Raport roczny 2012

42. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.


  31.12.2012 31.12.2011
Kasa, operacje z bankiem centralnym (Nota 17) 4 819 203 1 038 356
Weksle uprawnione do redyskonta w banku centralnym (Nota 22) - 2 158
Należności od banków (Nota 18) 1 953 017 2 615 124
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19) 806 097 1 019 573
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 7 578 317 4 675 211

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek