Raport roczny 2012

27. Zobowiązania wobec innych banków


  31.12.2012 31.12.2011
Środki na rachunkach bieżących 1 146 772 1 891 265
Depozyty terminowe 113 426 1 395 273
Kredyty i pożyczki otrzymane 18 333 571 22 816 765
Transakcje repo / sell buy back 1 295 964 1 173 097
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 197 400 73 865
Zobowiązania w drodze 1 269 6 505
Pozostałe 22 537 34 039
Zobowiązania wobec innych banków, razem 21 110 939 27 390 809
Krótkoterminowe (do 1 roku) 7 031 127 8 577 533
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 14 079 812 18 813 276

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość depozytów innych banków o stałym oprocentowaniu wyniosła 113 426 tys. zł. Brak depozytów o zmiennym oprocentowaniu (31 grudnia 2011 rok odpowiednio: 510 162 tys. zł i 885 111 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 i na dzień 31 grudnia 2011 roku kredyty i pożyczki otrzymane od banków były oprocentowane zmienną stopą procentową.

Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów otrzymanych od banków w 2012 roku wynosiło 1,42% (31 grudnia 2011 r. - 1,58%).

BRE Bank nie dostarczył zabezpieczeń kredytów innym bankom. Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu pożyczek zaciągniętych.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek