Raport roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Zysk netto  1 203 8111 144 435
Pozostałe dochody całkowite netto 16421 9982 248
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto)  (1 815)3 451
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (netto)  423 813(1 203)
Dochody całkowite netto, razem  1 625 8091 146 683
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:    
- akcjonariuszy BRE Banku SA  1 625 2281 135 612
- udziały niekontrolujące  58111 071

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek