Raport roczny 2012

15. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję za 12 miesięcy


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Podstawowy:
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 203 230 1 134 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 118 904 42 093 950
Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 28,57 26,96
Rozwodniony:
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA, zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 1 203 230 1 134 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 118 904 42 093 950
Korekty na:
- opcje na akcje 39 728 39 997
Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 158 632 42 133 947
Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 28,54 26,94

Zgodnie z MSR 33 Bank sporządza kalkulację tzw. rozwodnionego zysku na jedną akcję, uwzględniając akcje emitowalne warunkowo w ramach programów motywacyjnych opisanych w Nocie 43. W kalkulacjach nie uwzględniono tych elementów programów motywacyjnych, które miały działanie antyrozwadniające w prezentowanych okresach sprawozdawczych, a które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na rozwodnienie zysku na akcję.

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku.

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się w oparciu o stosunek zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych skorygowanych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Bank posiada jedną kategorię powodującą rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: opcje na akcje. Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane gdyby nastąpiła realizacja wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średnioroczna cena zamknięcia akcji Banku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek