Raport roczny 2012

25. Rzeczowe aktywa trwałe


  31.12.2012 31.12.2011
Środki trwałe, w tym: 733 553 765 993
- grunty 1 175 1 875
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 219 773 228 823
- urządzenia 162 573 168 804
- środki transportu 212 490 216 964
- pozostałe środki trwałe 137 542 149 527
Środki trwałe w budowie 40 351 66 462
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 773 904 832 455

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu: 01.01.2012 r. 1 875 361 760 617 331 309 328 413 481 66 598 1 770 373
Zwiększenia z tytułu - 2 662 52 999 69 768 36 226 31 870 193 525
- zakupu - 776 29 252 67 965 4 903 25 903 128 799
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 928 22 803 - 31 099 - 54 830
- innych zwiększeń - 958 944 1 803 224 5 967 9 896
Zmniejszenia z tytułu (700) (10 086) (107 078) (48 472) (32 736) (57 937) (257 009)
- sprzedaży (700) (10 000) (15 114) (45 326) (8 942) - (80 082)
- likwidacji - (67) (20 488) - (2 637) - (23 192)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (54 830) (54 830)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (214) (214)
- innych zmniejszeń - (19) (71 476) (3 146) (21 157) (2 893) (98 691)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 1 175 354 336 563 252 330 624 416 971 40 531 1 706 889
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2012 r. - (81 251) (448 527) (92 364) (263 823) - (885 965)
Amortyzacja za okres z tytułu - (4 042) 48 055 (25 770) (12 911) - 5 332
- odpisów - (7 242) (56 177) (57 379) (42 867) - (163 665)
- innych zwiększeń - - (1) - - - (1)
- sprzedaży - 3 123 13 846 29 997 7 178 - 54 144
- likwidacji - 59 20 367 - 2 362 - 22 788
- innych zmniejszeń - 18 70 020 1 612 20 416 - 92 066
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (85 293) (400 472) (118 134) (276 734) - (880 633)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2012 r. - (51 686) - - (131) (136) (51 953)
- zwiększenie - (12 500) (207) - (2 619) (44) (15 370)
- zmniejszenie - 14 916 - - 55 - 14 971
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (49 270) (207) - (2 695) (180) (52 352)
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 1 175 219 773 162 573 212 490 137 542 40 351 773 904


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu: 01.01.2011 r. 1 867 364 316 554 140 267 374 402 912 44 149 1 634 758
Zwiększenia z tytułu 26 2 802 94 751 91 962 25 234 70 763 285 538
- zakupu - 568 66 974 86 434 6 427 69 895 230 298
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 2 021 25 366 442 16 617 - 44 446
- innych zwiększeń 26 213 2 411 5 086 2 190 868 10 794
Zmniejszenia z tytułu (18) (5 358) (31 560) (50 008) (14 665) (48 314) (149 923)
- sprzedaży (18) (400) (5 053) (41 632) (3 931) - (51 034)
- likwidacji - (5) (11 290) (1 428) (9 127) - (21 850)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (44 446) (44 446)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (1 065) (1 065)
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - (4 953) (7 380) (1 288) (372) (1 017) (15 010)
- innych zmniejszeń - - (7 837) (5 660) (1 235) (1 786) (16 518)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 1 875 361 760 617 331 309 328 413 481 66 598 1 770 373
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2011 r. - (75 143) (421 696) (72 548) (235 755) - (805 142)
Amortyzacja za okres z tytułu - (6 108) (26 831) (19 816) (28 068) - (80 823)
- odpisów - (7 217) (49 553) (50 917) (39 486) - (147 173)
- innych zwiększeń - (26) (575) (52) (684) - (1 337)
- sprzedaży - 152 4 709 26 670 3 554 - 35 085
- likwidacji - 5 11 135 471 7 798 - 19 409
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - 978 6 631 686 328 - 8 623
- innych zmniejszeń - - 822 3 326 422 - 4 570
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (81 251) (448 527) (92 364) (263 823) - (885 965)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2011 r. - (51 686) - (2) (131) (177) (51 996)
- zmniejszenie - - - 2 - 41 43
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (51 686) - - (131) (136) (51 953)
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 1 875 228 823 168 804 216 964 149 527 66 462 832 455

Wartość odzyskiwalną środków trwałych dotkniętych utratą wartości stanowi cena netto sprzedaży określona na podstawie ceny rynkowej podobnego aktywa.

W ramach swojej działalności jako leasingodawca Grupa BRE Banku wykazuje w środkach trwałych przedmioty oddane przez Grupę w leasing operacyjny podmiotom trzecim. Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, gdzie Grupa jest leasingodawcą, przedstawione są w poniższej tabeli.


  31.12.2012 31.12.2011
Minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego
Do 1 roku 57 637 59 607
Powyżej 1 roku do 5 lat 77 341 82 289
Powyżej 5 lat 9 799 16 223
Razem 144 777 158 119

Grupa wykazuje koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny w ramach przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego (Nota 10).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek