Raport roczny 2012

Wybrane dane finansowe

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok.


  w tys. zł w tys. EUR
Rok kończący się 31.12.2012 Rok kończący się 31.12.2011 Rok kończący się 31.12.2012 Rok kończący się 31.12.2011
I. Przychody z tytułu odsetek 4 476 800 3 890 573 1 072 647 939 729
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 273 953 1 279 172 305 241 308 971
III. Wynik na działalności handlowej 356 542 347 412 85 428 83 914
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 472 103 1 467 127 352 718 354 370
V. Zysk brutto 1 472 103 1 467 127 352 718 354 370
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 203 230 1 134 972 288 295 274 141
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 581 9 463 139 2 286
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 551 574 1 594 968 850 962 385 249
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (216 342) (187 372) (51 836) (45 258)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (400 979) (2 519 401) (96 075) (608 536)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 934 253 (1 111 805) 703 051 (268 545)
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
28,57 26,96 6,84 6,51
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  28,54 26,94 6,84 6,51
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
- - - -


  w tys. zł w tys. EUR
Stan na dzień Stan na dzień
Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011
I. Aktywa razem 102 236 046 98 875 647 25 007 594 22 386 263
II. Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
III. Zobowiązania wobec innych banków 21 110 939 27 390 809 5 163 871 6 201 505
IV. Zobowiązania wobec klientów 57 983 600 54 244 388 14 183 161 12 281 377
V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA 9 685 493 8 048 755 2 369 134 1 822 305
VI. Udziały niekontrolujące 24 491 23 910 5 991 5 413
VII. Kapitał akcyjny 168 556 168 411 41 230 38 130
VIII. Liczba akcji 42 138 976 42 102 746 42 138 976 42 102 746
IX. Wartość księgowa na jedną akcję
( w zł/EUR)
229,85 191,17 56,22 43,28
X. Współczynnik wypłacalności 18,73 14,96 18,73 14,96

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku – 1 EUR = 4,0882 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2011 roku – 1 EUR = 4,4168 PLN.
  • dla pozycji rachunku zysków i strat – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 i 2011 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1736 PLN i 1 EUR = 4,1401 PLN.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek