Raport roczny 2012

37. Zarejestrowany kapitał akcyjny

Łączna liczba akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 42 138 976 sztuk (31 grudnia 2011 r.: 42 102 746 sztuk) o wartości nominalnej 4 zł na akcję (31 grudnia 2011 r.: 4 zł każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.


ZAREJESTROWANY KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Rodzaj akcji Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba
akcji
Wartość serii /
emisji wg wartości
nominalnej
Sposób
pokrycia
kapitału
Rok
rejestracji
zwykłe na okaziciela* - - 9 980 500 39 922 000 w całości opłacone gotówką 1986
imienne zwykłe* - - 19 500 78 000 w całości opłacone gotówką 1986
zwykłe na okaziciela - - 2 500 000 10 000 000 w całości opłacone gotówką 1994
zwykłe na okaziciela - - 2 000 000 8 000 000 w całości opłacone gotówką 1995
zwykłe na okaziciela - - 4 500 000 18 000 000 w całości opłacone gotówką 1997
zwykłe na okaziciela - - 3 800 000 15 200 000 w całości opłacone gotówką 1998
zwykłe na okaziciela - - 170 500 682 000 w całości opłacone gotówką 2000
zwykłe na okaziciela - - 5 742 625 22 970 500 w całości opłacone gotówką 2004
zwykłe na okaziciela - - 270 847 1 083 388 w całości opłacone gotówką 2005
zwykłe na okaziciela - - 532 063 2 128 252 w całości opłacone gotówką 2006
zwykłe na okaziciela - - 144 633 578 532 w całości opłacone gotówką 2007
zwykłe na okaziciela - - 30 214 120 856 w całości opłacone gotówką 2008
zwykłe na okaziciela - - 12 395 792 49 583 168 w całości opłacone gotówką 2010
zwykłe na okaziciela - - 16 072 64 288 w całości opłacone gotówką 2011
zwykłe na okaziciela - - 36 230 144 920 w całości opłacone gotówką 2012
Liczba akcji, razem     42 138 976      
Zarejestrowany kapitał akcyjny, razem     168 555 904    
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 4        

* Stan akcji na dzień bilansowy

W dniu 27 grudnia 2012 roku Commerzbank AG poinformował o nabyciu 29 352 897 akcji BRE Banku od Commerzbank Auslandbanken AG, podmiotu zależnego od Commerzbank AG. Akcje te uprawniają do 29 352 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku i stanowią 69,66% kapitału zakładowego BRE Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed nabyciem wyżej wymienionych akcji, Commerzbank posiadał akcje BRE Banku wyłącznie pośrednio poprzez Commerzbank Auslandbanken AG. Zbycie akcji BRE Banku nastąpiło w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku i nie spowodowało zmiany podmiotu dominującego najwyższego szczebla wobec BRE Banku.

W 2012 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał rejestracji 36 230 akcji BRE Banku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych (Nota 43). W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał zakładowy BRE Banku wzrósł w 2012 roku o kwotę 145 tys. zł.

Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym BRE Bankowi w dniu 8 lipca 2011 roku, Bank poinformował raportem bieżącym 46/2011, iż ING Powszechny Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji BRE Banku stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 085 431 akcji BRE Banku, które uprawniały do wykonywania 2 085 431 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku i które stanowiły 4,96% kapitału zakładowego Banku i uprawniały do wykonywania 2 085 431 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

W dniu 8 lipca 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2 290 882 akcji BRE Banku, co stanowi 5,44% kapitału zakładowego BRE Banku i uprawnia do wykonywania 2 290 882 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek