Raport roczny 2012

39. Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane obejmują pozostały kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe, fundusz ogólnego ryzyka, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego.

Pozostały kapitał zapasowy, pozostały kapitał rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka tworzone są z odpisów z zysku i są przeznaczone na cele określone w statucie lub innych przepisach prawa.


  31.12.2012 31.12.2011
Pozostały kapitał zapasowy 3 353 504 2 334 675
Pozostałe kapitały rezerwowe 94 863 81 174
Fundusz ogólnego ryzyka 945 953 841 953
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 102 526 100 383
Wynik roku bieżącego 1 203 230 1 134 972
Zyski zatrzymane, razem 5 700 076 4 493 157

Zgodnie z polskimi przepisami prawa 8% zysku netto banku przenosi się na niepodlegający podziałowi kapitał zapasowy tworzony ustawowo, aż do czasu, gdy osiągnie on poziom jednej trzeciej kapitału akcyjnego banku.

Dodatkowo Grupa przenosi część zysku netto na fundusz ogólnego ryzyka na pokrycie nieprzewidzianych ryzyk oraz przyszłych strat. Fundusz ogólnego ryzyka podlega podziałowi wyłącznie za zgodą akcjonariuszy wyrażoną w trakcie walnego zgromadzenia.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek