Raport roczny 2012

6. Wynik z tytułu odsetek


Przychody z tytułu odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 3 220 247 2 842 310
Lokacyjne papiery wartościowe 870 692 799 132
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 127 562 130 681
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 70 854 85 011
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 172 733 19 342
Pozostałe 14 712 14 097
Przychody z tytułu odsetek, razem 4 476 800 3 890 573


Koszty odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Z tytułu rozliczeń z bankami (353 037) (457 194)
Z tytułu rozliczeń z klientami (1 611 479) (1 094 080)
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (182 356) (84 886)
Inne pożyczki (62 941) (56 387)
Koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń (945) (736)
Pozostałe (32 410) (30 082)
Koszty odsetek, razem (2 243 168) (1 723 365)

W roku 2012 przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły wartość, wyniosły 195 224 tys. zł (w 2011 r.: 197 176 tys. zł).

Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory przedstawia się następująco:


Przychody z tytułu odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Od sektora bankowego 568 469 352 542
Od pozostałych podmiotów, w tym: 3 908 331 3 538 031
- od klientów korporacyjnych 1 514 013 1 368 915
- od klientów indywidualnych 1 535 372 1 388 711
- od sektora budżetowego 858 946 780 405
Przychody z tytułu odsetek, razem 4 476 800 3 890 573


Koszty odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Od sektora bankowego (377 491) (594 237)
Od pozostałych podmiotów, w tym: (1 643 372) (1 124 753)
- od klientów korporacyjnych (799 067) (503 509)
- od klientów indywidualnych (807 684) (582 792)
- od sektora budżetowego (36 621) (38 452)
Z tytułu emisji własnych (222 305) (4 375)
Koszty odsetek, razem (2 243 168) (1 723 365)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek