Raport roczny 2012

32. Rezerwy


  31.12.2012 31.12.2011
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe* 46 462 30 906
Na sprawy sporne 47 204 25 644
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 84 512 80 864
Pozostałe 35 149 15 754
Rezerwy, razem 213 327 153 168

* kwoty obejmują wycenę gwarancji finansowych

Zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz rezerw na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe zostały opisane odpowiednio w Nocie 2.26 i w Nocie 3.4.4. Szacunkowe terminy realizacji udzielonych zobowiązań warunkowych zostały zaprezentowane w Nocie 35.

Szacunkowe terminy ewentualnej realizacji przepływów dotyczących rezerw na sprawy sporne oraz pozostałych rezerw, co do zasady, wynoszą powyżej 1 roku.

Zmiana stanu rezerw


  31.12.2012 31.12.2011
Stan na początek okresu (wg tytułów) 153 168 175 325
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 30 906 49 674
Na sprawy sporne 25 644 19 193
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 80 864 87 307
Pozostałe 15 754 19 151
Zmiana w okresie (z tytułu) 60 159 (22 157)
- odpis w koszty, w tym: 224 404 171 334
  - na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) 175 869 159 183
  - na sprawy sporne 22 950 6 508
  - rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 3 648 (6 443)
  - pozostałe 21 937 12 086
- rozwiązanie rezerw, w tym: (160 168) (168 892)
  - na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) (159 912) (168 260)
  - na sprawy sporne (256) (632)
- spisanie w ciężar utworzonej rezerwy (2 697) (9 722)
- wykorzystanie - (135)
- przeniesienie z innych pozycji bilansu - (4 243)
- różnice kursowe (1 380) 1 482
- pozostałe - (11 981)
Stan na koniec okresu (wg tytułów) 213 327 153 168
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 46 462 30 906
Na sprawy sporne 47 204 25 644
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 84 512 80 864
Pozostałe 35 149 15 754

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe


  31.12.2012 31.12.2011
Rezerwy ubezpieczeniowe i aktywa reasekuracyjne
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, w tym: 169 785 147 043
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 22 356 18 154
- IBNR 80 194 61 255
- Rezerwa składek 67 148 67 620
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym 87 14
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, razem 169 785 147 043
Na udziale reasekuratora, w tym:
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 15 270 11 114
- IBNR 34 111 25 083
- Rezerwa składek 35 892 29 982
Na udziale reasekuratora, razem 85 273 66 179
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, w tym:
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 7 086 7 040
- IBNR 46 083 36 172
- Rezerwa składek 31 256 37 638
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym 87 14
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, razem 84 512 80 864

Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe


  31.12.2012 31.12.2011
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty
Zaangażowanie pozabilansowe 17 314 377 17 142 460
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane portfelowo (wielkość ujemna) (21 936) (25 264)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 17 292 441 17 117 196
Zobowiązania, które utraciły wartość
Zaangażowanie pozabilansowe 79 469 25 016
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane indywidualnie (wielkość ujemna) (24 526) (5 642)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 54 943 19 374

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek