Raport roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   3 551 574 1 594 968
Zysk przed opodatkowaniem   1 472 103 1 467 127
Korekty:   2 079 471 127 841
Zapłacony podatek dochodowy   (400 918) (95 738)
Amortyzacja 10, 24, 25 247 174 251 412
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   (1 745 708) 3 491 775
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (10 226) (14 014)
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne   3 113 -
Dywidendy otrzymane 8 (13 902) (15 113)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (4 476 800) (3 890 573)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 2 243 168 1 723 365
Odsetki otrzymane   4 857 137 4 269 764
Odsetki zapłacone   (1 925 626) (1 299 651)
Zmiana stanu należności od banków   (597 811) (18 627)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (522) (227 087)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   363 992 335 966
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   530 104 (9 682 458)
Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych   1 052 363 (975 828)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (39 754) 15 888
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   (1 826 692) 226 158
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   3 788 701 5 570 805
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   226 181 (102 893)
Zmiana stanu rezerw   60 159 (10 605)
Zmiana stanu innych zobowiązań   (254 662) 575 295
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   3 551 574 1 594 968
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (216 342) (187 372)
Wpływy z działalności inwestycyjnej   50 609 118 865
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych   - 1 348
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków trwałych   13 200 70 013
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   23 507 19 437
Dywidendy otrzymane 8 13 902 15 113
Inne wpływy inwestycyjne   - 12 954
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej   266 951 306 237
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   102 -
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   266 849 306 237
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (216 342) (187 372)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   (400 979) (2 519 401)
Wpływy z działalności finansowej   7 139 339 4 356 344
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   84 254 620 507
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   - 1 255 960
Emisja dłużnych papierów wartościowych   7 054 940 2 479 813
Z tytułu emisji akcji zwykłych   145 64
Wydatki z tytułu działalności finansowej   7 540 318 6 875 745
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   3 133 894 4 290 141
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   10 542 9 732
Wykup dłużnych papierów wartościowych   4 039 165 2 075 810
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   - 107 498
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   382 365
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   - 6 978
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   356 335 385 221
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (400 979) (2 519 401)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   2 934 253 (1 111 805)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (31 147) (18 800)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   4 675 211 5 805 816
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 42 7 578 317 4 675 211

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek