Raport roczny 2012

47. Współczynnik wypłacalności / adekwatność kapitałowa

Jednym z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki zarządzania kapitałem Grupy BRE Banku, BRE Bank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego planowania i wykorzystania bazy kapitałowej, które:

 • są zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • zabezpieczają kontynuację realizacji celów finansowych zapewniających odpowiedni poziom zwrotu dla akcjonariuszy,
 • zapewniają utrzymanie silnej bazy kapitałowej będącej podstawą wsparcia dla rozwoju biznesu.

Polityka zarządzania kapitałem w Grupie BRE Banku opiera się o dwa podstawowe filary:

 1. utrzymanie optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, pożyczka podporządkowana, emisja akcji, itd.);
 2. efektywne wykorzystanie istniejącego kapitału, między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Efektywne wykorzystanie kapitału jest integralną częścią polityki zarządzania kapitałem zorientowanej na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu z kapitału i dzięki temu stworzenia stabilnych podstaw zasilania bazy kapitałowej w przyszłych okresach. Pozwala to na utrzymanie skonsolidowanego współczynnika wypłacalności (wyliczanego jako iloraz funduszy własnych i całkowitego wymogu kapitałowego przemnożonego przez 12,5) na poziomie co najmniej wymaganym przez instytucję nadzorującą (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF).

W 2012 roku kapitałowe cele strategiczne Grupy BRE Banku zorientowane były na utrzymanie skonsolidowanego współczynnika wypłacalności na poziomie powyżej 12%, a skonsolidowanego współczynnika wypłacalności Tier 1 powyżej 10%.

Współczynnik wypłacalności

Kalkulacja skonsolidowanego współczynnika wypłacalności, skonsolidowanych funduszy własnych oraz skonsolidowanego całkowitego wymogu kapitałowego Grupy BRE Banku odbywa się w oparciu o następujące przepisy:

 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz Urz. KNF z 2011 r. Nr 13 poz. 49),
 • Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. (Dz. Urz. KNF z 2010 r. Nr 2 poz. 11) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 11 poz. 42),
 • Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 9 poz. 34) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 38) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 387/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 41).

Na fundusze własne składają się:

 • fundusze podstawowe obejmujące:
  • fundusze zasadnicze (wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych),
  • pozycje dodatkowe funduszy podstawowych (fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów oraz inne pozycje określone przez KNF),
  • pozycje pomniejszające fundusze podstawowe (akcje własne wycenione według wartości bilansowej pomniejszone o odpisy spowodowane utratą ich wartości, wartości niematerialne wycenione według wartości bilansowej, strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu oraz inne pomniejszenia funduszy podstawowych określone przez KNF),
 • fundusze uzupełniające obejmujące:
  • pozycje bilansowe zaliczane do funduszy uzupełniających za zgodą KNF (w tym zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze),
  • pozycje dodatkowe funduszy uzupełniających określone przez KNF,
  • pozycje określone przez KNF w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem,
  • pomniejszenia funduszy uzupełniających określone przez KNF.

Całkowity wymóg kapitałowy obejmuje, przy założeniu znaczącej skali działalności handlowej, wymogi kapitałowe:

 • z tytułu ryzyka kredytowego,
 • z tytułu ryzyka rynkowego: obejmujący łączny wymóg z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka cen towarów, ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych i ryzyka ogólnego stóp procentowych,
 • z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta,
 • z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań,
 • z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej,
 • z tytułu ryzyka operacyjnego.

W dniu 4 lipca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) udzieliły zgody warunkowej na stosowanie przez BRE Bank zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (metoda A-IRB) na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dla portfela korporacyjnego oraz portfela detalicznych kredytów hipotecznych przy zastrzeżeniu, że do momentu spełnienia istotnych warunków określonych w tej decyzji, całkowity wymóg kapitałowy obliczony przy wykorzystaniu metody A-IRB musi być utrzymywany na poziomie uwzględniającym 100% wartości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego obliczonego przy zastosowaniu metody standardowej. Ponadto w dniu 27 sierpnia 2012 roku KNF i BaFin wyraziły zgodę na stosowanie przez BRE Bank Hipoteczny SA metody wewnętrznych ratingów w zakresie przypisywania ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego do kategorii ryzyka (metoda IRB slotting approach) do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.

W związku z tym, że BRE Bank spełnił wszystkie istotne warunki określone w zgodzie KNF i BaFin dotyczące stosowania metody A-IRB, w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika wypłacalności Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2012 roku, całkowity wymóg kapitałowy został wyznaczony z uwzględnieniem wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody A-IRB zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami). Jednocześnie fundusze własne zostały wyznaczone z zastosowaniem pomniejszenia wynikającego z metody A-IRB i kształtowały się na poziomie wyższym niż 80% porównawczego całkowitego wymogu kapitałowego, o którym mowa w par. 14 Uchwały Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami).

Całkowity wymóg kapitałowy Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 4 938 371 tys. zł, w tym wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego stanowił 4 403 234 tys. zł.

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 18,73%. Jednocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności Tier 1 Grupy BRE Banku wyniósł 13,00%.

Gdyby w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika wypłacalności na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa BRE Banku w dalszym ciągu uwzględniała fundusze własne i całkowity wymóg kapitałowy wyliczone zgodnie z metodologią stosowaną w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika wypłacalności na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. przy zastosowaniu metody standardowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami), to skonsolidowany współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósłby 16,54%. Jednocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności Tier 1 Grupy BRE Banku wyniósłby 11,40%.

Kapitał wewnętrzny

Grupa BRE Banku dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jaki jest narażony oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. W tym celu w Grupie BRE Banku opracowano i wdrożono proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, tzw. proces ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), który służy utrzymaniu funduszy własnych na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka działalności Grupy BRE Banku.

Kapitał wewnętrzny to szacowana dla Grupy BRE Banku wielkość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy BRE Banku. Kapitał wewnętrzny jest sumą kapitału ekonomicznego oraz niezbędnego kapitału na pokrycie pozostałych rodzajów ryzyka.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w Grupie BRE Banku przebiega w sposób ciągły i składa się z sześciu etapów realizowanych przez jednostki organizacyjne BRE Banku i spółki Grupy BRE Banku. Elementami procesu są:

 • identyfikacja i określenie istotności poszczególnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy BRE Banku,
 • kalkulacja kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka,
 • agregacja kapitału,
 • testy warunków skrajnych,
 • alokacja kapitału ekonomicznego na linie biznesowe i spółki Grupy BRE Banku,
 • monitorowanie polegające na stałej identyfikacji ryzyka występującego w działalności Grupy BRE Banku i analizie poziomu kapitału na pokrycie ryzyka.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą BRE Banku. Całość procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej Grupy BRE Banku podlega corocznym przeglądom. Za proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Grupy BRE Banku odpowiedzialny jest Zarząd BRE Banku.

W związku z tym, że suma wymogów kapitałowych Grupy BRE Banku wyznaczonych zgodnie z Uchwałą Nr 76/2010 (z późniejszymi zmianami) jak również kapitał wewnętrzny oszacowany dla Grupy BRE Banku na podstawie Uchwały nr 258/2011 są niższe niż wartość funduszy własnych Grupy BRE Banku, na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa BRE Banku utrzymywała fundusze własne na poziomie zgodnym z wymaganiami Prawa bankowego.


Adekwatność kapitałowa 31.12.2012 31.12.2011
Fundusze własne:
- Kapitał akcyjny 168 556 168 411
- Kapitał zapasowy 6 686 581 5 660 076
- Kapitał rezerwowy 1 143 342 1 023 510
- Niezrealizowane zyski i straty na instrumentach finansowych dostępnych do sprzedaży oraz różnice kursowe z przeliczenia 452 465 55 812
- Zysk bieżącego okresu 650 589 -
- Korekta funduszy o akcje i udziały w jednostkach finansowych (30 818) (31 211)
- Korekta funduszy o dodatkowe powiększenia 24 491 23 910
- Korekta funduszy o dodatkowe pomniejszenia (311 962) (38 535)
- Korekta funduszy o wartości niematerialne (436 123) (436 769)
- Zobowiązania podporządkowane 3 217 460 3 451 635
I. Fundusze własne razem 11 564 581 9 876 839
Wymogi kapitałowe:
II. Ryzyko kredytowe, w tym: 4 403 234 4 784 139
- przy zastosowaniu metody standardowej 1 495 241 4 784 139
- przy zastosowaniu metody AIRB 2 907 993 -
III. Ryzyko walutowe - -
IV. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych 2 085 797
V. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 15 154 18 035
VI. Ryzyko ogólne stóp procentowych 26 409 31 002
VII. Ryzyko rozliczenia, dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta 38 623 34 423
VIII. Ryzyko cen towarów - -
IX. Ryzyko operacyjne 452 866 413 731
X. Całkowity wymóg kapitałowy 4 938 371 5 282 127
XI. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 61 729 638 66 026 588
XII. Współczynnik wypłacalności (%) 18,73% 14,96%
XIII. Kapitał wewnętrzny 4 079 786 4 130 983

Informacja dotycząca zarządzania kapitałem w spółkach Grupy prowadzących działalność ubezpieczeniową została zaprezentowana w Nocie 3.10.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek