Raport roczny 2012

45. Przejęcie i zbycie

  • W grudniu 2011 roku została podjęta decyzja o reorganizacji usług outsourcingowych w Grupie BRE Banku, polegająca na przeniesieniu ze spółki Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (CERI) do spółki BRE Systems Sp. z o.o. (BRE Systems) operacji i procesów związanych z obsługą klientów spoza Grupy BRE Banku. W dniu 29 lutego 2012 roku została podpisana umowa sprzedaży wszystkich udziałów w spółce BRE Systems do Commerzbank AG. BRE Bank sprzedał należące do niego 0,42% udziałów a CERI sprzedało 99,58% udziałów za łączną cenę 13,2 mln zł. Finalizacja transakcji sprzedaży nastąpiła w dniu 2 marca 2012 roku.

    Również w grudniu 2011, Zgromadzenia Wspólników CERI i BRE Systems podjęły uchwały w sprawie zmiany firm obu spółek. W związku z tym, po rejestracji przez Sąd Gospodarczy ww. uchwał spółka CERI zmieniła firmę na BRE Centrum Operacji Sp. z o.o., a spółka BRE Systems Sp. z o.o. zmieniła firmę na CERI International Sp. z o.o.

    Wskutek powyższych działań spółka BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy CERI) będzie świadczyć usługi outsourcingowe na rzecz BRE Banku i spółek z Grupy BRE Banku, natomiast spółka CERI International Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy BRE Systems) – na rzecz Commerzbank AG oraz podmiotów spoza Grupy BRE Banku.

  • W dniu 28 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Aspiro SA o kwotę 109 342 tys. zł w drodze emisji 109 342 akcji imiennych zwykłych serii B. Akcje zostały objęte przez BRE Bank w drodze subskrypcji prywatnej oraz zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12 941 177 akcji imiennych zwykłych spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. Powyższe działanie jest efektem reorganizacji sieci sprzedaży w obszarze detalu.

  • W IV kwartale 2012 roku BRE Bank nabył 100% udziałów w spółce MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (MLV 35) za kwotę 50 tys. zł. Następnie Bank dokonał podwyższenia kapitału w spółce o kwotę 1 500 tys. zł w formie gotówkowej oraz o kwotę 279 725 tys. zł w formie aportu w postaci wszystkich posiadanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (BRE GOLD FIZ AN). Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe.

  • W IV kwartale 2012 roku spółka MLV 35 dokonała umorzenia certyfikatów wyemitowanych przez BRE GOLD FIZ AN. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa nie posiadała żadnych certyfikatów BRE GOLD FIZ AN.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek