Raport roczny 2012

44. Transakcje z podmiotami powiązanymi

BRE Bank SA jest jednostką dominującą Grupy BRE Banku SA, a Commerzbank AG jest jednostką dominującą najwyższego szczebla i jednocześnie bezpośrednią jednostką dominującą wobec BRE Banku SA.

Do dnia 27 grudnia 2012 roku bezpośrednią jednostką dominującą wobec BRE Banku SA był Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, spółka w 100% zależna od Commerzbank AG. Transakcja nabycia przez Commerzbank AG od Commerzbank Auslandsbanken Holding AG akcji BRE Banku została opisana w Nocie 37.

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawartymi na warunkach nie obiegających od warunków rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank. Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmują kredyty, depozyty oraz transakcje w walutach obcych.

Grupa świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej Banku oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące, między innymi, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Zdaniem Banku transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych.

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Banku jak również podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, następuje na podstawie Regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA.

 

Regulaminy określają szczegółowe zasady oraz limity zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń w stosunku do wyżej wymienionych osób i podmiotów, które są zgodne z przepisami wewnętrznymi Banku, określającymi kompetencje do podejmowania decyzji kredytowych, obowiązującymi dla klientów detalicznych i korporacyjnych Banku. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia Członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobie zajmującej kierownicze stanowiska w Banku jak również podmiotowi powiązanemu z nimi kapitałowo lub organizacyjnie w kwocie przekraczającej limity ustanowione przez Prawo Bankowe powoduje, że decyzja o udzieleniu takiego produktu jest podejmowana w formie uchwały Zarządu i uchwały Rady Nadzorczej.

Warunki takich kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym zwłaszcza w odniesieniu do oprocentowania oraz prowizji i opłat, nie mogą być korzystniejsze od warunków stosowanych przez Bank odpowiednio dla klientów detalicznych lub korporacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia wartości transakcji Banku i spółek Grupy BRE Banku z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowym personelem kierowniczym BRE Banku, Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku oraz innymi osobami i podmiotami powiązanymi, a także ze spółkami Grupy Commerzbank AG. Wartość transakcji obejmuje salda aktywów i zobowiązań oraz związane z nimi koszty i przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku.


(w tys. zł) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowy personel kierowniczy BRE Banku, Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku Inne osoby i podmioty powiązane*  Commerzbank AG
Stan na koniec okresu 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa 12 222 9 030 60 700 55 437 927 505 1 386 035
Zobowiązania 39 818 13 078 8 123 6 513 21 441 573 26 989 260
Rachunek zysków i strat
Przychody z tytułu odsetek 101 95 3 628 3 181 114 886 35 067
Koszty z tytułu odsetek (1 266) (428) (316) (184) (381 400) (445 009)
Przychody z tytułu prowizji 52 25 105 36 - -
Koszty z tytułu prowizji - (6) - - - -
Pozostałe przychody operacyjne 19 - 1 - 113 137
Ogólne koszty administracyjne amortyzacja i pozostałe (1) (1) - - (12 309) (9 764)
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
Zobowiązania udzielone 769 918 3 441 1 244 834 033 777 286
Zobowiązania otrzymane     - - 511 959 707 467

* Inne osoby i podmioty powiązane obejmują: bliskich członków rodzin Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowego personelu kierowniczego BRE Banku, Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku, podmioty kontrolowane lub współkontrolowane przez wyżej wymienione osoby oraz spółki zależne od BRE Banku nieobjęte konsolidacją pełną.

W 2012 roku i w 2011 roku nie utworzono rezerw w związku z kredytami udzielonymi podmiotom powiązanym.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Banku

Zarząd BRE Banku pracuje w siedmioosobowym składzie, który na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco:

 1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku,
 2. Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem,
 3. Przemysław Gdański – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
 4. Joerg Hessenmueller – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów,
 5. Hans-Dieter Kemler – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej,
 6. Cezary Kocik – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej,
 7. Jarosław Mastalerz –; Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

W dniu 2 marca 2012 roku Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Finansów, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 15 kwietnia 2012 roku. Pani Karin Katerbau została Członkiem Zarządu Oldenburgische Landesbank. Bank poinformował o zamiarze złożenia rezygnacji przez Panią Karin Katerbau w raporcie bieżącym z dnia 9 grudnia 2011 roku.

W dniu 30 marca 2012 roku Pan Christian Rhino, Członek Zarządu BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2012 roku. Przyczyną rezygnacji jest podjęcie nowych zadań w Grupie Commerzbanku AG. Bank informował o zamiarze złożenia rezygnacji przez Pana Christiana Rhino w raporcie bieżącym z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Uchwałą z dnia 2 marca 2012 roku Rada Nadzorcza BRE Banku powołała z dniem 16 kwietnia 2012 roku Pana Joerga Hessenmuellera na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Banku ds. Finansów, na okres do czasu zakończenia kadencji Zarządu.

Uchwałą z dnia 30 marca 2012 roku Rada Nadzorcza BRE Banku powierzyła z dniem 1 kwietnia 2012 roku Panu Jarosławowi Mastalerzowi (do 31 marca 2012 roku Członkowi Zarządu BRE Banku, Dyrektorowi Banku ds. Bankowości Detalicznej) stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, Dyrektora Banku ds. Operacji i Informatyki, na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu.

Uchwałą z dnia 30 marca 2012 roku Rada Nadzorcza BRE Banku powołała z dniem 1 kwietnia 2012 roku Pana Cezarego Kocika na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, Dyrektora Banku ds. Bankowości Detalicznej, na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu.

Poniżej przedstawiono informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych i należnych Członkom Zarządu Banku, którzy pełnili swoje funkcje na koniec 2012 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku:


  Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2011 rok Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku* Uzupełnienie bonusa za 2008 rok**
1.Cezary Stypułkowski 2 088 596 155 600 2 052 222 - -
2.Wiesław Thor 1 607 143 165 058 1 350 000 145 034 1 500 000
3.Przemysław Gdański 1 376 190 141 275 990 000 31 884 -
4.Joerg Hessenmueller 907 471 173 544 - - -
5.Hans-Dieter Kemler 1 200 000 563 575 1 035 000 30 961 -
6.Cezary Kocik 900 000 68 672 - - -
7.Jarosław Mastalerz 1 314 286 91 373 1 170 000 135 865 400 000
 Razem 9 393 686 1 359 097 6 597 222 343 744 1 900 000

*Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2012 uprawnieni Członkowie Zarządu otrzymali ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008, drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2009 oraz pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2010.
**W 2012 roku uprawnionym byłym Członkom Zarządu wypłacono dodatkową kwotę jako uzupełnienie bonusa za 2008 rok stanowiącą rekompensatę za wyłączenie z podstawy do wyliczenia bonusa za 2008 rok efektów transakcji jednorazowej.

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu wypłacone w 2012 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2011 rok Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku* Uzupełnienie bonusa za 2008 rok**
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2012 roku
1.Karin Katerbau 598 214 18 913 1 125 000 69 645 208 895
2.Christian Rhino 431 571 31 871 1 080 000 483 223 208 000
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2010 roku
1.Mariusz Grendowicz - - - 91 516 -
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2008 roku
1.Andre Carls - - - 36 560 220 035
 Razem 1 029 785 50 784 2 205 000 680 944 636 930

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2012 uprawnieni byli Członkowie Zarządu otrzymali: Pani Kari Katerbau ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008, drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2009 oraz pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2010; Pan Christian Rhino ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2009, pierwszej, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2010 oraz pierwszej, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2011; Pan Mariusz Grendowicz ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2010; Pan Andre Carls ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008.
W 2012 roku Pani Karin Katerbau, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku do 15 kwietnia 2012 roku, został wypłacony bonus za 2011 rok w wysokości 1 125 000 zł. W 2012 roku wypłacono również bonus za 2011 rok Panu Christianowi Rhino, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Banku do dnia 31 marca 2012 roku, w wysokości 1 080 000 zł.
**W 2012 roku uprawnionym byłym Członkom Zarządu wypłacono dodatkową kwotę jako uzupełnienie bonusa za 2008 rok stanowiącą rekompensatę za wyłączenie z podstawy do wyliczenia bonusa za 2008 rok efektów transakcji jednorazowej.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2011 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2010 rok Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
1.Cezary Stypułkowski 2 071 179 183 230 352 844 -
2.Karin Katerbau 1 500 000 80 291 1 312 500 94 583
3.Wiesław Thor 1 505 225 154 506 1 312 500 309 081
4.Przemysław Gdański 1 200 000 130 684 1 000 000 11 854
5.Hans-Dieter Kemler 1 203 161 409 614 1 000 000 9 254
6.Jarosław Mastalerz 1 200 000 93 891 1 000 000 307 655
7.Christian Rhino 1 207 107 145 826 1 000 000 201 608
 Razem 9 886 672 1 198 042 6 977 844 934 035

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2011 uprawnieni Członkowie Zarządu otrzymali ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2008 oraz pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2009.

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu wypłacone w 2011 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści, odprawy i odszkodowania Bonus za 2010 rok Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2010 roku
1.Mariusz Grendowicz - 129 1 098 082 358 663
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2008 roku
2.Andre Carls - - - 104 055
 Razem - 129 1 098 082 462 718

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2011 uprawnieni byli Członkowie Zarządu otrzymali: Pan Mariusz Grendowicz ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008 oraz pierwszej, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2009; Pan Andre Carls ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2008.

W 2011 roku Panu Mariuszowi Grendowiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Banku do 2 sierpnia 2010 roku, został wypłacony bonus za 2010 rok w wysokości 1 098 082 zł.

Łączne kwoty wynagrodzeń Członków Zarządu Banku obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, koszty polis i koszty mieszkań.

Wymienione wyżej świadczenia mają charakter krótkoterminowy.

Zgodnie z obowiązującym w Banku systemem wynagrodzeń, Członkom Zarządu Banku może przysługiwać bonus za rok 2012, który byłby wypłacony w roku 2013. W związku z tym została utworzona rezerwa na wypłatę gotówkową bonusa za rok 2012 dla Członków Zarządu, która wynosiła 6 168 516 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Ostateczną decyzję na temat wysokości tego bonusa podejmie Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku do dnia 11 kwietnia 2013 roku.

W 2012 roku i w 2011 roku Członkowie Zarządu BRE Banku SA nie uzyskali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek powiązanych.

Łączna kwota wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu Banku pełniących funkcje w 2012 roku wyniosła 23 849 081 zł (2011: 18 996 593 zł).

Informacje dotyczące zasad wypłacania innych składników wynagrodzenia (odpraw) dla Członków Zarządu Banku

Od dnia powołania Członków Zarządu na nową kadencję tj. od dnia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe za rok 2012 wszyscy Członkowie Zarządu będą mieli prawo do odprawy, której wysokość jest uzależniona od okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu i wyliczana jest następująco: (i) 4 miesięczne wynagrodzenia, jeżeli Członek Zarządu pełnił funkcję Członka Zarządu przez okres krótszy niż 1 rok, (ii) 8 miesięcznych wynagrodzeń, jeżeli Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez okres od 1 do 2 lat, (iii) 12 miesięcznych wynagrodzeń, jeżeli Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez okres powyżej 2, ale mniej niż 5 lat albo (iv) 18 miesięcznych wynagrodzeń, jeżeli Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez okres powyżej 5 lat.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej BRE Banku SA na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco:

 1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Prezydialnej, Członek Komisji ds. Ryzyka, Członek Komisji ds. Audytu, Członek Komisji ds. Wynagrodzeń,
 2. Ulrich Sieber – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń, Członek Komisji Prezydialnej,
 3. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Prezydialnej, Członek Komisji ds. Audytu, Członek Komisji ds. Wynagrodzeń,
 4. Stephan Engels – Członek Radny Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. Audytu,
 5. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Ryzyka,
 6. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Audytu,
 7. Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Ryzyka,
 8. Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Prezydialnej,
 9. Dirk Wilhelm Schuh – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. Ryzyka,
 10. Marek Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Wynagrodzeń.

W dniu 13 lutego 2012 roku Pan Eric Strutz, Członek Rady Nadzorczej BRE Banku złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku.

W dniu 30 marca 2012 roku XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Stephana Engelsa na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku począwszy od 1 kwietnia 2012 roku na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

W dniu 9 lipca 2012 roku do BRE Banku wpłynęła rezygnacja Pana Saschy Klausa, Członka Rady Nadzorczej Banku, z pełnionej funkcji z dniem 25 lipca 2012 roku.

W dniu 25 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza BRE Banku powołała Pana Dirka Wilhelma Schuha na Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 26 lipca 2012 roku na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Poniżej przedstawiono informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Banku, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku:


  Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku (w zł) Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł)
1. Maciej Leśny 355 430 319 862
2. Ulrich Sieber 254 250 109 571
3. Andre Carls 246 750 241 500
4. Stephan Engels 162 000 -
5. Thorsten Kanzler 211 500 149 935
6. Teresa Mokrysz 215 399 185 747
7. Waldemar Stawski 216 530 202 862
8. Jan Szomburg 216 530 211 112
9. Dirk Wilhelm Schuh 93 273 -
10. Marek Wierzbowski 141 000 132 000
  Stefan Schmittmann* - -
  Martin Zielke* - 49 500
  Achim Kassow** - 99 668
  Eric Strutz*** 49 500 149 935
  Sascha Klaus**** 121 500 206 250
  Razem 2 283 662 2 057 942

* Kadencja wygasła w dniu 30 marca 2011 roku.
** Pan Achim Kassow złożył z dniem 12 lipca 2011 roku rezygnacje z pełnionej funkcji.
*** Pan Eric Strutz złożył z dniem 30 marca 2012 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
**** Pan Sascha Klaus złożył z dniem 25 lipca 2012 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

Zgodnie z brzmieniem par. 11 litera j) Statutu BRE Banku SA, Walne Zgromadzenie ustala w formie uchwały zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. W odniesieniu do wynagrodzeń członków Zarządu kompetencje w tym względzie posiada Rada Nadzorcza (par. 22 ust. 1 lit. e) Statutu BRE Banku SA).

Łączna kwota wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Radny Nadzorczej Banku, Członków Zarządu Banku oraz pozostałych Członków kluczowego personelu kierowniczego Banku pełniących funkcje w 2012 roku wyniosła 34 654 944 zł (2011: 29 730 191 zł).

Informacje o stanie posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień 31 grudnia 2011 roku akcje Banku posiadało pięciu Członków Zarządu Banku: Wiceprezes, Pani Karin Katerbau - 2 611 sztuk, Wiceprezes, Pan Wiesław Thor – 4 805 sztuk, oraz Członkowie Zarządu, Pan Przemysław Gdański – 156 sztuk, Pan Jarosław Mastalerz – 2 603 sztuk oraz Pan Christian Rhino – 6 046 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku akcje Banku posiadał jeden Członek Zarządu Banku, Pan Przemysław Gdański – 1 086 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji Banku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku akcje Banku posiadał jeden Członek Rady Nadzorczej BRE Banku, Pan Andre Carls - 3 269 sztuk. Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji Banku.

 

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek