Raport roczny 2012

31. Pozostałe zobowiązania


  31.12.2012 31.12.2011
Pozostałe zobowiązania (z tytułu)
- zobowiązania z tytułu podatków 22 835 35 044
- rozrachunki międzybankowe 388 965 765 326
- wierzyciele 444 462 405 264
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 135 854 154 880
- przychody przyszłych okresów 109 007 101 137
- zobowiązania z tytułu reasekuracji 26 769 26 947
- rezerwa na odprawy emerytalne 4 048 4 664
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 22 676 19 497
- rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 171 986 176 060
- pozostałe 68 243 35 037
Pozostałe zobowiązania, razem 1 394 845 1 723 856

Na dzień 31 grudnia 2012 roku powyższa nota zawiera zobowiązania finansowe w kwocie 1 017 339 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 1 352 417 tys. zł), których wymagalność została zaprezentowana w Nocie 3.9.1. Pozostałe składniki omawianych zobowiązań, za wyjątkiem części rezerw na odprawy emerytalne wyliczanych aktuarialnie, mają, co do zasady, charakter krótkoterminowy.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek