Raport roczny 2012

29. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych


Stan na 31 grudnia 2012 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 846 800       850 449
Obligacje (PLN) 50 000 6,00% niezabezpieczone 07-01-2013 50 723
Obligacje (PLN) 50 000 5,98% niezabezpieczone 15-01-2013 50 637
Obligacje (PLN) 5 000 5,73% niezabezpieczone 15-01-2013 4 989
Certfikaty depozytowe (PLN) 206 900 5,00% niezabezpieczone 29-01-2013 206 105
Obligacje (PLN) 20 000 5,40% niezabezpieczone 30-01-2013 19 909
Obligacje (PLN) 30 000 5,19% niezabezpieczone 27-02-2013 29 744
Obligacje (PLN) 15 000 5,75% niezabezpieczone 12-03-2013 14 833
Obligacje (PLN) 14 200 5,36% niezabezpieczone 15-03-2013 14 193
Obligacje (PLN) 38 000 5,11% niezabezpieczone 18-03-2013 38 071
Obligacje (PLN) 30 000 5,61% niezabezpieczone 05-04-2013 29 566
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 29-04-2013 25 257
Obligacje (PLN) 25 000 5,70% niezabezpieczone 24-05-2013 25 135
Obligacje (PLN) 27 700 5,30% niezabezpieczone 20-06-2013 27 720
Obligacje (PLN) 10 000 5,71% niezabezpieczone 26-08-2013 9 985
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,46% Publiczny rejestr listów zastawnych 20-09-2013 101 508
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,79% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-10-2013 202 074
Emisje długoterminowe 3 988 361       4 041 826
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,10% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 244
Listy zastawne (PLN) 177 000 6,55% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 181 702
Listy zastawne (PLN) 89 200 5,79% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 89 558
Listy zastawne (PLN) 78 611 5,64% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 994
Listy zastawne (PLN) 100 000 4,92% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 102 710
Listy zastawne (PLN) 57 150 6,45% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-07-2015 58 523
Listy zastawne (PLN) 100 000 6,31% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 101 460
Euroobligacje (EUR) 2 044 000 2,75% gwarancja 12-10-2015 2 048 132
Obligacje (PLN) 450 000 6,10% niezabezpieczone 23-11-2015 452 943
Listy zastawne (PLN) 77 000 5,73% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 225
Listy zastawne (PLN) 145 750 5,92% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 964
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2016 199 836
Listy zastawne (PLN) 140 500 6,74% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2016 142 558
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-11-2015 24 903
Listy zastawne (PLN) 172 750 6,07% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2017 174 187
Listy zastawne (EUR) 10 000 2,31% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 19-10-2017 40 959
Listy zastawne (PLN) 96 400 5,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2018 95 928
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł) 4 892 275


Stan na 31 grudnia 2011 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje /
zabezpieczenia
Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 546 450       550 307
Obligacje (PLN) 50 000 5,25% niezabezpieczone 05-01-2012 49 971
Obligacje (PLN) 14 000 5,26% niezabezpieczone 05-01-2012 13 992
Obligacje (PLN) 10 000 5,75% niezabezpieczone 05-01-2012 9 994
Obligacje (PLN) 21 400 5,27% niezabezpieczone 11-01-2012 21 374
Obligacje (PLN) 10 000 5,76% niezabezpieczone 13-01-2012 9 981
Obligacje (PLN) 10 100 5,76% niezabezpieczone 20-01-2012 10 070
Obligacje (PLN) 20 000 5,39% niezabezpieczone 27-01-2012 19 922
Obligacje (PLN) 1 800 5,76% niezabezpieczone 27-01-2012 1 792
Obligacje (PLN) 4 700 5,77% niezabezpieczone 03-02-2012 4 675
Obligacje (PLN) 1 500 5,68% niezabezpieczone 15-03-2012 1 476
Obligacje (PLN) 2 300 5,69% niezabezpieczone 20-04-2012 2 251
Obligacje (PLN) 25 000 5,46% niezabezpieczone 25-05-2012 24 463
Obligacje (PLN) 57 400 5,95% niezabezpieczone 16-11-2012 57 788
Obligacje (PLN) 50 000 6,06% niezabezpieczone 30-11-2012 50 243
Listy zastawne (PLN) 68 250 4,92% Publiczny rejestr listów zastawnych 27-07-2012 69 746
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,15% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2012 202 569
Emisje długoterminowe 1 172 961       1 185 681
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,22% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 29-04-2013 25 252
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,36% Publiczny rejestr listów zastawnych 20-09-2013 101 434
Listy zastawne (PLN) 116 100 5,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-10-2013 116 980
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,27% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 241
Listy zastawne (PLN) 177 000 6,17% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 181 367
Listy zastawne (PLN) 78 500 6,21% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 78 769
Listy zastawne (PLN) 78 611 5,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 953
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,63% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 102 484
Listy zastawne (PLN) 100 000 6,21% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 101 374
Listy zastawne (PLN) 77 000 6,15% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 200
Listy zastawne (PLN) 145 750 6,00% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 916
Listy zastawne (PLN) 150 000 5,97% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2017 149 711
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł) 1 735 988

Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.

W dniu 4 października 2012 roku spółka BRE Finance France SA, podmiot zależny od BRE Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR (równowartość 2 046 650 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku) o terminie wykupu w dniu 12 października 2015 roku. W dniu 4 października 2012 roku BRE Bank udzielił gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. Gwarancja został udzielona na okres trwania Programu.

Zabezpieczeniem gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji są środki pochodzące z emisji, stanowiące kaucję złożoną w BRE Banku przez BRE Finance France na podstawie umowy zawartej między BRE Bankiem a Spółką w dniu 4 października 2012 roku. Kwota kaucji wynosi 497 770 tys. EUR (równowartość 2 037 522 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku).

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w dniu 12 października 2015 roku.

Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych


  31.12.2012 31.12.2011
Stan na początek okresu 1 735 988 1 371 824
Zwiększenia (emisja) 8 795 542 3 993 798
Zmniejszenia (wykup) (5 695 002) (3 658 100)
Inne zmiany 55 747 28 466
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 4 892 275 1 735 988

Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2 619 590 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 2 471 248 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2 162 039 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 1 860 257 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2012 roku jak i na 31 grudnia 2011 roku hipoteczne listy zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów zastawnych wyniosła na 31 grudnia 2012 roku 561 481 tys. zł, według stanu na 31 grudnia 2011 roku 549 334 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek