Raport roczny 2012

35. Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe Grupy obejmują:

  • Zobowiązania do udzielenia kredytu

    Kwoty oraz odpowiadające im terminy, w których Grupa zobowiązana będzie do zrealizowania pozabilansowych zobowiązań finansowych poprzez udzielenie kredytów lub innych świadczeń pieniężnych, zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

  • Gwarancje i inne produkty finansowe

    Gwarancje zostały przedstawione w poniższej tabeli na podstawie najwcześniejszej umownej daty zapadalności.

  • Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

    W przypadkach gdy spółka z Grupy jest leasingobiorcą, minimalne przyszłe płatności z tytułu leasingu w ramach nieodwołalnych umów leasingu operacyjnego przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane przez Grupę oraz wartość nominalną otwartych transakcji pochodnych Grupy na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku.


31.12.2012 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 14 610 884 2 793 820 910 228 18 314 932
  Zobowiązania udzielone 14 240 946 2 563 714 733 032 17 537 692
  1. Zobowiązania finansowe: 12 221 699 1 905 513 457 972 14 585 184
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 12 199 735 1 814 505 427 098 14 441 338
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 21 964 91 008 30 874 143 846
  2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 1 616 789 658 025 275 060 2 549 874
  a) Akcepty bankowe 4 441 - - 4 441
  b) Gwarancje i akredytywy stand by 1 544 982 658 025 275 060 2 478 067
  d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 67 366 - - 67 366
  3. Pozostałe zobowiązania 402 458 176 - 402 634
  Zobowiązania otrzymane: 369 938 230 106 177 196 777 240
  b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 369 938 230 106 177 196 777 240
2. Pochodne instrumenty finansowe 424 132 076 204 385 583 15 300 549 643 818 208
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 386 524 210 202 484 562 14 998 964 604 007 736
  2. Walutowe instrumenty pochodne 37 079 839 1 825 041 18 385 38 923 265
  3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 528 027 75 980 283 200 887 207
  Pozycje pozabilansowe razem 438 742 960 207 179 403 16 210 777 662 133 140


31.12.2011 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 14 451 505 2 658 153 1 250 889 18 360 547
  Zobowiązania udzielone 13 946 753 2 452 452 946 816 17 346 021
  1. Zobowiązania finansowe: 11 950 156 1 669 992 755 045 14 375 193
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 11 926 402 1 570 723 699 523 14 196 648
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 23 754 99 269 55 522 178 545
  2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 1 993 253 782 226 191 771 2 967 250
  a) Akcepty bankowe 3 042 - - 3 042
  b) Gwarancje i akredytywy stand by 1 675 071 770 900 191 771 2 637 742
  c) Gwarancje przejęcia emisji 150 000 - - 150 000
  d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 165 140 11 326 - 176 466
  3. Pozostałe zobowiązania 3 344 234 - 3 578
  Zobowiązania otrzymane: 504 752 205 701 304 073 1 014 526
  a) Otrzymane zobowiazania finansowe 430 - - 430
  b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 504 322 205 701 304 073 1 014 096
2. Pochodne instrumenty finansowe 334 033 912 146 187 262 10 466 975 490 688 149
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 290 496 121 141 358 726 10 449 114 442 303 961
  2. Walutowe instrumenty pochodne 42 328 275 4 784 658 17 861 47 130 794
  3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 1 209 516 43 878 - 1 253 394
  Pozycje pozabilansowe razem 348 485 417 148 845 415 11 717 864 509 048 696

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą w całości leasingu budynków.

Najważniejszą umową leasingu operacyjnego jest zawarta przez Bank umowa leasingu głównej siedziby Banku. Zgodnie z umową okres leasingu trwa do 30 czerwca 2019 roku. Umowa została zawarta na oznaczony okres czasu i co do zasady nie podlega przedterminowemu rozwiązaniu. Umowa przewiduje opcję kupna przedmiotu umowy na pisemny wniosek leasingobiorcy złożony leasingodawcy na co najmniej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą zakończenia umowy leasingu, a także prawo pierwokupu na warunkach zawartych w umowie. Na mocy umowy Bank zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie.

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zaprezentowane są w Nocie 20.

Największy wpływ na wielkość zobowiązań finansowych udzielonych, poza zobowiązaniami udzielonymi przez Bank, miały zobowiązania udzielone przez BRE Bank Hipoteczny i BRE Faktoring w wysokości odpowiednio 798 623 tys. zł i 770 069 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek