gazeta Bankowa wyróżnił nas najbardziej prestiżową nagrodą - „Bank XX-lecia”, a Bankowość Detaliczna po raz kolejny triumfowała w konkursie Przyjazny Bank Newsweeka.

W zeszłorocznym liście skierowanym do Państwa, poinformowałem o niemożności wypłacenia dywidendy za 2011 rok i zatrzymaniu całego zysku, z uwagi na rekomendację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podyktowaną zawirowaniami na europejskich i międzynarodowych rynkach finansowych. Dzisiaj pragnę wyrazić swoje zadowolenie z faktu, iż Zarząd BRE Banku, po raz pierwszy od 2001 roku, zamierza rekomendować wypłacenie części zysku za 2012 rok.

Państwu, naszym Akcjonariuszom, chciałbym podziękować za zaufanie i wsparcie, jakim od lat nas obdarzacie. Dziękuję również naszym Klientom, którzy stale motywują nas do ciągłego rozwoju i poszukiwania rozwiązań biznesowych korzystnych zarówno dla nich samych, jak i dla Banku.

Radzie Nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze można liczyć.

Chciałbym też podziękować naszym pracownikom, których rosnące zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Banku i spółek Grupy w minionym roku. Liczę, że rok 2013, mimo spodziewanego spowolnienia gospodarki, będzie dla nas kolejnym dobrym rokiem.

Z pozdrowieniami,

Cezary Stypułkowski

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek