Raport roczny 2012

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach

Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku

W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez BRE Bank programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku. W ramach programu Członkowie Zarządu Banku mają prawo do objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji BRE Banku SA oraz, jak pierwotnie planowano, objęcia akcji jednostki dominującej najwyższego szczebla, Commerzbanku AG. W roku 2010 program został zmieniony w części dotyczącej akcji Commerzbanku w ten sposób, że Członkowie Zarządu mają możliwość uzyskania prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości akcji Commerzbanku obliczonej na podstawie średniej ceny giełdowej akcji w dniu, w którym powstało prawo do otrzymania ekwiwalentu.

W związku z realizacją programu, w części dotyczącej akcji BRE Banku, kapitał zakładowy Banku zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 2 200 000 złotych w drodze emisji 550 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela. W związku z realizacją programu Bank wyemituje 550 000 sztuk obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, w dziesięciu seriach (od C1 do C10) po 55 000 sztuk, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 złoty. Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w latach 2010 – 2018, pod warunkiem kontynuowania zatrudnienia, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach obligacje serii C1 będą mogły być nabywane w 2009 roku. Wynikające z obligacji prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być realizowane przez osoby uprawnione w okresie od nabycia obligacji do dnia 31 grudnia 2018 roku. Cena emisyjna jednej akcji obejmowanej w ramach programu będzie równa cenie nominalnej i będzie wynosiła 4 złote. Uzyskanie prawa do nabycia obligacji oraz liczba obligacji są uzależnione od poziomu realizacji następujących warunków: indywidualnej oceny osoby uprawnionej przez Radę Nadzorczą, wysokości współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy BRE Banku SA w roku obrotowym, za który akcje są przyznawane oraz wykonania dla danego roku finansowego skonsolidowanego zysku brutto Grupy BRE Banku lub skonsolidowanego zysku brutto poszczególnych linii biznesowych Grupy BRE Banku.

Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku nie obejmuje Pana Cezarego Stypułkowskiego, Prezesa Zarządu Banku, powołanego do Zarządu Banku z dniem 1 października 2010 roku, Pana Joerga Hessenmuellera, Członka Zarządu Banku, powołanego do Zarządu z dniem 16 kwietnia 2012 roku oraz Pana Cezarego Kocika, Członka Zarządu Banku, powołanego do Zarządu z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

W roku 2012 program motywacyjny dla Członków Zarządu został zmieniony, a jego nowe zasady zostały opisane w punkcie „Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku na lata 2012-2016”.

Poniżej przedstawiono ujęcie księgowe programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku.

Część gotówkowa premii

Premia gotówkowa w ramach programu została wypłacona za lata 2008-2011 i ujmowana była jako zobowiązanie wobec pracowników i odnoszona była do rachunku zysków i strat w danym roku, za który została przyznana.

Płatności oparte na akcjach - rozliczane w gotówce

Wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w ekwiwalencie pieniężnym opartym na akcjach Commerzbanku w ramach tego programu zostały już przyznane. Ponieważ płatności są rozliczane w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia przez Członków Zarządu uprawnień dla danego roku obowiązywania programu koszty wynikające z płatności opartych na akcjach Commerzbanku rozliczanych w gotówce są nadal rozpoznawane w rachunku zysków i strat w korespondencji z zobowiązaniami wobec pracowników. Ostatnie rozliczenia tego programu przypadają na 2015 rok.

Płatności oparte na akcjach - rozliczane w akcjach BRE Banku SA

Wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w akcjach BRE Banku SA w ramach tego programu zostały już przyznane. Ponieważ płatności są rozliczane w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia przez Członków Zarządu uprawnień dla danego roku obowiązywania programu koszty wynikające z płatności rozliczanych w akcjach są nadal rozpoznawane w rachunku zysków i strat w korespondencji z pozostałymi kapitałami rezerwowymi. Ostatnie rozliczenia tego programu przypadają na 2015 rok.

Pan Christian Rhino, który przestał pełnić funkcję Członka Zarządu 31 marca 2012 roku, zachował za czas pełnienia tej funkcji w 2012 roku uprawnienia do otrzymania premii na warunkach programu motywacyjnego z 2008 roku. Część gotówkowa premii zostanie wypłacona po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2012 rok. Płatności rozliczane w ekwiwalencie pieniężnym opartym na akcjach Commerzbanku oraz płatności rozliczane w akcjach BRE Banku rozliczane będą w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia uprawnień.

Poniższa tabela przedstawia liczbę oraz średnie ważone ceny wykonania opcji na akcje w odniesieniu do programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku.


  31.12.2012 31.12.2011
Liczba opcji Średnia ważona cena wykonania (w zł) Liczba opcji Średnia ważona cena wykonania (w zł)
Występujące na początek okresu 35 218 4 33 356 4
Przyznane w danym okresie 17 376 - 17 934 -
Umorzone w danym okresie - - - -
Wykonane w danym okresie* 27 140 4 16 072 4
Wygasłe w danym okresie 2 292 - - -
Występujące na koniec okresu 23 162 4 35 218 4
Możliwe do wykonania na koniec okresu - - - -

* W roku 2012 średnia ważona cena akcji z dnia wykonania opcji wyniosła 263,13 zł (2011 r. - 332,95 zł).

Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku na lata 2012 – 2016

W 2012 roku program motywacyjny działał na podstawie porozumień zawartych z Członkami Zarządu według zasad określonych w umowach o zarządzanie.

W dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza zgodnie z rekomendacją Komisji ds. Wynagrodzeń uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego w spółce BRE Bank SA, który zastąpi postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego w Spółce BRE Bank S.A. z 14 marca 2008 roku, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie BRE Banku uchwał zmieniających uchwały z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank programu motywacyjnego oraz w sprawie emisji obligacji.

W ramach tego programu Członkowie Zarządu Banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach Banku, w tym akcjach fantomowych. Za podstawę nabycia przez Członka Zarządu prawa do premii oraz wyliczenia kwoty bazowej do ustalenia kwoty premii za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy BRE Banku SA. Równowartość 50% wyliczonej na podstawie wysokości wskaźnika ROE kwoty bazowej stanowi tzw. premię gwarantowaną z tytułu osiągnięcia wyniku finansowego. W ramach pozostałej 50% kwoty bazowej Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej może przyznać tzw. premię uznaniową jeżeli uzna, że Członek Zarządu wykonał roczny/wieloletni cel biznesowo-rozwojowy oraz biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnim/poprzednich okresach finansowych. 40% premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, stanowiącej sumę premii gwarantowanej i premii uznaniowej, zostaje wypłacone w formie wypłaty gotówkowej, pozostałe 60% zostanie wypłacone jako premia bezgotówkowa w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia przez Członka Zarządu uprawnień do premii bezgotówkowej. Warunki otrzymania premii bezgotówkowej oraz jej wysokość uzależnione są od wartości ROE netto w roku obrotowym, za który przyznawana jest premia bezgotówkowa, oceny sytuacji finansowej Banku przez Komisję ds. Wynagrodzeń oraz oceny pracy Członka Zarządu w dłuższym horyzoncie czasowym niż okres jednego roku obrotowego. Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komisji ds. Wynagrodzeń może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości lub zmniejszeniu prawa do nabycia obligacji z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji Banku w całości lub części odroczonej transzy z uwagi na późniejszą ocenę pracy Członka Zarządu w dłuższym horyzoncie czasowym niż jeden rok obrotowy (tj. za okres co najmniej 3 lat), który bierze pod uwagę cykl biznesowy Banku, jak również ryzyko związane z prowadzeniem działalności przez Bank, ale tylko wtedy, gdy działania bądź zaniechania Członka Zarządu miały bezpośredni i negatywny wpływ na wynik finansowy i pozycję rynkową Banku w okresie oceny. Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komisji Wynagrodzeń Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości bądź zmniejszeniu kwoty premii za dany rok obrotowy, w zakresie premii lub odroczonej transzy jeszcze niewypłaconej, w sytuacji, o której mowa w art.142 ust.1 ustawy Prawo bankowe. Wstrzymanie w całości bądź zmniejszenie premii, jak również jakiejkolwiek odroczonej transzy przez Komisję Wynagrodzeń Rady Nadzorczej dotyczyć może również premii i/lub odroczonej transzy niewypłaconej Członkowi Zarządu po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy o zarządzanie.

Opisanym systemem motywacyjnym zostali objęci wszyscy Członkowie Zarządu.

Poniżej przedstawiono ujęcie księgowe programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku na lata 2012 – 2016.

Część gotówkowa premii

Premia w równowartości 40% kwoty bazowej za dany rok ujmowana jest jako zobowiązanie wobec pracowników i odnoszona jest do rachunku zysków i strat w danym roku, za który została przyznana.

Płatności oparte na akcjach - rozliczane w akcjach BRE Banku SA

Premia w równowartości 60% kwoty bazowej stanowi płatność rozliczaną w akcjach BRE Banku SA. Koszty programu w tej części obciążają rachunek zysków i strat i ujmowane są w korespondencji z pozostałymi kapitałami rezerwowymi.

Koszty wynikające z płatności rozliczanych w akcjach rozpoznawane są w rachunku zysków i strat począwszy od dnia przyznania programu tj. począwszy od 2012 roku dla wszystkich lat obowiązywania programu (2012-2016) do dnia nabycia uprawnień programu za dany rok i następnie do dnia realizacji ostatniej odroczonej płatności (płatności są rozliczane w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia przez Zarządcę uprawnień dla danego roku obowiązywania programu).

Możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku w ramach premii bezgotówkowej za 2012 rok Członkowie Zarządu uzyskają w 2014 roku dla I Transzy w ramach obligacji serii C5.

Program dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy BRE Banku z 2008 roku

W dniu 27 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło program motywacyjny dla kluczowej kadry Grupy BRE Banku.

Celem wprowadzenia programu jest powiązanie znaczącej części wynagrodzenia kluczowej kadry z wartością Banku i interesem akcjonariuszy poprzez długoterminowe budowanie wartości Banku, zwiększenie efektywności działania Banku i Grupy oraz stabilizacja kadry menedżerskiej dzięki wzbogaceniu pakietu wynagradzania o element długoterminowy zachowujący wartość zarówno w okresie dekoniunktury jak i koniunktury na rynku.

Uczestnicy programu to:

  • Dyrektorzy Banku,
  • przedstawiciele kluczowej kadry.

Są to osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, które w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy, trwałość i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu oraz rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji.

W ramach Programu Osoby Uprawnione będą mogły objąć do 700.000 akcji. Realizacja programu będzie rozłożona na 10 lat (2009-2019).

W roku 2010 Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu zatwierdzając listę osób uczestniczących w programie w odniesieniu do Transzy III. Uprawnienia z dwóch pierwszych Transz będą mogły być przyznane w przyszłych latach realizacji programu. W ramach III Transzy przyznano 13 000 opcji. Dodatkowo w roku 2011 w ramach IV i V Transzy programu przyznano odpowiednio 20 000 opcji i 19 990 opcji. Przyznane opcje umożliwią nabycie akcji Banku po cenie emisyjnej równej 4 zł. Realizacja uprawnień z III Transzy rozpoczęła się w 2012 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2019 roku. Realizacja uprawnień z IV i V Transzy będzie mogła nastąpić po spełnieniu określonych warunków dotyczących nabycia uprawnień, odpowiednio w terminie od 1 maja 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku (IV Transza) oraz od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku (Transza V). Warunki nabycia uprawnień dotyczą pozostawania w stosunku pracy przez okres trwania Transzy, uzyskania określonego przez Zarząd współczynnika ekonomicznego dla Grupy BRE Banku SA oraz uzyskania określonej oceny rocznej przez uczestnika programu w każdym roku Transzy. W 2011 roku podjęto decyzję o zawieszeniu programu i nieuruchamianiu pozostałych transz.

Wartości godziwe przyznanych opcji zostały określone na dzień 23 sierpnia 2010 roku (III Transza) i na dzień 1 lutego 2011 roku (IV i V Transza) przy użyciu symulacji Monte-Carlo i wyniosły odpowiednio 245,9 zł (III Transza), 306,4 zł (IV Transza) oraz 306,6 zł (V Transza). Na wybór przyjętego do wyceny modelu istotny wpływ miały warunki programu, w szczególności jego czas trwania oraz dowolność w określeniu terminu realizacji opcji przez uczestnika po nabyciu uprawnień. Zmienność akcji BRE Banku została wyznaczona na podstawie historycznej zmienności akcji za okres adekwatny do długości trwania programu poprzedzający jego rozpoczęcie (dane z okresu 12 kwietnia 2001 roku – 23 sierpnia 2010 roku dla III Transzy i z okresu 5 marca 2002 roku – 1 lutego 2011 roku dla IV i V Transzy). Do jej zmierzenia wykorzystano odchylenia standardowe dziennych zmian cen akcji w ciągu ustalonego okresu. Ponadto w obliczeniach zastosowano krzywą rentowności wyznaczoną na podstawie stóp zerokuponowych uzyskaną na datę wyceny.

Płatności oparte na akcjach - rozliczane w akcjach BRE Banku SA

Koszty programu dla kluczowej kadry kierowniczej obciążają rachunek zysków i strat i ujmowane są w korespondencji z pozostałymi kapitałami rezerwowymi.

Koszty wynikające z płatności rozliczanych w akcjach rozpoznawane są w rachunku zysków i strat począwszy od dnia przyznania programu do dnia nabycia uprawnień, tj.

- od 23.08.2010 r. do 30.04.2012 r. dla Transzy III
- od 1.02.2011 r. do 30.04.2013 r. dla Transzy IV
- od 1.02.2011 r. do 30.04.2014 r. dla Transzy V.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie opcji na akcje oraz średnie ważone ceny wykonania opcji w odniesieniu do programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Grupy BRE Banku z 2008 roku.


  31.12.2012 31.12.2011
Liczba opcji Średnia ważona cena wykonania (w zł) Liczba opcji Średnia ważona cena wykonania (w zł)
Występujące na początek okresu 49 280 4 12 650 4
Przyznane w danym okresie 5 390 - 39 990 -
Umorzone w danym okresie - - - -
Wykonane w danym okresie 9 090 4 - -
Wygasłe w danym okresie 2 795 - 3 360 -
Występujące na koniec okresu 42 785 4 49 280 4
Możliwe do wykonania na koniec okresu 3 910 4 - -

Opcje występujące na koniec 2011 roku i na koniec 2012 roku wygasają 31 grudnia 2019 roku.

Podsumowanie wpływu opisanych programów na bilans i rachunek zysków i strat Banku

Płatności oparte na akcjach – rozliczane w akcjach

Poniższa tabela przedstawia zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych powstałych w związku z opisanymi powyżej programami motywacyjnymi dla płatności opartych na akcjach i rozliczanych w akcjach BRE Banku SA.


  31.12.2012 31.12.2011
Programy motywacyjne
Stan na początek okresu 20 178 10 791
- wartość świadczonych usług (Nota 11) 11 365 11 323
- rozliczenie zrealizowanych opcji (7 676) (1 936)
Stan na koniec okresu 23 867 20 178

Płatności oparte na akcjach – rozliczane w gotówce

Program motywacyjny dla Zarządu Banku, w części odnoszącej się do akcji Commerzbanku nie ma wpływu na stan pozostałych kapitałów rezerwowych, jako że jego koszt jest księgowany w rachunku zysków i strat w korespondencji z zobowiązaniami. Wartość świadczonych usług przypadających na tę część programu wyniosła 533 tys. zł w 2012 roku (31 grudnia 2011 r.: 1 698 tys. zł) (Nota 11). Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość zobowiązania z tytułu tego programu wyniosła 2 660 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 3 179 tys. zł).

Płatności gotówkowe

Koszty z tytułu części gotówkowej omawianych programów są zaprezentowane w nocie 11 Ogólne koszty administracyjne.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek