Raport roczny 2012

5. Segmenty działalności

Zgodnie z wymogiem MSSF 8 „podejścia zarządczego”, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej Zarządowi Banku (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.

Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów według jednorodnych cech transakcji. Ten sposób podziału obszarów biznesu jest spójny ze sposobem zarządzania sprzedażą i oferowania klientowi kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Powiązanie sposobu prezentowania wyników z modelem zarządzania biznesem zapewnia koncentrację działań Banku na kreowaniu wartości dodanej w relacjach z klientami Banku oraz spółek Grupy i jest podstawowym podziałem służącym do sterowania i postrzegania biznesu przez Grupę.

Działalność Grupy jest realizowana w ramach różnych segmentów biznesowych, które oferują określone produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów i segmentów rynku. Grupa obecnie prowadzi swoją działalność w ramach następujących segmentów:

  • Segment Bankowości Detalicznej, który dzieli swoich klientów na klientów mBanku, klientów MultiBanku i klientów BRE Private Banking, oferuje pełną gamę produktów i usług Banku oraz wyspecjalizowanych produktów kilku podmiotów zależnych zaliczanych do Segmentu Bankowości Detalicznej. Najistotniejszymi produktami w tym segmencie są rachunki bieżące i oszczędnościowe (w tym rachunki w walutach obcych), lokaty terminowe, produkty kredytowe (detaliczne kredyty hipoteczne oraz kredyty pozahipoteczne, takie jak kredyty na zakup samochodów, kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe i inne produkty kredytowe), karty debetowe, produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne oraz usługi maklerskie oferowane zarówno klientom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorstwom. Wyniki Segmentu Bankowości Detalicznej obejmują wyniki oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji. Bankowość Detaliczna obejmuje również wyniki spółki BRE Wealth Management SA, Aspiro SA oraz BRE Ubezpieczenia TUiR SA, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
  • Segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony na dwa podsegmenty:
    • Klienci Korporacyjni i Instytucje, podsegment skupiający się na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. Główne produkty oferowane tym klientom to produkty i usługi bankowości transakcyjnej, w tym rachunki bieżące, wielofunkcyjna bankowość internetowa, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi zarządzania płynnością finansową (ang. cash management) i operacje finansowania transakcji handlowych (ang. trade finance), lokaty terminowe, transakcje walutowe, kompleksowa oferta finansowania krótkoterminowego i kredytów inwestycyjnych, kredyty transgraniczne, produkty project finance, finansowanie strukturalne i finansowanie typu mezzanine, produkty bankowości inwestycyjnej, w tym opcje walutowe, kontrakty forward, instrumenty pochodne na stopę procentową, swapy i opcje towarowe, strukturyzowane produkty depozytowe z wbudowanymi opcjami (oprocentowanie strukturyzowanych produktów depozytowych uzależnione jest bezpośrednio od wyniku na określonych instrumentach finansowych, takich jak opcje walutowe, opcje na stopę procentową i opcje na akcje), organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla klientów korporacyjnych, obligacje i bony skarbowe, zadłużenie pozarządowe, obligacje średnioterminowe, transakcje buy sell back i sell buy back oraz transakcje repo, jak również usługi leasingowe i usługi faktoringowe. Podsegment Klientów Korporacyjnych i Instytucji obejmuje wyniki następujących spółek zależnych: BRE Leasing Sp. z o.o, BRE Faktoring SA, BRE Holding Sp. z o.o., Transfinance a.s., Garbary Sp. z o.o., a także wynik osiągnięty przez BRE Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych do dnia umorzenia wyemitowanych przez fundusz certyfikatów. Począwszy od czwartego kwartału 2012 roku podsegment ten obejmuje również spółkę zależną MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. W 2011 roku podsegment ten obejmował również wyniki osiągnięte przez spółki Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt. do dnia realizacji transakcji sprzedaży posiadanych przez Grupę BRE Banku udziałów w tych spółkach.
    • Działalność Handlowa i Inwestycyjna, podsegment, który obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych (ang. treasury), rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych i walutowym Banku oraz jego portfelem handlowym i inwestycyjnym, a także organizowanie rynku dla instrumentów pieniężnych i pochodnych denominowanych w PLN, organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla instytucji finansowych. Bank prowadzi współpracę z wieloma bankami-korespondentami, a także nawiązuje relacje z innymi bankami oferując produkty takie jak konta bieżące, zadłużenie w rachunku bieżącym, kredyty udzielane samodzielnie i w ramach konsorcjum oraz kredyty ubezpieczane przez KUKE mające na celu wspieranie polskiego eksportu. W ramach tego podsegmentu są wykazywane wyniki spółki BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Finance France SA oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.
  • Działalność niesklasyfikowana w ramach Segmentu Bankowości Detalicznej oraz Segmentu Korporacji i Rynków Finansowych została wykazana w pozycji „Pozostała działalność”. Segment ten obejmuje również wyniki spółek BRE.locum SA i BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. (poprzednio Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.).

Poniżej przedstawiono zasady przyjęte przy dokonywaniu podziału działalności Grupy na segmenty.

Transakcje pomiędzy segmentami działalności odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zaangażowania w spółki Grupy przydzielane do poszczególnych segmentów powodują transfer kosztów finansowania kapitału. Rozliczenia zaalokowanego kapitału oparte są o średni ważony koszt kapitału Grupy i wykazywane w przychodach operacyjnych.

Wewnętrzny transfer funduszy pomiędzy jednostkami Banku oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Stawki transferowe są określane według tych samych zasad dla wszystkich jednostek organizacyjnych Banku, a ich zróżnicowanie wynika jedynie ze struktury walutowej i terminowej aktywów i pasywów. Rozliczenia wewnętrzne z tytułu wewnętrznej wyceny transferu funduszy są uwzględnione w wynikach każdego segmentu.

Aktywa i zobowiązania segmentu obejmują aktywa i zobowiązania operacyjne, stanowiące większą część sprawozdania z sytuacji finansowej, nie obejmują natomiast pozycji takich jak podatki lub pożyczki.

Wydzielenia aktywów i pasywów segmentu oraz przychodów i kosztów dokonano na podstawie wewnętrznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym obszarom biznesu zostały przypisane aktywa i pasywa poszczególnych segmentów klientów i związane z tymi aktywami i pasywami przychody i koszty. Wynik segmentu uwzględnia wszystkie możliwe do alokacji pozycje przychodów i kosztów.

Działalność poszczególnych spółek Grupy została (uwzględniając korekty konsolidacyjne) w całości przypisana do określonego segmentu.

Z początkiem 2012 roku nastąpiła zmiana przypisania jednego z obszarów działalności Banku w segmencie Korporacje i Rynki Finansowe pomiędzy jego podsegmentami. Zmiana polegała na przesunięciu z podsegmentu Działalność Handlowa i Inwestycyjna do podsegmentu Klienci Korporacyjni i Instytucje obszaru Instytucje Finansowe. Zmiana ta została dokonana w celu lepszego odzwierciedlenia potrzeb związanych z prezentacją wyników segmentów.

W związku z powyższą zmianą dane porównawcze dotyczące segmentów działalności Grupy zostały przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne wprowadzone w bieżącym roku obrotowym.

Na prezentację wyników segmentów wpłynęło również uwzględnienie od 2012 roku rozliczeń wewnętrznych z tytułu kosztów płynności długoterminowej w wyniku odsetkowym segmentów.

Podstawowym podziałem jest podział na linie biznesowe. Dodatkowo działalność Grupy prezentowana jest według segmentów geograficznych w podziale na Polskę i zagranicę ze względu na miejsce powstawania przychodów i kosztów. Segment zagraniczny obejmuje działalność oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji oraz działalność spółek zagranicznych, Transfinance a.s. i BRE Finance France SA (w 2011 roku dodatkowo Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt.).


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 727 168 202 427 1 316 659 (13 371) 749 2 233 632 2 233 632
- sprzedaż klientom zewnętrznym 594 238 935 414 704 327 (347) - 2 233 632
- sprzedaż innym segmentom 132 930 (732 987) 612 332 (13 024) 749 -
Wynik z tytułu opłat i prowizji 309 460 37 830 479 283 (2 739) 16 046 839 880 839 880
- sprzedaż klientom zewnętrznym 287 611 55 161 499 847 (2 739) - 839 880
- sprzedaż innym segmentom 21 849 (17 331) (20 564) - 16 046 -
Przychody z tytułu dywidend 11 045 223 62 2 572 - 13 902 13 902
Wynik na działalności handlowej 184 315 41 072 131 671 (516) - 356 542 356 542
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (974) 33 557 2 008 10 375 - 44 966 44 966
Pozostałe przychody operacyjne 78 543 5 395 116 508 119 667 (44 392) 275 721 275 721
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (166 661) (41 643) (236 324) (7) - (444 635) (444 635)
Ogólne koszty administracyjne (510 327) (162 591) (783 186) (37 281) 27 597 (1 465 788) (1 465 788)
Amortyzacja (79 350) (15 380) (97 797) (3 090) - (195 617) (195 617)
Pozostałe koszty operacyjne (40 492) (5 239) (64 464) (76 305) - (186 500) (186 500)
Wynik segmentu (brutto) 512 727 95 651 864 420 (695) - 1 472 103 1 472 103
Podatek dochodowy (268 292) (268 292)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 203 230 1 203 230
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 581 581
Aktywa segmentu 30 231 135 42 864 351 38 064 586 1 065 414 (9 989 440) 102 236 046 102 236 046
Zobowiązania segmentu 25 549 157 39 455 841 34 825 520 987 204 (8 291 660) 92 526 062 92 526 062
Pozostałe pozycje segmentu
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (112 233) (24 152) (86 477) (1 834) - (224 696)
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 6 137 59 832 5 934 133 (6 460) 65 576
w tym: koszty bezgotówkowe (877) (2 236 978) - - (6 460) (2 244 315)
    przychody bezgotówkowe 7 014 2 296 810 5 934 133 - 2 309 891

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 604 166 311 286 1 266 027 (12 456) (1 815) 2 167 208 2 167 208
- sprzedaż klientom zewnętrznym 932 540 408 936 825 919 (187) - 2 167 208  
- sprzedaż innym segmentom (328 374) (97 650) 440 108 (12 269) (1 815) -  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 340 209 63 684 414 269 (1 317) 23 127 839 972 839 972
- sprzedaż klientom zewnętrznym 321 807 79 354 440 003 (1 192) - 839 972  
- sprzedaż innym segmentom 18 402 (15 670) (25 734) (125) 23 127 -  
Przychody z tytułu dywidend 12 257 114 36 2 706 - 15 113 15 113
Wynik na działalności handlowej 152 156 46 078 148 055 1 123 - 347 412 347 412
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 13 768 (1 923) - 140 - 11 985 11 985
Pozostałe przychody operacyjne 56 689 5 949 122 977 176 215 (44 475) 317 355 317 355
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (209 327) (6 142) (157 998) (3) - (373 470) (373 470)
Ogólne koszty administracyjne (546 492) (169 618) (673 493) (105 061) 23 163 (1 471 501) (1 471 501)
Amortyzacja (108 671) (29 207) (108 688) 37 802 - (208 764) (208 764)
Pozostałe koszty operacyjne (26 353) (5 320) (37 264) (109 246) - (178 183) (178 183)
Wynik segmentu (brutto) 288 402 214 901 973 921 (10 097) - 1 467 127 1 467 127
Podatek dochodowy           (322 692) (322 692)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA           1 134 972 1 134 972
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące           9 463 9 463
Aktywa segmentu 29 415 149 36 199 274 38 963 556 958 640 (6 660 972) 98 875 647 98 875 647
Zobowiązania segmentu 28 426 171 39 555 893 27 461 286 783 474 (5 423 842) 90 802 982 90 802 982
Pozostałe pozycje segmentu              
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (224 359) (27 390) (103 745) (3 753) - (359 247)  
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 1 469 19 523 3 922 (193) (59) 24 662  
w tym: koszty bezgotówkowe (2 210) (1 858 655) - (193) (4 732) (1 865 790)  
    przychody bezgotówkowe 3 679 1 878 178 3 922 - 4 673 1 890 452  

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy BRE Banku za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 2011
Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
Wynik z tytułu odsetek 2 153 853 79 779 2 233 632 2 084 127 83 081 2 167 208
Wynik z tytułu opłat i prowizji 820 318 19 562 839 880 804 341 35 631 839 972
Przychody z tytułu dywidend 13 902 - 13 902 15 113 - 15 113
Wynik na działalności handlowej 352 828 3 714 356 542 348 347 (935) 347 412
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 44 966 - 44 966 (15 450) 27 435 11 985
Pozostałe przychody operacyjne 270 590 5 131 275 721 315 511 1 844 317 355
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (430 487) (14 148) (444 635) (359 405) (14 065) (373 470)
Ogólne koszty administracyjne (1 387 658) (78 130) (1 465 788) (1 370 646) (100 855) (1 471 501)
Amortyzacja (190 779) (4 838) (195 617) (202 985) (5 779) (208 764)
Pozostałe koszty operacyjne (177 385) (9 115) (186 500) (169 389) (8 794) (178 183)
Wynik segmentu (brutto) 1 470 148 1 955 1 472 103 1 449 564 17 563 1 467 127
Podatek dochodowy (268 292) (322 692)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 203 230 1 134 972
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 581 9 463
Aktywa segmentu, w tym: 100 024 122 2 211 924 102 236 046 96 784 964 2 090 683 98 875 647
- aktywa trwałe 1 171 098 38 929 1 210 027 1 263 923 5 301 1 269 224
- aktywa z tytułu podatku odroczonego 365 955 3 866 369 821 302 965 4 087 307 052
Zobowiązania segmentu 85 741 819 6 784 243 92 526 062 86 792 697 4 010 285 90 802 982

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek