Raport roczny 2012

24. Wartości niematerialne


  31.12.2012 31.12.2011
Koszty zakończonych prac rozwojowych 490 789
Wartość firmy 4 728 4 728
Patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 282 619 313 925
- oprogramowanie komputerowe 228 750 247 070
Inne wartości niematerialne 7 968 9 231
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 140 318 108 096
Wartości niematerialne, razem 436 123 436 769

Zmiana stanu wartości niematerialnych


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2012 r. 27 965 812 184 643 482 26 467 108 136 4 728 979 480
Zwiększenia z tytułu - 51 346 37 641 69 86 855 - 138 270
- zakupu - 15 320 4 744 69 67 586 - 82 975
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 214 21 - - - 214
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - 35 780 32 848 - - - 35 780
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 12 923 - 12 923
- innych zwiększeń - 32 28 - 6 346 - 6 378
Zmniejszenia z tytułu (4 490) (92 878) (77 490) (266) (54 673) - (152 307)
- likwidacji (4 490) (91 774) (76 686) - (62) - (96 326)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (35 780) - (35 780)
- innych zmniejszeń - (1 104) (804) (266) (18 831) - (20 201)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 23 475 770 652 603 633 26 270 140 318 4 728 965 443
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2012 r. (27 176) (498 252) (396 405) (17 236) - - (542 664)
Amortyzacja za okres z tytułu 4 191 10 226 21 529 (1 066) - - 13 351
- odpisów (282) (82 203) (55 627) (1 024) - - (83 509)
- innych zwiększeń - - - (85) - - (85)
- likwidacji 4 473 91 733 76 686 - - - 96 206
- innych zmniejszeń - 696 470 43 - - 739
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2012 r. (22 985) (488 026) (374 876) (18 302) - - (529 313)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2012 r. - (7) (7) - (40) - (47)
- zwiększenie (17) - - - - - (17)
- zmniejszenie 17 - - - 40 - 57
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (7) (7) - - - (7)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 490 282 619 228 750 7 968 140 318 4 728 436 123


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy  Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2011 r. 31 976 773 172 613 364 26 236 75 874 7 137 914 395
Zwiększenia z tytułu 43 91 245 49 766 231 94 589 - 186 108
- zakupu - 40 267 4 666 2 75 949 - 116 218
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 836 279 229 - - 1 065
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania 43 45 176 40 102 - - - 45 219
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 13 275 - 13 275
- innych zwiększeń - 4 966 4 719 - 5 365 - 10 331
Zmniejszenia z tytułu (4 054) (52 233) (19 648) - (62 327) (2 409) (121 023)
- likwidacji - (45 817) (13 510) - - - (45 817)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (45 219) - (45 219)
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - (6 139) (6 138) - (2 760) (2 409) (11 308)
- innych zmniejszeń (4 054) (277) - - (14 348) - (18 679)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 27 965 812 184 643 482 26 467 108 136 4 728 979 480
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2011 r. (30 524) (439 848) (334 002) (16 179) - - (486 551)
Amortyzacja za okres z tytułu 3 348 (58 404) (62 403) (1 057) - - (56 113)
- odpisów (285) (102 897) (74 739) (1 057) - - (104 239)
- innych zwiększeń - (4 099) (3 947) - - - (4 099)
- likwidacji - 45 749 13 442 - - - 45 749
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - 2 843 2 841 - - - 2 843
- innych zmniejszeń 3 633 - - - - - 3 633
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2011 r. (27 176) (498 252) (396 405) (17 236) - - (542 664)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2011 r. - (7) (7) - - - (7)
- zwiększenie - - - - (40) - (40)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (7) (7) - (40) - (47)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 789 313 925 247 070 9 231 108 096 4 728 436 769

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek