Raport roczny 2012

9. Wynik na działalności handlowej


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Wynik z pozycji wymiany 324 006 328 640
Różnice kursowe netto z przeliczenia 218 907 361 154
Zyski z transakcji minus straty 105 099 (32 514)
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 32 536 18 772
Instrumenty odsetkowe 24 002 20 730
Instrumenty kapitałowe 3 077 (4 090)
Instrumenty na ryzyko rynkowe 4 118 1 575
Rachunkowość zabezpieczeń, w tym: 1 339 557
- Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych (3 705) 1 924
- Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających 5 044 (1 367)
Wynik na działalności handlowej, razem 356 542 347 412

Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych, opcji, kontraktów typu futures i przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wynik z operacji instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z tytułu obrotu instrumentami rynku pieniężnego, wynik z kontraktów swap dla stóp procentowych, opcji i innych instrumentów pochodnych. Wynik z operacji instrumentami kapitałowymi obejmuje wycenę oraz wynik z tytułu globalnego obrotu kapitałowymi papierami wartościowymi. Wynik z operacji instrumentami na ryzyko rynkowe obejmuje wynik z kontraktów futures na obligacje, na indeks, opcji na papiery wartościowe, indeksy giełdowe i kontrakty futures, wynik z transakcji terminowych na papiery wartościowe oraz wynik z kontraktów futures towarowy i swap towarowy.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej części portfela kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową udzielonych przez oddziały zagraniczne Banku w Czechach. Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną.

Ponadto, począwszy od października 2012 roku Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej euroobligacji wyemitowanych przez BRE Finance France, podmiot zależny od BRE Banku. Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną.

W obu powyżej opisanych przypadkach ryzyko zmiany stóp procentowych jest jedynym rodzajem ryzyka zabezpieczanym w ramach stosowanej przez Grupę rachunkowości zabezpieczeń. Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających zaprezentowany jest w powyższej nocie.

Począwszy od 2012 roku element odsetkowy wyniku na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej oraz na instrumentach pochodnych zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń jest prezentowany w wyniku odsetkowym w Przychodach/kosztach z tytułu odsetek, natomiast wynik z pozostałej wyceny do wartości godziwej jest prezentowany w niniejszej nocie w Wyniku z operacji instrumentami odsetkowymi.

W związku z powyższym prezentowane w sprawozdaniu finansowym dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone. Szczegółowe informacje dotyczące wpływu zmiany prezentacji wyniku na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej oraz na transakcjach zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń zostały zawarte w Nocie 2.15 Pochodne instrumenty finansowe oraz w Nocie 2.32 Dane porównawcze.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek