Raport roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 235 355   1 921 59 865 8 048 755 23 910 8 072 665
Dochody całkowite razem 16             1 203 230 (1 815) 423 813 1 625 228 581 1 625 809
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka   - - - - 104 000 (104 000) - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy   - - - 10 000 - (10 000) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 1 018 829 - - (1 018 829) - - - - - -
Emisja akcji 37, 38 145 - - - - - - - - 145 - 145
Program opcji pracowniczych 43 - 7 676 - 3 689 - - - - - 11 365 - 11 365
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 365 - - - - - 11 365 - 11 365
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 7 676 - (7 676) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2012 r.   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 102 526 1 203 230 106 483 678 9 685 493 24 491 9 709 984

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2011 r. 168 3473 323 4651 814 95455 300778 953707 138-5061 0966 909 303167 9827 077 285
Dochody całkowite razem16      1 134 9721 871(1 231)1 135 61211 0711 146 683
Dywidendy wypłacone ----------(6 978)(6 978)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka ----63 000(63 000)------
Transfer na kapitał rezerwowy ---17 000-(17 000)------
Transfer na kapitał zapasowy --519 721--(519 721)------
Emisja akcji37,3864--------64-64
Zmiana zakresu konsolidacji/zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce ---(513)-(7 034)---(7 547)(148 165)(155 712)
Program opcji pracowniczych43-1 936-9 387-----11 323-11 323
- wartość usług świadczonych przez pracowników ---11 323-----11 323-11 323
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych -1 936-(1 936)--------
Stan na 31 grudnia 2011 r. 168 4113 325 4012 334 67581 174841 953100 3831 134 9721 92159 8658 048 75523 9108 072 665

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek