Raport roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej


AKTYWA Nota 31.12.2012 31.12.2011
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 4 819 203 1 038 356
Należności od banków 18 3 944 578 4 008 874
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 1 150 886 1 477 022
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 802 695 1 506 595
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 67 059 254 67 851 516
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 2 439 1 924
Lokacyjne papiery wartościowe 23 19 993 388 20 551 272
Wartości niematerialne 24 436 123 436 769
Rzeczowe aktywa trwałe 25 773 904 832 455
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   129 4 728
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 369 821 307 052
Inne aktywa 26 883 626 859 084
AKTYWA RAZEM   102 236 046 98 875 647
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Zobowiązania wobec banku centralnego   - -
Zobowiązania wobec innych banków 27 21 110 939 27 390 809
Pochodne instrumenty finansowe 20 3 476 684 1 862 747
Zobowiązania wobec klientów 28 57 983 600 54 244 388
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 4 892 275 1 735 988
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 4 220 -
Zobowiązania podporządkowane 30 3 222 295 3 456 200
Pozostałe zobowiązania 31 1 394 845 1 723 856
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   226 215 235 568
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 1 662 258
Rezerwy 32 213 327 153 168
Z o b o w i ą z a n i a r a z e m   92 526 062 90 802 982
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA   9 685 493 8 048 755
Kapitał podstawowy:   3 501 633 3 493 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 37 168 556 168 411
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 38 3 333 077 3 325 401
Zyski zatrzymane 39 5 700 076 4 493 157
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   4 496 846 3 358 185
- Wynik roku bieżącego   1 203 230 1 134 972
Inne pozycje kapitału własnego 40 483 784 61 786
       
Udziały niekontrolujące   24 491 23 910
K a p i t a ł y r a z e m   9 709 984 8 072 665
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   102 236 046 98 875 647
       
Współczynnik wypłacalności 47 18,73 14,96
Wartość księgowa   9 685 493 8 048 755
Liczba akcji   42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   229,85 191,17

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek