Raport roczny 2012

30. Zobowiązania podporządkowane


ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna  Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności
/ wykupu
Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2012 r.
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 1,2%* 1,21 08.03.2017 1 355 725
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,42 nieokreślony 271 072
- Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 1,5%*** 2,02 18.12.2017 406 674
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,24 nieokreślony 578 765
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,01 nieokreślony 305 084
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,51 24.06.2018 304 975
            3 222 295


ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności
/ wykupu
Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2011 r.
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 0,7%* 0,75 08.03.2017 1 454 048
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,45 nieokreślony 290 805
- Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 1,5%*** 1,55 18.12.2017 436 221
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,23 nieokreślony 620 832
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,05 nieokreślony 327 181
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,55 24.06.2018 327 113
            3 456 200

* marża w wysokości 0,7% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Od czerwca 2012 roku obowiązuje marża w wysokości 1,2%.
** marża w wysokości 1,4% obowiązuje do grudnia 2016 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 3,4%.
***marża w wysokości 1,5% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 2,0%.
**** marża w wysokości 2,2% obowiązuje do stycznia 2018 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 4,2%.

W 2012 roku i w 2011 roku Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatnościach rat odsetkowych ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Zobowiązania podporządkowane obejmują wartość emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności. W kalkulacji współczynnika wypłacalności środki pozyskane z emisji zostały uwzględnione w funduszach własnych Banku. Bank uzyskał zgody KNF na zaliczenie kwot pochodzących z emisji do kapitału uzupełniającego.

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych


  31.12.2012 31.12.2011
Stan na początek okresu 3 456 200 3 010 127
Różnice kursowe (234 547) 446 958
Inne zmiany 642 (885)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 3 222 295 3 456 200
Krótkoterminowe (do 1 roku) 4 835 4 565
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 3 217 460 3 451 635

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek