Raport roczny 2012

10. Pozostałe przychody operacyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów 84 831 119 314
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 71 574 82 577
Przychody ze sprzedaży usług 32 553 24 544
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego 20 680 15 425
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 11 393 24 209
Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 96 1 710
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 494 972
Przychody z tytułu wzrostu wartości do wysokości uprzednio dokonanych odpisów utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 12 300 43
Pozostałe 41 800 48 561
Pozostałe przychody operacyjne, razem 275 721 317 355

Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie przychody spółki BRE.locum uzyskane z działalności deweloperskiej.

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Na kwotę przychodów z działalności ubezpieczeniowej netto składają się przychody z tytułu składek, reasekuracji i koasekuracji, pomniejszone o wypłacone odszkodowania i koszty likwidacji oraz skorygowane o zmiany stanu rezerw na odszkodowania, związane z działalnością ubezpieczeniową prowadzoną w ramach Grupy BRE Banku SA.

Na kwotę przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego składają się przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz towarzyszące im koszty amortyzacji środków trwałych oddanych przez Grupę w leasing operacyjny, poniesione w celu uzyskania tych przychodów.

W 2012 roku w wyniku przeprowadzonej analizy wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości i inwestycji w obcych środkach trwałych (Nota 12) oraz dokonała odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości, utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Łączny wpływ tych odpisów i odwrócenia odpisów był ujemny i wyniósł 3 087 tys. zł.

Poniżej przedstawiono przychody netto z działalności ubezpieczeniowej za 2012 rok i 2011 rok.


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Przychody z tytułu składek
- Składki przypisane 174 414 140 862
- Zmiana stanu rezerwy składki 473 3 460
Składki zarobione 174 887 144 322
Udział reasekuratorów    
- Udział reasekuratorów w składkach przypisanych (74 135) (56 378)
- Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy składki 5 910 12 291
Składki zarobione na udziale reasekuratorów (68 225) (44 087)
Składki zarobione netto 106 662 100 235
Odszkodowania i świadczenia
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (60 519) (35 236)
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (23 214) (17 019)
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 40 334 29 429
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 13 184 7 780
Odszkodowania i świadczenia netto (30 215) (15 046)
- Pozostałe koszty na udziale własnym (4 515) (2 276)
- Pozostałe przychody operacyjne (67) 75
- Koszty ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka (291) (411)
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 71 574 82 577

Poniżej przedstawiono przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego za 2012 rok i 2011 rok.


Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego, w tym: Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
- Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 72 237 58 073
- Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny (51 557) (42 648)
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego razem 20 680 15 425

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek