Raport roczny 2012

28. Zobowiązania wobec klientów


  31.12.2012 31.12.2011
Klienci indywidualni: 33 233 757 26 700 892
Środki na rachunkach bieżących 21 059 319 16 961 125
Depozyty terminowe 12 121 656 9 698 858
Inne zobowiązania (z tytułu) 52 782 40 909
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 32 763 33 215
- pozostałe 20 019 7 694
Klienci korporacyjni: 24 248 650 27 015 436
Środki na rachunkach bieżących 11 731 164 11 038 961
Depozyty terminowe 8 336 226 11 650 679
Kredyty i pożyczki otrzymane 1 696 404 1 848 575
Transakcje repo 1 883 368 1 818 532
Inne zobowiązania (z tytułu) 601 488 658 689
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 408 776 479 749
- pozostałe 192 712 178 940
Klienci sektora budżetowego: 501 193 528 060
Środki na rachunkach bieżących 387 383 447 481
Depozyty terminowe 110 765 64 783
Inne zobowiązania (z tytułu) 3 045 15 796
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 152 18
- pozostałe 2 893 15 778
Zobowiązania wobec klientów, razem 57 983 600 54 244 388
Krótkoterminowe (do 1 roku) 55 788 507 51 677 581
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 2 195 093 2 566 807

Na dzień 31 grudnia 2012 roku większość depozytów przyjętych od klientów indywidualnych i korporacyjnych stanowiły depozyty na stałą stopę procentową. Średnie oprocentowanie zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem transakcji repo) wynosiło 3,11% (31 grudnia 2011 r. - 2,43%).

Na dzień 31 grudnia 2012 kwota kredytów i pożyczek otrzymanych obejmuje kredyt otrzymany z EBI w kwocie 1 696 404 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 1 848 575 tys. zł). Zabezpieczeniem kredytu są obligacje rządowe, które są wykazywane w Nocie 23 i w Nocie 36.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek