Raport roczny 2012

Skonsolidowany rachunek zysków i strat


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 6 4 476 800 3 890 573
Koszty odsetek 6 (2 243 168) (1 723 365)
Wynik z tytułu odsetek   2 233 632 2 167 208
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 273 953 1 279 172
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (434 073) (439 200)
Wynik z tytułu opłat i prowizji   839 880 839 972
Przychody z tytułu dywidend 8 13 902 15 113
Wynik na działalności handlowej 9 356 542 347 412
Wynik z pozycji wymiany   324 006 328 640
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   32 536 18 772
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 44 966 11 985
Pozostałe przychody operacyjne 10 275 721 317 355
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (444 635) (373 470)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 465 788) (1 471 501)
Amortyzacja 24,25 (195 617) (208 764)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (186 500) (178 183)
Wynik działalności operacyjnej   1 472 103 1 467 127
Zysk brutto   1 472 103 1 467 127
Podatek dochodowy 14 (268 292) (322 692)
Zysk netto   1 203 811 1 144 435
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy BRE Banku SA   1 203 230 1 134 972
- udziały niekontrolujące   581 9 463
       
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA   1 203 230 1 134 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 118 904 42 093 950
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,57 26,96
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 158 632 42 133 947
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,54 26,94

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek